ทัวร์กรีซ เกาะซานโตรินี่ ทัวร์กรีซ ทัวร์กรีซ ซานโตรินี่ กรีซ ซานโตรินี่ เที่ยวกรีซ กรีซ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป : ทัวร์กรีซ
G85-TKPD : ทัวร์กรีซ เกาะซานโตรินี่ เอเธนส์ วิหารพาร์เธนอน เกาะอาจีนา เกาะโปโรส เกาะไฮดร้า
 • รหัสทัวร์ :
  G85-TKPD
 • ราคา :
  11-18 เม.ย.59 ราคา 95,900 บาท
 • ระยะเวลา :
  8 วัน 5 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์กรีซ ทัวร์ซานโตรินี่ เอเธนส์ 11-18 เมษายน 2559
 • สายการบิน :
  เตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines (TK)
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์กรีซ ทัวร์ซานโตรินี่ เอเธนส์ ทัวร์กรีซ เกาะซานโตรินี่ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เอเธนส์ ซิตี้ทัวร์-วิหารพาร์เธนอน -สนามกีฬาโอลิมปิก สไปย์รอส หลุยส์ - ชม อโกร่า โรงละครแห่งติโอนีซอส เนินเขาพิโลปัปปุส โอเดียนแห่งเฮโรเดส อัตติคัส พระบรมมหาราชวัง ประตูชัยเอเดรียน มหาวิหารและโบสถ์เซนต์เอเฟล วิหารพาร์เธนอน วิหารเทพีแห่งชัยชนะ เกาะไฮดร้า อาจีนาและ โปโรส เกาะโปโรส ของ หมู่เกาะไคคลาดิส หมู่บ้านเอีย เมืองอราคอว่า เทือกเขาพาร์นาซอส เมืองเดลฟี วิหารเทพอพอลโล น้ำพุคาสตาเลีย พิพิธภัณฑ์เดลฟี เมืองกาลัมบาก้า เมืองเมทีโอร่า เมืองเมทีโอร่า สำนักสงฆ์แห่งเมทีโอรา เมืองลาเมีย
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์กรีซ ทัวร์ซานโตรินี่ เอเธนส์ ทัวร์กรีซ เกาะซานโตรินี่ ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์กรีซ ทัวร์ซานโตรินี่ เอเธนส์

ทัวร์กรีซ ซานโตรินี่ เอเธนส์ 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์

"ดินแดนใฝ่ฝันที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป"

ล่องเรือ 3 เกาะ อาจีนา, เกาะโปโรส, เกาะไฮดร้า

นำท่านสัมผัสกับการท่องเที่ยวที่ท่านเคยได้เห็นจากรูปภาพ หรือสารคดีอันงดงามของภาพขอบฟ้าจรดผืนน้ำแห่งท่องทะเลอีเจี้ยน อันเป็นที่ร่ำลือของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พิเศษสุด ๆ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่หมู่บ้านเอีย บนเกาะซานโตรินี่ เป็นเกาะที่หนุ่มสาว คู่รักต่างใฝ่ฝันที่จะต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต สะดวกสบายด้วยการ บินตรงจาก กรุงเอเธนส์ สู่ เกาะซานโตรินี่ ราชินีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน

 
 
กำหนดการเดินทาง 8-15 เม.ย. 59 / 11–18 เม.ย. 59 ราคา 95,900 บาท
 
 
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร-อิสตันบูล-เอเธนส์
 
20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 แถว U เคาน์เตอร์สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ และ หัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
 
ข้อมูลที่ควรทราบ กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน้ำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]
 
หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 
23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี เที่ยวบินที่ TK69 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
 
 
วันที่สองของการเดินทาง เอเธนส์-ซิตี้ทัวร์-วิหารพาร์เธนอน
 
05.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Ataturk International Airport ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
 
07.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เที่ยวบินที่ TK1845 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
 
