ทัวร์พม่า หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา พระนอนชเวทาเลียว พระไจปุ่น เมืองหงสาวดี

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : พม่า
ทัวร์พม่า เมืองหงสาวดี

ทัวร์พม่า หงสาวดี 

heartแนะนำ คลิ๊กเลยyesyesโปรแกรมทัวร์พม่าyesyes

แนะนำที่เที่ยวเมืองหงสาวดี 

พระธาตุมุเตา ทัวร์พม่า หงสาวดี 

พระราชวังบุเรงนอง 

พะโคเป็นเมืองใหญ่มาก มั่นคงแข็งแรงและงดงามยิ่ง มีกำแพงหินและคูน้ำกว้างใหญ่อยู่รอบเมือง...คูน้ำมีน้ำเต็มฝั่งทั้งมีจระเข้อยู่ในคูเป็นอันมาก...เมืองมีประตูใหญ่ 20 ประตูทำด้วยหิน กำแพงเมืองแต่ละด้านมีประตู 5 ประตู มีป้อมปืนหลายป้อม สำหรับให้ทหารยามได้อยู่ยามระวังภัย ป้อมปืนทำด้วยไม้ลงรักปิดทองงามมาก...ถนนหนทางสวยที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมา กว้างมากขนาดคน 10 หรือ 20 คนสามารถขี่ม้าเรียงหน้ากันผ่านไปได้...

 

พระราชวังบุเรงนอง ทัวร์พม่า หงสาวดี

พระราชวังตั้งอยู่กลางเมือง ตำหนักสร้างด้วยไม้ปิดทองอย่างหรูหราและฝีมือช่างยอดเยี่ยม พระเจ้าแผ่นดินทรงรักษาท่าทีสง่างามมาก ขณะเมื่อพระองค์ประทับนั่งออกขุนนางวันละ 2 ครั้ง...พระเจ้าแผ่นดินทรงมีคลังเก็บพระราชทรัพย์เต็มไปด้วยทองและเงินหลายหลัง ทรงให้เขาเข้ามาเติมบ่อยๆแต่ใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย...พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระมเหสีองค์เดียวและมีสนมอีกกว่า 300 คน เหตุนี้คนจึงพูดกันว่า ทรงมีโอรสและธิดา 80-90 องค์...

พระราชวังบุเรงนอง ทัวร์พม่า หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง ทัวร์พม่า หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง ทัวร์พม่า หงสาวดี

“โบสถ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป มุงหลังคาด้วยกระเบื้องทำด้วยเงินและผนังทุกด้านปิดทอง...โบสถ์หลังแรกมีพระพุทธรูปของพระเจ้าแผ่นดินทำด้วยทองคำ สวมมงกุฎทองประดับทับทิมและมรกตเม็ดใหญ่...พระพุทธรูปองค์อื่นๆก็ปิดทองทั้งองค์ ค่าใช้จ่ายในการปิดทองพระพุทธรูปคงสูงมากอย่างน่าพิศวง”

พระธาตุมุเตา ทัวร์พม่า หงสาวดี

พระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี 

ความจริงที่ว่าเป็นพระธาตุอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจ ณ สุธรรมวดี หรือเมืองสะเทิมขณะที่หงสาวดีเป็นเพียงเมืองท่า ทว่าพระราชมอญเสด็จมาสักการะและปฏิสังขรณ์พระธาตุเรื่อยมา กระทั่งถึงแผ่นดินพญาอู่ (พ.ศ.1908) ราชธานีมอญจึงย้ายมาที่หงสาวดี จากนั้นในสมัยพระเจ้าราชาดาริต (ไทยเรียก “ราชาธิราช”) ทรงบรรจุพระเขี้ยวแก้วเพิ่มไปในองค์ธาตุ ทรงถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 1,000 รูปเป็นเวลา 7 วันและเริ่มราชประเพณีถวายทองหนักเท่าพระองค์เพื่อหุ้มองค์พระธาตุ เป็นเหตุให้พระราชธิดาคือพระนางชินสอบูก้าวตามรอยพระบาทด้วยการถวายทองหนักเท่าพระองค์หุ้มมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระธาตุมุเตา ทัวร์พม่า หงสาวดี

“พระเจ้าบุเรงนองสร้างเมืองหงสาวดีให้มีป้อมปราการเป็นมหานครกว้างขวาง แผนผังปรากฏในหนังสือฝรั่งแต่งในสมัยนั้น สัณฐานเป็น 4 จัตุรัส พระราชวังตั้งอยู่ตรงกลางเมือง...มีประตูซุ้มยอดด้านละ 3 ประตู...ให้เรียกตามชื่อเมืองประเทศราชที่ถูกเกณฑ์คนไปทำการ เช่นเรียกว่า ประตูอังวะ ประตูอโยธยา และประตูเชียงใหม่ เป็นต้น (เมื่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ก็เกณฑ์คนเมืองประเทศราชมาช่วยสร้างทำนองเดียวกัน...)

