ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
PRO_W007(QR) : ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
 • รหัสทัวร์ :
  PRO_W007(QR)
 • ราคา :
  ก.พ. - มี.ค.59 ราคา 68,900 บาท
 • ระยะเวลา :
  8 วัน 5 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
  12 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 // 18 - 25 มีนาคม 2559
 • สายการบิน :
  กาต้าร์แอร์เวย์ Qatar airways
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซอลส์เบิร์ก - ฮัลสตัทท์ - อินสบรูกซ์ - ซอลเดน - พิชิตยอดเขา GAISLACHKOGL (ยอดเขาเจมส์บอนด์ 007 SPECTRE) - เบรเกนซ์ - ทะเลสาบโอเบรซี - ลิกเทนสไตน์ - ลูเซิร์น - ยอดเขาพิลาทุส James Bond 007 Gold Finger - เมืองกอลมาร์ - ทิทิเซ่ - ซูริค
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 

เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

 

มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซอลส์เบิร์ก - ฮัลสตัทท์ - อินสบรูกซ์ - ซอลเดน - พิชิตยอดเขา GAISLACHKOGL (ยอดเขาเจมส์บอนด์ 007 SPECTRE) - เบรเกนซ์ - ทะเลสาบโอเบรซี - ลิกเทนสไตน์ - ลูเซิร์น - ยอดเขาพิลาทุส James Bond 007 Gold Finger - เมืองกอลมาร์ - ทิทิเซ่ - ซูริค

 

: เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYSสายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2015 ระดับ 5 ดาว

( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

 

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 / 18 - 25 มีนาคม 2559 /

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
 
20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิคโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833
 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
 
วันที่2 มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมเมือง มิวนิค
 
02.05 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 059
 
07.00 น. เดินทางถึง กรุงมิวนิคหลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 
นำคณะออกเดินทางสู่ “โฮเฮนชวานเกา” เมืองเก่าแก่ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ นำคณะเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถมินิบัสขึ้นสู่ “ปราสาทนอยชวานชไตน์” Neuschwanstein Castle ผ่าน “สะพานควีนแมรี่” Queen Marry Bridge ซึ่งเป็นจุดชมวิวปราสาทที่ “ดีที่สุด” ชมความสวยงามของธรรมชาติและทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นเข้าชมภายในตัวปราสาทที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท นำคณะเดินเที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ! ลิ้มรส “ขาหมูเยอรมัน”รสต้นตำรับ)
 
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองมิวนิค เมืองใหญ่ที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของแคว้นบาวาเรียมิวนิกเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) นำคณะผ่านชม “โอลิมปิคปาร์ค” สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี ค.ศ.1972 เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ศูนย์กลางของมิวนิกอันเป็นที่ตั้งของเทศบาลเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ กับสินค้าอันหลากหลายแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายยี่ห้อจากทั่วทุกมุมโลก และสินค้าที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆของเมือง ตลอดจนร้านขายของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลอันยิ่งใหญ่บาร์เยิร์นมิวนิค
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ : MercureOrbisSud Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองมิวนิค
 
วันที่3 มิวนิค - ซอลส์เบิร์ก - ฮัลสตัทท์ - อินสบรูกซ์
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
นำเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศออสเตรียสู่เมือง “ซาลส์เบิร์ก” Salzburg เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัคระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” The Sound of Music ที่โด่งดังไปทั่วโลกชม “อุทยานมิราเบลล์” อุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงานที่จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิลการ์เท่น” และทิวทัศน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์เบิร์ก” Hohensalzburg Fortress เป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้...จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกหน้าบ้านพักโมสาร์ท ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ “จตุรัสโมซาร์ท” ชม “อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” “มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบารอคในยุคต้นเข้าสู่ฝั่งเมืองเก่าที่ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปปิ้ง” ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลกที่ตกแต่งด้วยป้ายชื่อร้านค้าอันวิจิตรและงดงาม
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
 
บ่าย เมืองฮัลสตัทท์ มีเวลาสบายๆให้ท่านได้เดินเล่นชมธรรมชาติยามเช้าอันแสนโรแมนติกของ “เมืองฮัลล์ชตัทท์” เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกและยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรียโดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย (Upper Austria) ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรียปัจจุบันเมืองฮัลล์ชตัทท์และเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุทได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 / ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอินสบรูกซ์
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
พักที่ : Alpina Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองอินบรูกซ์
 
วันที่4 อินสบรูกซ์ - ชมเมือง - ซอลเดน - พิชิตยอดเขา Gaislachkogl - ยอดเขาเจมส์บอนด์ 007 SPECTRE - เบรเกนซ์
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
นำท่านชม “เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์เข้าสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูกซ์ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอยแล”(เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชม“ย่านเมืองเก่า” ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี ชมสัญลักษณ์ของเมือง “หลังคาทองคำ” Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองซอลเดน Soelden เมืองสกีรีสอร์ทท่ามกลางเทือกเขาแอล์ป ที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรีย 
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ โดยสารกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขากาสลาสโคว์ล (Gaislachkogl) ระดับความสูง กว่า 3,100 เมตร ด้วยเงินลงทุนกว่า 40 ล้านเหรียญ ยูโร ในการก่อสร้างทั้งอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสฉากถ่ายทำภาพยนตร์ เจมส์บอนด์ 007 ภาคล่าสุด องค์กรลับดับพยัคฆ์ร้าย James Bond 007 Spectre มีเวลาให้ท่านสัมผัสลานหิมะที่สวยงาม กว้างไกลสุดสายตา ในวันอากาศดีท่านสามารถมองเห็น ยอดเขาหิมะ ของเทือกเขาออสเตรียแอล์ป ได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของที่ระลึก หรือนั่งพักผ่อนในอาคาร ICE Q RESTAURANT เป็นอาคารรูปทรงทันสมัยที่ท่านเห็นแล้วจะรู้สึกประทับใจในความสามารถของสถาปนิค ที่สามารถสร้างอาคารแบบนี้ได้ในระดับความสูงกว่า 3,000 เมตร และอาคารนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์บอนส์อีกด้วย ได้เวลาสมควร จากนั้นท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองเบรเกนซ์ เมืองแสนสวยริมทะเลสาบโอเบรซี Obersee ซึ่งเป็นนส่วนหนึ่งของทะเลสาบคอนสแตนซ์
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
พักที่ : MercureBregenz City Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองเบรเกนซ์
 