09.05 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Eleftherios Venizelos International Airport ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ดินแดนแห่งตำนานระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ เป็นที่ก่อเกิดนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่ของโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่เป็นรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของโลก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเอเธนส์ นำท่านผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิก สไปย์รอส หลุยส์ Spiros Louis Olympic Stadium สถานที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อนปี 2004 ชื่อสนามตั้งตามชื่อของ สไปย์รีดอน หลุยส์ นักกรีฑาชาวกรีซที่ได้เหรียญทองจากการวิ่งมาราธอน จากโอลิมปิก ปี 1896 ที่จัดแข่งขันในกรุงเอเธนส์เช่นกัน เชิญชมความสง่างามของสนามกีฬาโอลิมปิกที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งสนาม และถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโอลิมปิกแห่งนี้ ผ่านชม อโกร่า โรงละครแห่งติโอนีซอส เนินเขาพิโลปัปปุส โอเดียนแห่งเฮโรเดส อัตติคัส พระบรมมหาราชวัง ประตูชัยเอเดรียน มหาวิหารและโบสถ์เซนต์เอเฟล
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้นนำท่านสู่ วิหารพาร์เธนอน Parthenon อันยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา อะโครโปลิส Acropolis ใจกลางเมือง วิหารพาร์เธนอนเป็นวิหารในแบบดอริก มีความยิ่งใหญ่มาก วิหารนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามโดยคำนึงถึงทัศนียภาพของผู้ชมที่มองจากภายนอกเป็นหลัก จริงๆแล้วเดิมวิหารนี้ประดับประดาไปด้วยภาพแกะสลักนูนสูง นูนต่ำ ทั้งหน้าบันและภายใน ภายหลังที่กรีซถูกปกครองภายใต้จักรวรริออตโตมันของพวกเตอร์ก ได้มีทูตชาวอังกฤษใช้อิทธิพลนำภาพแกะสลักทั้งหลายกลับอังกฤษ และต่อมาขายต่อให้กับ พิพิธภัณฑ์อังกฤษ ในกรุงลอนดอน ใครที่ไปกรุงลอนดอนควรหาโอกาสไปดูกรีกคอลเลคชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของรายละเอียดของวิหารพาร์เธนอนแห่งนี้ ปัจจุบันมีต้นมะกอกอยู่ ณ ตำแหน่งที่เชื่อว่าอะธีน่าปลูกต้นนี้ไว้เป็นครั้งแรก และมีจุดที่เชื่อว่าโพไซดอนเอาตรีศูลกระแทกพื้นด้วย อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจและงดงามดึงดูดใจมากคือ วิหารของเทพีอธีนาและเทพโพไซดอน ที่เอามารวมกัน เรียกว่า Erechteion มีรูปปั้นเทพี คาร์ยาทิเดส Caryatids แต่งกายยาวแบบชุดโทนิคแทนเสาหิน บริเวณข้าง ๆ นี้จะมีต้นมะกอกหนึ่งต้น เขาเล่าว่า เป็นที่เดิมที่พระนางเอธีนาประทานต้นมะกอกแก่ชาวเมืองนี้ จึงมีการปลูกต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ บนเนินเขา อะโครโปลิส มุมล่างซ้าย คือ โรงละคร Theatre of Dionysos ที่ชอบเปิดการแสดง Live at Acropolis ดูคอนเสิร์ตไป ตาก็ชำเลืองมอง วิหารพาร์เธนอนไป ขลังอย่างบอกใคร มุมล่างขวามือ คือ โรงละคร Herodes Atticus Theatre ซึ่งล่าสุดจัดงานเอเธนส์ เฟสติเวล ในฤดูร้อน และยังใช้จัดแสดงละครให้คนได้สัมผัสการดูละครแบบหลายพันปีก่อน หลังจากนั้นก็เดินลงบันไดหินอ่อนที่เย็นสนิท เนื้อใส ผ่านที่เรียกว่า วิหารเทพีแห่งชัยชนะ Temple of Athena Nike
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
พักค้างคืน ณ โรงแรม Titania Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สามของการเดินทาง เอเธนส์-ล่องเรือชมเกาะอาจีนา, เกาะโปโรส, เกาะไฮดร้า
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ลงเรือสำราญ ล่องไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันสวยงาม ท่องทะเลบริเวณนี้ได้ชื่อว่ามีสีสันสวยงามที่สุดเพราะน้ำทะเลเป็นสีน้ำเงินเข้ม ตัดกับบ้านเรือนในสไตล์กรีซที่เป็นสีขาวโพลนอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์ทำให้เกิดภาพที่สวยงามเหนือคำบรรยาย นำท่านแวะเที่ยวเกาะ 3 เกาะ คือ ไฮดร้า Hydra อาจีนา Aegina และ โปโรส Poros นำท่านจอดแวะชม เกาะอาจีนา ที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวซาโรนิก ของกรีซ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะมักประกอบอาชีพเป็นชาวประมง และเป็นศูนย์กลางการผลิตถั่วพิสตาชิโอที่มีชื่อเสียงของโลก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เกาะโปโรส ที่เต็มไปด้วยชายหาดสวยงาม
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ
 
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะไฮดร้า เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมหาเศรษฐี โอนาซิส ที่โด่งดังและศิลปินต่าง ๆ พากันหลงใหลในความสวยงามของเกาะแห่งนี้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมายในเกาะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำทะเลบริเวณนี้สวยงาม น่าลงเล่นเป็นอย่างยิ่งและอิสระเดินเล่นชมความเป็นอยู่ของชาวเกาะ และร้านค้าต่าง ๆ มากมาย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักค้างคืน ณ โรงแรมTitania Hotel 4* หรือเทียบเท่า
*** ในคืนนี้ของให้ท่านเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กสำหรับการเดินทางไปเที่ยวเกาะซานโตรินี่
และนำกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้องเพื่อนำไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม ***
 
 
วันที่สี่ของการเดินทาง เอเธนส์-เกาะซานโตรินี่
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเช็คอินสายการบินภายในประเทศ เพื่อออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ Santorini Island เกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนี่ยน เพราะโลกชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส Cyclades Island ในแถบ ทะเลเอเจียน Aegean Sea
 
--:-- น. ออกเดินทางโดยสายการบิน ภายในประเทศ สู่ เกาะซานโตรินี่
 
--:-- น. เดินทางถึงสนามบิน เกาะซานโตรินี่
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอีย Oia Village ความงดงามของหมู่บ้านโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปินหลายคนนำมาเป็นแบบวาดรูปกันเลยทีเดียว อิสระท่านเดินชมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเอียนั่นก็คือสถาปัตยกรรมสไตล์ไคคลาดิสอันโดดเด่น ที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามนี้ โดยเฉพาะการได้ออกไปเดินสำรวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่าชังของตัวอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาวโพลน ตัดกับท้องฟ้าสีคราม ดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกิน แถมยังตั้งลดหลั่นกันตามหน้าผาสูงชัน ยิ่งเพิ่มความน่ามองให้กับหมู่บ้านเอียยิ่งขึ้นไปอีก หลังจากเดินชมตามตรอกซอกซอยกันจนอิ่มหนำสำราญแล้ว โปรแกรมที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนั้นก็คือ การชมพระอาทิตย์ตกดิน เพราะที่เกาะซานโตรินี่แห่งนี้ท่านสามารถนั่งปิกนิก ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ได้อย่างเพลิดเพลินและสวยงามจับใจเหลือเกิน
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักค้างคืน ณ โรงแรม El Greco Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่ห้าของการเดินทาง เกาะซานโตรินี่-เมืองฟิร่า-เอเธนส์-ช้อปปิ้งพลักก้า
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
หลังอาหารนำท่านชม เมืองฟิร่า Fira เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่ เป็นเมืองการค้าที่นักเดินทางกระเป๋าเบานิยมนอนพักค้างแรม เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหาร ผับ บาร์ และร้านค้าต่าง ๆ ที่ขายสินค้า แบรนด์เนม ที่กระจัดกระจายอยู่ตามตรอกซอกซอยให้ได้เดินเลือกกันอย่างจุใจตามลักษณะของเมืองใหญ่ปกติ และยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาอาบแดด ซึ่งบริเวณเกาะแห่งนี้มีหาดรวมกันมากกว่า 20 หาดทั่วทั้งเกาะ นำท่านเดินทางสู่ตำบลปีกอส เดินขึ้นเขาเที่ยวชมหมู่บ้านที่สวยงาม แวะถ่ายภาพกับจุดที่สวยงามที่มองเห็นทิวทัศน์ทั่วทั้งเกาะ บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสดใส มีการคาดเดาว่าซานโตรินี่เป็นซากที่เหลืออยู่ของอาณาจักรแอตแลนติสที่สูญหายตามตำนานได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์อีกครั้ง
 
--:-- น. ออกเดินทางโดยสายการบิน ภายในประเทศ สู่ กรุงเอเธนส์
 
--:-- น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเอเธนส์
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลักก้า Plaka แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ย่านช้อปปิ้งแบบ Market หรือตลาดนัด ที่มีร้านค้ามากมาย 200 ร้าน ถนนหนทางตอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวัน และยามค่ำคืน อิสระเชิญท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลักก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้า แฟชั่นหรูระดับโลก และถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักค้างคืน ณ โรงแรม Titania Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่หกของการเดินทาง เอเธนส์-เดลฟี่-กาลัมบาก้า
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอราคอว่า Arachova (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณ เทือกเขาพาร์นาซอส Parnassus เป็นเมืองตากอากาศและแหล่งสกีรีสอร์ทที่นิยมของชาวเอเธนส์ในฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านราคาแพงอีกด้วย ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศบ้านเรือนสไตล์น่ารัก ๆ แล้วเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเดลฟี Delphi (ระยะทาง 11 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งประมาณ 15 นาที) ในอดีตเคย ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ ซึ่งตามตำนานของกรีกโบราณกล่าวไว้ว่า เซอุสผู้สร้างเมืองนี้ต้องการหาจุดศูนย์กลางของโลก ได้ส่งนกอินทรีย์ 2 ตัว ทำการสำรวจตามความต้องการ นกได้บินวนอยู่บริเวณ เทือกเขาพาร์นาซอส เมืองเดลฟี จึงถูกสร้างขึ้น ปัจจุบันเป็นแหล่งเพาะปลูกมะกอก ซึ่งว่ากันว่ามีมากกว่า 400,000 ต้น ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา เหมือนพรมผืนใหญ่จนได้รับการขนานนามอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น The of Olives นำท่านเที่ยวชม เมืองเดลฟี Delphi ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ ระหว่างศตวรรษที่ 4-7 ก่อนคริสตกาล เมืองเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของยุคคลาสสิค ซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่น ๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนเลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีก เมืองนี้ในอดีตเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่ตั้งของ วิหารเทพอพอลโล Temple of Apollo ซึ่งเป็นสุริยะเทพตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณ ปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโล ซึ่งเป็นวิหารของเทพอะธีนา ใครเคยดูหนังเรื่อง Stargate ที่ฉายทางเคเบิ้ลทีวี จะเห็นจุดนี้เป็นประตูเชื่อมต่อไปยังจักรวาลระบบอื่น ๆ วิหารแห่งเทพอพอลโลตั้งอยู่บนไหล่เขาอยู่ต่ำกว่าโรงละครกลางแจ้งลงไปหนึ่งชั้น ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูปสี่เหลี่ยมและมีเสา 4-5 ต้น ทางด้านซ้าย ในอดีตวิหารแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันเนื่องจากมีนักบวชหญิงที่เป็นเหมือนร่างทรงของเทพอพอลโล (มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Oracles) ที่จะคอยให้คำพยากรณ์ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวยันเรื่องการบ้านการเมือง ใครจะส่งทหารไปรบที่ใหนก็ต้องมาปรึกษาคำพยากรณ์ของเทพอพอลโลที่วิหารแห่งเมืองเดลฟีแห่งนี้ ถัดจากวิหารหารขึ้นมาจะเห็น โรงละครกลางแจ้งรูปครึ่งวงกลม Mar Maria Precinct คนที่ชมการแสดง ณ สถานที่แห่งนี้คงมีความสุขมาก ๆ แน่ ๆ ได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างสวยงามสูงขึ้นไปอีกชั้นจากโรงละครจะเป็นสนามกีฬารูปร่างคล้าย ๆ กับสนามกีฬาโอลิมปิกในกระทู้ก่อนสมัยโบราณไว้แข่งขันกีฬาไพเธียน Pythian Games ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 4 ปี เช่นเดียวกับกีฬาโอลิมปิก แต่อยู่คนละเมืองกัน จากนั้นไปชม น้ำพุคาสตาเลีย Kastelli ที่มีนำมาจากแหล่งน้ำพุร้อน มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เดลฟี Delphi Museum มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ Charioteer รูปปั้นนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชา และรูปปั้นของโรมัน
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร
 
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาลัมบาก้า Kalambaka (ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ทันสมัยซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ เมืองเมทีโอร่า Meteora นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่ในเขตจังหวัดทริคาลา Trikala ของประเทศกรีซ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของจาริกแสวงบุญมานานแล้ว ภายในเมืองมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักค้างคืน ณ โรงแรม Divani Meteora Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง กาลัมบาก้า-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย-เอเธนส์
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านสู่ เมืองเมทีโอร่า Meteora ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สำนักสงฆ์ลอยฟ้าอย่างน่าอัศจรรย์ พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ได้สร้างสำนักสงฆ์ ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชันจากพื้นราบ ดูแล้วชวนให้เกิดความสงสัยว่าขึ้นไปสร้างอาคารบนยอดเขาสูงได้อย่างไร ยิ่งกว่านั้นพระสงฆ์ที่อยู่ข้างบนหาอาหารและน้ำได้อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องไปสร้างอยู่บนนั้นต้องการปลีกวิเวกหรือต้องการเข้าถึง พระเจ้าให้ใกล้ที่สุดจริงๆ แล้วพระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กที่นับถือศาสนาอิสลาม และกำลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชันเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งสำนักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อเริ่มสร้างมีสำนักสงฆ์ทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดทำการจริงอยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้น นำท่านขึ้นชม สำนักสงฆ์แห่งเมทีโอรา Monasteries of Meteora ในสมัยก่อนการขึ้นไปยังสำนังสงฆ์เหล่านี้ทำได้ยากลำบากมาก ต้องใช้เชือกหรือตาข่ายเพื่อใช้ในการปีนป่าย การส่งข้าวของเครื่องใช้และอาหารจะผ่านทางเชือกและตะกร้าเท่านั้น เพิ่งจะมีการสร้างบันไดขึ้น และสะพานเชื่อมเมื่อไม่ถึงร้อยกว่าปีมานี้เอง หมู่สำนักสงฆ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ ในปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับสภาพแวดล้อมที่งดงามทางธรรมชาติ
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาเมีย Lamia (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นใจกลางของประเทศกรีซ เมืองที่ในอดีตเป็นสมรภูมิรบอันยิ่งใหญ่และนังครั้งไม่ถ้วน นับตั้งแต่สมัย 480 ปี ก่อนคริสตศักราช จนถึงยุคกลาง อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่ตั้งของของกองทัพเปอร์เซีย ครั้งเข้ามาบุกรุกรานในดินแดนอารยธรรมกรีกโบราณ จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเอเธนส์ (ระยะทาง 241 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามเทพเจ้าแห่งความรู้และปัญญา เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว นำท่านเดินทางกับสู่ กรุงเอเธนส์ รถโค้ชวิ่งตรงสู่สนามบินนานาชาติ Eleftherios Venizelos International Airport
 
21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี เที่ยวบินที่ TK1844 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
 
23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Ataturk International Airport ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
 
 
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร
 
00.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ TK68 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
 
14.15 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
*** End of Service ***

heartheartheart Have A Good Trip heartheartheart

กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล

 

ทัวร์กรีซ ทัวร์ซานโตรินี่ เอเธนส์
 
 

*** อัตราค่าบริการท่านละ ***

กำหนดการเดินทาง 08-15 เม.ย. 59 / 11–18 เม.ย. 59

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ 95,900.- บาท

เด็ก อายุระหว่าง 2-11ปี (เสริมเตียง และ พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ 92,900.- บาท

เด็ก อายุระหว่าง 2-11 ปี (ไม่เสริมเตียง และ พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ 89,900.- บาท

ในกรณี พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ท่านละ 10,000.- บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละประมาณ 90,000.- บาท

ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง Confirm เท่านั้น ถึงจะทราบราคาที่แน่นอน

 
 
** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558) **
 
 
การชำระเงิน
งวดที่ 1 สำรองที่นั่งชำระ 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน หลังจากที่มีการทำจอง
งวดที่ 2 ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยว แกรนด์ กรีซ 8 วัน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตราค่าบริการนี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เอเธนส์-เกาะซานโตรินี่-เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
ค่าภาษีในประเทศกรีซ
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 ท่าน), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศกรีซ
 
โปรแกรมท่องเที่ยว แกรนด์ กรีซ 8 วัน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็นเงิน 18EUR
ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็นเงิน 18EUR
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็นเงิน 24EUR
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าเครื่องดื่มภายในห้องพัก, มินิบาร์, และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่สั่งเพิ่มเติมระหว่างมื้ออาหาร
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง ต่ำกว่า 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
 
ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 
*********************************************************************************
ทัวร์กรีซ ทัวร์ซานโตรินี่ เอเธนส์
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง ต่ำกว่า 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
 
ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 
 
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้มากที่สุด
 
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการ
 
 
เดินทางมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
 
 
ตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 
ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อน เพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้น ๆ ยืนยันการเดินทางได้แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยื่นยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 
วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 
หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 
สัมภาระและค่าพนักงานยกกระเป๋า
สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น ประหยัด / Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หากน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง
(9.75 นิ้ว) + ยาว (21.5 นิ้ว) + สูง (18 นิ้ว)
 
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 
กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน Hand Carry
 
 
*******************************************************************************************************************
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์กรีซ ทัวร์ซานโตรินี่ เอเธนส์
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศกรีซ
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 14 วัน ทำการ)
สถานทูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และ ให้ แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทาง มาด้วย
 
การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และ เตรียมให้ครบ และ กรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในอดีต
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเท่า ใช้ไม่ได้)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นผู้หญิง ... หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ... นาง ... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีเป็นผู้หญิง ... ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ... นาง ... ต้องแนบมา)
7. สำเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • เด็กทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต หรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
 • เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมาดา (ระบุชื่อมารดา)
10.หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ต้องระบุสถานทูตและประเทศ)
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
 • กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 • กรณีเกษียณอายุราชการ : ถ่ายสำเนาบัตรขาราชการบำนาญ กรณีเป็นักเรียนนักศึกษา : ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้น ปีที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank Guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บัญชีออมทรัพย์ Saving Account ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
 • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 15 วัน ก่อนยื่นวีซ่า)

 

********** ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็น สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **********

 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี
 • บัญชีฝากประจำ Fixed สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ Saving มาด้วย หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียม ดังนี้
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของบัญชีฝากประจำ Fixed Account ออกโดย ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ มียอดไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่าน
 • หมายเหตุ : หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
 • หนังสือรับรองการเงิน Bank Guarantee ต้อง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
 • กรุณา แนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, หรือ หลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
 • กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
 • จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • หนังสือรับรองเงินฝาก ดัง 11.1 และ 11.2
 • สถานทูต ไม่รับ พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา
*****************************************************************************************************