พระธาตุมุเตา ทัวร์พม่า หงสาวดี

จากพิพิธภัณฑ์พระราชวัง ขณะนี้ผมกำลังยืนเผชิญหน้า “สีหาสนบัลลังก์” หรือที่ประทับของพระเจ้าหงสาวดีช้างเผือกผู้เกรียงไกร ในการออกมหาสมาคมเต็มยศ ณ มหาปราสาทใจกลางพระราชวังกัมโพชธานีอันอลังการ ที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดจักรวาลวิทยา คือเปรียบเสมือนศูนย์กลางของโลกและจักรวาลที่ซึ่ง “...พระเจ้าแผ่นดินทรงรักษาท่าทีสง่างาม ขณะเมื่อประทับนั่งออกขุนนางวันละ 2 ครั้ง ขุนนางทุกคนที่เรียกว่า ‘สมิง’ นั่งอยู่เป็น 2 ด้านห่างออกไปมาก...กองทหารอยู่ภายนอก ลานท้องพระโรงนั้นใหญ่มาก.”

พระธาตุมุเตา ทัวร์พม่า หงสาวดี

พระพุทธไสยาสน์ “ชเวตาเลียว”  

พระนอนชเวทาเลียว ทัวร์พม่า หงสาวดี

พระนอนชเวทาเลียว ทัวร์พม่า หงสาวดี

พระพุทธไสยาสน์ “ชเวตาเลียว” ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ โดยพระเจ้าเมงกะติปะ (พ.ศ.1537-ร่วมสมัยปราสาทบันทายสรีของกัมพูชา) มีพุทธลักษณะงดงาม โดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เล่าขานว่าเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ด้านหลังองค์พระมีภาพวาดเล่าตำนานว่า มีพระราชาองค์หนึ่งทรงไม่ศรัทธาในพุทธศาสนา ทรงลุ่มหลงบูชายักษ์ตนหนึ่งขนาดปั้นรูปไว้กราบไหว้ วันหนึ่งเสด็จประพาสป่าพร้อมพระโอรสแล้วพระโอรสทรงพบสาวชาวบ้านที่กำลังอาบน้ำในลำธารจนเกิดหลงรัก ถึงกับพากลับเขาวัง แต่สาวเจ้าอัญเชิญพระพุทธรูปบูชาในวังด้วย ทำให้พระราชากริ้ว ถึงขั้นรับสั่งให้ทหารจับพระโอรสและคนรักมัดรวมกันเพื่อจะประหาร สาวชาวบ้านตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าพระพุทธเจ้ามีจริง ขอให้นางแคล้วคลาด ปรากฏว่าเชือกขาดโดยพลัน ขณะที่รูปปั้นยักษ์แตกกระจาย พระราชาจึงทรงหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนา และขอไถ่บาปด้วยการสร้างพระพุทธไสยาสน์เป็นอนุสติ

อย่างไรก็ตาม หลังจากพระเจ้าอลองพญาทรงปราบมอญราบคาบ (ก่อนตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สอง) หงสาวดีถูกทิ้งร้างพระพุทธไสยาสน์ไม่ได้รับการดูแลจนกลายเป็นเพียงกองอิฐจมอยู่ในโคกดิน จนถึงปี พ.ศ.2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่าใต้ จึงขุดพบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ.2491 หลังจากพม่าได้รับเอกราช ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อย่างจริงจัง โดยทาสีและปิดทองล่องชาดใหม่ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

เจดีย์ไจปุ่น

เจดีย์ไจปุ่น ทัวร์พม่า หงสาวดี 

เจดีย์ไจปุ่น ทัวร์พม่า หงสาวดี 

เจดีย์ไจปุ่น ทัวร์พม่า หงสาวดี 

เจดีย์ไจปุ่น ตามตำนานเล่าขานว่า มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดสูงใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปทุกทิศทาง แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่ในภัทรกัป สร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต แต่ต่อมามีหนึ่งในสี่สาวหนีไปแต่งงานร่ำลือกันว่าทำให้พระพุทธรูปองค์หนึ่งของเจดีย์ไจปุ่นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที

เจดีย์ไจปุ่น ทัวร์พม่า หงสาวดี