วันที่5 เบรเกนซ์ - ทะเลสาบโอเบรซี - ลิกเทนสไตน์ - ลูเซิร์น
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความงามของทะเลสาบทะเลสาบโอเบรซี Obersee ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรียในเขตเทือกเขาแอลป์ที่กำเนิดจากการละลายของกลาเซียร์บนยอดเขาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจนเกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงาม…แวะเที่ยวชมเมืองวาดุส เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือชื่ออย่างเป็นทางการราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางมีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศออสเตรียและด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) ชม “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปีอิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลินฯลฯ
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Grand Europe Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองลูเซิร์น
 
วันที่6 ลูเซิร์น - ยอดเขาพิลาทุส James Bond 007 Gold Finger - เมืองกอลมาร์ - ทิทิเซ่
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
เดินทางสู่สถานี รถไฟฟันเฟือง แอลป์แนสสตัด Alpnachstad เพื่อโดยสารรถไฟที่มีความชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ สู่สถานี Pilatus Mt. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ให้ท่านได้ชมวิวที่สวยงามระหว่างทาง ท่านจะเห็นทะเลสาบลูเซิร์น และยอดเขาหิมะ ของเทือกเขาสวิสฯแอล์ปมากมาย รถไฟไต่เขาสายนี้มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1889 และได้ปรับปรุง มาอย่างต่อเนื่อง นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาพิลาทุส ที่มีความสูงถึง 2,132 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอาคารที่สวยงามไว้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมจุดชมวิวด้านนอกอาคาร ที่ท่านจะประทับใจไปกับบรรยากาศ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคำบรรยาย ณ จุดนี้ ได้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนต์เจมส์บอน 007 ตอนจอมมฤตยู (James Bond Gold Finger 1964)ที่มี ฌอนคอนเนอรี่สวมบทบาทเป็นเจมส์บอนด์ยอดเขาพิลาตุส นั้นมีความโดดเด่นด้านรูปร่างที่สวยงามและ เป็นสถานที่ อยู่อาศัยของมังกร ตามความเชื่อของชาวสวิส ในยุคกลาง จนในปัจจุบันจึงได้นำรูปมังกรมาใช้เป็นสัญลักษณ์ ของยอดเขาแห่งนี้มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิว หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (ภัตตาคารชมวิว)
 
บ่าย ได้เวลาสมควร นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าลงเขา จากสถานีพิลาตุส สู่สถานี ฟรัคมุนเทกก์(Fräkmüntegg) ท่านจะได้โดยสารกระเช้าใหม่ล่าสุดที่มีความปลอดภัยสูง และสามารถทำความเร็วได้มากกว่าเดิม ใช้เวลาเพียง 4 นาที ท่านจะลงมาสู่สถานีฟรัคมุนเทกนำท่านออกเดินทางสู่เมืองกลมาร์ Colmar เมืองกอลมาร์เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็งในแคว้นอัลซัสของประเทศฝรั่งเศส เมืองกอลมาร์ตั้งอยู่ทางวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เมืองไวน์ของอาลซัสกอลมาร์เป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ตินโชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดีผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ : MaritimHotel ที่พักระดับใกล้เคียงพักกอลมาร์
 
วันที่7 ทิทิเซ่ - ชมทะเลสาบ - ซูริค - กรุงเทพฯ
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
นําท่านชมเขต “ป่าดําแบล็คฟอเรสท์” (Black Forest) ขุมทรัพยากรธรรมชาติของไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะไม้สนที่นํามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนนาฬิกาคุ๊กคู (Cookcoo Clock) ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และยังเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวที่มีอายุกว่า 100 ปี ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเขตป่าสงวนที่สําคัญของประเทศเยอรมนี เข้าสู่ “ทิทิเซ่” (Titisee) ทะเลสาบที่มีความสวยงามของชาวเยอรมัน
 
เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน 
 
16.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 096
 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 
วันที่8 กรุงเทพฯ
 
01.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 843
 
12.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 
 

heartheartheart Have A Good Trip heartheartheart

กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ 

บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล

 

ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริม)

พักท่านเดียว/ห้อง

จ่ายเพิ่ม

12-19 กุมภาพันธ์ 2559 68,900.- 68,900.- 68,900.- 14,900.-
พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 68,900.- 68,900.- 68,900.- 14,900.-
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - มิวนิค//ซูริค - กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน - หลัง)

 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

 5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

 4. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

 5. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร

 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 

ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 
เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน : คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้

 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป : เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป : เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 6 วัน : เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 
หมายเหตุ

 1. ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

 2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

 3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

 4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

 5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

 6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า

 •   รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้วจำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง

 •  หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

 1. ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

 2. ข้าราชการและนักเรียนหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้นส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)

 1. หนังสือรับรองจากธนาคารในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือนกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)

 2. เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

 3. สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก