ทัวร์พม่าราคาถูก โปรแกรม ทัวร์ พม่า 3 วัน 2 คืน ทัวร์พม่า บริษัทไหนดี pantip ทัวร์พม่า เจดีย์กาบาเ

ข้อมูลท่องเที่ยว
ทัวร์เอเชีย : พม่า
ทัวร์พม่า เจดีย์กาบาเอ

เจดีย์คาบาเอ

heartแนะนำ คลิ๊กเลยyesyesโปรแกรมทัวร์พม่าyesyes

ทัวร์พม่า เจดีย์กาบาเอ

สร้างระหว่างปี พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า สำหรับเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพื่ออุทิศเป็นกุศลเพื่อให้เกิดความสันติสุขแด่มวลมนุษย์ ตามความหมายของชื่อ “เจดีย์คาบาเอ” ซึ่งแปลว่า “สันติภาพโลก” ทั้งนี้มีคำร่ำลือว่า อูนุสร้างเจดีย์แห่งนี้ตามบัญชาของชีปะขาว ที่แสดงปาฏิหาริย์และขอร้องให้อูนุทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ทัวร์พม่า เจดีย์กาบาเอ

คาบาเอเป็นเจดีย์ทรงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณเจดีย์ยังมีห้องประชุมใหญ่ บรรจุคนกว่า 10,000 คน สร้างเป็นลักษณะคล้ายถ้ำ เรียกว่า “มหาปาสาณคูหา” (“ปาสาณ” แปลว่า “หิน”) และยังเป็นชื่อเจดีย์แห่งหนึ่งในแคว้นมคธ ซึ่งในสมัยพุทธกาลมีลูกศิษย์ของพราหมณ์พาวรี 16 คนมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามปัญหาต่างๆ นอกจากนั้นการสร้างปาสาณคูหายังเป็นการจำลอง “สัตตบรรณคูหา” ในอินเดีย สถานที่ทำการปฐมสังคายนาพระไตรปิฎกอีกด้วย

ทัวร์พม่า เจดีย์กาบาเอ

ทั้งนี้ ในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 นายกรัฐมนตรีอูนุได้อาราธนาท่านพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ “พุทธทาสภิกขุ” แห่งวัดสวนโมกขพลาราม ไปแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง “ลักษณะที่น่าอัศจรรย์บางประการของพุทธศาสนาอย่างเถรวาท” ต่อที่ประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2498 อีกทั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนพม่าอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2503 ก็โดยเสด็จพระราขกุศล ณ สังคายนามณฑลภายในมหาปาสาณคูหา พระราชทานเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 1,000 รูปและทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์สองต้นที่ทรงนำไปจากประเทศไทย ณ ลานหน้ามหาปาสาณคูหา เป็นอนุสรณ์แห่งมิตรภาพไทยกับพม่า (อ้างอิงจาก “จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า 2-5 มีนาคม 2503”)

ทัวร์พม่า เจดีย์กาบาเอ

ปัจจุบันปาสาณคูหายังเป็นสนามสอบคณะสงฆ์พม่าที่เลื่องลือกันว่าภิกษุสงฆ์ที่เข้าสอบจะต้องท่องพระไตรปิฎกให้ได้ 24,100 พระธรรมขันธ์ โดยไม่ผิดพลาดตกหล่นจึงจะสอบผ่าน

ทัวร์พม่า เจดีย์กาบาเอ

ทัวร์พม่า เจดีย์กาบาเอ