ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์ออสเตรียทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์ฮังการี
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สโลวาเกีย
EUW 2.7 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์ฮังการี
 • รหัสทัวร์ :
  EUW 2.7
 • ราคา :
  ก.ค.-ต.ค.59 ราคา 79,900 บาท
 • ระยะเวลา :
  10 วัน
 • วันเดินทาง :
  14-23 ก.ค./05-14 ส.ค./16-25 ก.ย./14-23 ต.ค. 2559
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์ออสเตรียทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์ฮังการี 10 วัน มิวนิค–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ - นูเรมเบิร์ก - คาโรวีวารี่ - กรุงปร๊าก–จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราสาตร์-ปร๊าก- ปราสาทปร๊าก– มหาวิหารเซ็นต์วินตัส– ถนนโกลเด้นเลนเชสกี้คลุมลอฟ - Old Town- เชสกี้คลุมลอฟ - กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา– บูดาเปสต์ล่องเรือแม่น้ำดานูบ–กูลาชปาร์ตี้-บูดาเปสต์–คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ –ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf- หมู่บ้านกรินซิ่ง-เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์–ฮัลล์ชตัทท์–เซนต์วูล์ฟกัง-ซอลล์เบิร์ก-ฮัลล์ชตัทท์–มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม-มิวนิค - กรุงเทพฯ


 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์ฮังการี ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์ฮังการี 10 วัน 

เดินทางโดยสายการบินไทย

                            มิวนิค– โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – แอมเบิร์ก-คาโรวีวารี่ - กรุงปร๊าก– จัตุรัสเมืองเก่า  สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราสาตร์ -

            ปราสาทปร๊าก– มหาวิหารเซ็นต์วินตัส– ถนนโกลเด้นเลน

เชสกี้คลุมลอฟ - Old Town - เชสกี้คลุมลอฟ -  กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ล่องเรือแม่น้ำดานูบ–กูลาชปาร์ตี้ - คาสเซิ่ลฮิลล์  - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน  - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ –เวียนนา – สวนสตัดปาร์ค - ถนนคาร์ทเนอร์
โบสถ์เซ็นต์สเตฟาน - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม-พระราชวังเชินบรุนน์ –ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
 
กำหนดวันเดินทาง
วันที่ 14-23 ก.ค./05-14 ส.ค./16-25 ก.ย./14-23 ต.ค. 2559
( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สะดวกในการสัปดาห์เพื่อความยื่นวีซ่าของท่าน)
 
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
22.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์A – B) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
 
 
วันที่2มิวนิค–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ - นูเรมเบิร์ก
 
00.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองมินิคโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924
 
06.45น.   เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำคณะท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรปเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาทั่วทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับศาสนิก เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิกจากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองฟุสเซ่นเมืองเล็กน่ารักบริเวณเขตชายแดนของประเยอรมันและออสเตรียผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูงนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี
 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพิเศษ ! ชิมรส“ขาหมูเยอรมัน”รสชาติแบบต้นตำรับแท้ๆพร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสรสชาติ “เบียร์เยอรมัน”ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากนั่นนำคณะท่านเปลี่ยนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา พร้อมทั้งนำคณะท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีสร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์สูงกว่า200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของแคว้นบาวาเรีย เป็นเมืองเก่าที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1050 ยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ และเป็นเมืองศูนย์กลางของชาวโรมัน มีร่องรอยของอาคาร ทางเดิน แบบชาวโรมัน เวลาต่อมาก็เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า การอุตสาหกรรม ของประเทศเยอรมนี เคยมีกษัตริย์ปกครอง
 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ : Woehrdersee Hotel MercureNuernberg city หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองนูเรมเบิร์ก
 
 
วันที่3นูเรมเบิร์กคาโรวีวารี่ - กรุงปร๊าก–จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราสาตร์
 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะออกเดินทางสู่ “ เมืองคาโรวีวารี่ เมืองตากอากาศแสนสวยของสาธารณรัฐเช็ค พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง ชมทัศนียภาพที่งดงามของไร่ต้น ฮอบบ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำเบียร์ของประเทศ ท่ามกลางหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์จนกระทั่งรถโค้ชมาถึง “ เมืองคาร์โลวีวารี่ ” เมืองแห่ง“สปาที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็คเป็นเมืองตากอากาศที่น่ารักมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4  ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ในปี ค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จออกล่าสัตว์ แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในน้ำพุ  ร้อนนับแต่นั้นมาเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน บ่อน่ำพุร้อนที่นี่มีทั้งหมด 12 แห่งเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ โดยมีกษัตริย์ของยุโรปหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาเยือน อาทิจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาแห่งออสเตรีย , พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียและพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย ทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลกนอกจากนี้คาร์โรวี วารี ยังได้ชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังด้วยไม่ว่าจะเป็น เกอเธ่ , บีโธเฟ่น, โชแปง ฯลฯ นำคณะเข้าชม “ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ”ซึ่งเป็นจุดสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ซึ่งมีแท่นน้ำพุน้ำแร่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50, 72 องศา เซลเซียส ให้ได้ลองดื่ม การดื่มน้ำแร่ที่นี่ นั้นท่านจะต้องใช้แก้วพิเศษ เป็นแก้วทำจาก “พอร์ซเลน ”ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำซึ่งเชื่อกันว่า ดีต่อระบบย่อยอาหาร  จากนั้นนำคณะชมความสวยงามของเมือง และความสวยงามของ “ แม่น้ำเทปลา ”ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองซึ่งช่วยเพิ่มความงดงามให้แก่ตัวเมืองแห่งนี้มากยิ่งขึ้น และเมืองนี้ทั้งเมืองจัดเป็นเมืองปลอดมลพิษ ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งภายในเมืองถ่ายรูปคู่กับอาคารเก่าแก่หลากหลายสถาปัตยกรรม และโรงละครที่สวยงามของเมืองชมโบสถ์ประจำเมืองเล็กๆ ที่มีสัญลักษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้าโบสถ์แล้วเดินลัดเลาะไปตามลำน้ำเทปลาท่ามกลางหุบเขาที่นักท่องเที่ยวหลายท่านบอกว่าคล้ายสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมากและมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย
 
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย  นำคณะเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่าม และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทั่งเข้าสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา      นำท่านเดินเที่ยวชม“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปีที่มีความงดงามโดดเด่นชม“อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตถูกเผาทั้งเป็น ผู้นี้ต่อต้านความเหลวแหลกฟุ้งเฟ้อของศาสนาคริสต์นิกายแคธอลิกในยุคนั้นเมื่อกว่า 500 ปีก่อน โดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิคชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ที่มีนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock)ตั้งอยู่ตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจัตุรัส และนักท่องเที่ยวจะได้ชมรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนปรากฏโฉมออกมาให้เห็นทุกๆชั่วโมงตั้งแต่เวลา 09:00 จนถึง 21:00 น. บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลังมีเวลาให้คณะท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็คและโบฮีเมียนอาทิเช่นเครื่องแก้วสีต่างๆหุ่นกระบอก งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลัก ฯลฯ หากมีเวลาท่านสามารถชม “โรง ละคร”Municipal Houseอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ซึ่งเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ของแคว้นโบฮีเมียระหว่าง ค.ศ.1905-1911 นำคณะเดินชมวิว “สะพานชาร์ลส์”สะพานสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูปสัมผัสเหล่าศิลปินซึ่งได้นำผลงานมาแสดงของตนออกมาโชว์และจำหน่ายอยู่ริมสองข้างสะพาน
 
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
พักที่ :Holiday Innที่พักระดับใกล้เคียงพักกรุงปร๊าก
 
 
วันที่4ปร๊าก- ปราสาทปร๊าก– มหาวิหารเซ็นต์วินตัส– ถนนโกลเด้นเลนเชสกี้คลุมลอฟ - Old Town
 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ “ปราสาทปร๊าก” ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885เป็นศิลปะสไตล์โกธิค สร้างขึ้นโดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของกรุงปร๊ากมาตั้งแต่ศตวรรษที่12  ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาล และเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าที่สุดอย่างยิ่งของชาวเช็คทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชมหน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสีอันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ
 
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย  นำคณะท่านออกเดินทางถึง “เมืองเชสกี้ครุมลอฟ” เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ตัวเมืองตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำวิตาวา เป็นเมืองที่สร้างขึ้นล้อมรอบปราสาทยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์  ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติขององค์การยูเนสโกในปี 1992 นำท่านชมและให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปคู่กับ “ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ” ปราสาทนี้ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปรากเป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์สร้างขึ้นราวๆศตรวรรษที่ 13 สไตล์โกธิกเรอเนสซองซ์และบารอกภายในปราสาทเก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์พีเรียดของอังกฤษ
 
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
    
พักที่ :Old Inn Hotel ที่พักระดับใกล้เคียงพักในเมืองเก่าคลุมลอฟเนื่องจากโรงแรมภายในเมืองเก่าคลุมลอฟมีจำนวนจำกัดและแต่ละโรงแรมจะมีห้องพักอาจจะไม่เพียงพอสำหรับคณะเพราะตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าถ้าระหว่างช่วงที่ท่านเดินทางห้องพักภายในเมืองเก่าเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักเป็นเมืองใกล้เคียงแทน
 
 
วันที่5เชสกี้คลุมลอฟ -  กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา– บูดาเปสต์ล่องเรือแม่น้ำดานูบ–กูลาชปาร์ตี้
 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกีย โบสถ์และสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้เป็นป้อมปราการสมัยโบราณ นำท่านสมาชิกผ่านชม “หอคอยบราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่านเมืองเก่า อาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่มต้นในบริเวณเมืองนี้ด้วย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน) และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ
 
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย  เดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์นำคณะ “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ” แม่น้ำนานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน้ำสีฟ้าใสเปล่งประกายให้ดูโดดเด่นวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่างการล่องเรือท่านจะได¬ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบนีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้¬คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบที่สวยงามเกินคำบรรยาย
 
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
พักที่ : Novotel Budapest  Cityที่พักระดับใกล้เคียง    พักกรุงบูดาเปสต์
 
 
วันที่6บูดาเปสต์–คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ –ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf- หมู่บ้านกรินซิ่ง
 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นไปยัง “คาสเซิ่ลฮิลล์” Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์ และโบราณสถานซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตชม “ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้างชาติฮังกาเรียน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกรานในปีค.ศ. 1241-1242 และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “โบสถ์แมทเทียส”เป็นโบสถ์สำคัญของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อันงดงาม เคยใช้เป็นที่จัดพิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์นำคณะชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์จากนั้นเดินทางต่อสู่ “จัตุรัสวีรบุรุษ” สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ และยังใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น” ใจกลางเมือง
 
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย  นําคณะออกเดินทางสู่กรุงเวียนาจากนั้นเริ่มต้นเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasseผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก,อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ,มหาวิทยาลัย,เวียนนา,โบสถ์ประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน“สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะใจกลางเมืองและยังเป็นที่ตั้งของ“อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Straussศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube จากนั้นนําคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) หรือในภาษาเยอรมันว่าชเตฟานส์โดม (Stephansdom) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย
 
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
พักที่ :KAVALIER HOTELที่พักระดับใกล้เคียง  พักกรุงเวียนนา
 
 
วันที่7  เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์–ฮัลล์ชตัทท์–เซนต์วูล์ฟกัง
 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณพระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราวฯลฯท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์
 
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย   นําท่านเดินทางสู่"เมืองซอลเบิร์ก" นําท่านเดินทางสู่“ซาลส์บวร์ก” SALZBURG เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่่งของแม่นํ้าซาลซัคระหว่างเส้นทางผ่านชม“ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทําตอนหนึ่งในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” ที่โด่งดังไปทั่วโลกชมเดินชมสวนมิราเบลล์อุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงานที่จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมสวนซแวร์เกิลการ์เท่น และทิวทัศน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกหน้าบ้านโมสาร์ท ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์กศิลปะแบบบารอคในยุคต้น…ข้ามสู่ฝั่งเมืองเก่าที่ถนนเกรไทเดร้“ถนนช้อปปิ้ง” ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก มีเวลาสบายๆให้ท่านได้เดินเล่นชมธรรมชาติยามเช้าอันแสนโรแมนติกของ “เมืองฮัลล์ชตัทท์” ทะเลสาบที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรียดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง3,500 ปี
 
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำณ ภัตตาคาร
 
พักที่ :MERCURE HOTEL SALBURG ที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองซอลล์เบิร์ก
 
 
วันที่8ซอลล์เบิร์ก - ฮัลล์ชตัทท์–มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักมีเวลาสบายๆให้ท่านได้เดินเล่นชมธรรมชาติยามเช้าอันแสนโรแมนติกของ “เมืองฮัลล์ชตัทท์”เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกและยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรียโดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย (Upper Austria) ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรียปัจจุบันเมืองฮัลล์ชตัทท์และเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุทได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997ออกเดินทางสู่“เมืองมิวนิค ”Munich เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของแคว้นบาวาเรียมิวนิคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเป็นเมืองที่ร่ำรวยศิลปะ และสถาปัตยกรรมสไตร์บารอก และเรอเนสซองส์ เมืองที่รอคอยให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกลิ่นอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแท้ๆที่เปี่ยมเสน่ห์และน่าหลงใหลรถโค้ชนำคณะผ่านชม “โอลิมปิคปาร์ค”สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สนามกีฬาระดับโลกที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี ค.ศ.1972 ซึ่งเมืองมิวนิคเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในครั้งที่20 ที่ผ่านมามีการออกแบบไว้อย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีเยี่ยมจนทำให้สนามกีฬาแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านความงามดุจงานปฏิมากรรมชิ้นเอกที่ถือเป็นหน้าเป็นตาของ “เมืองมิวนิคอิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่านเมืองมิวนิค” นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นำท่านนั่งรถผ่านชมเมืองมิวนิค ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียนพลาส (MarienPlatz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต
 
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
พักที่ :MercureOrbisMunchenSud หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองมิวนิค
 
 
วันที่9มิวนิค - กรุงเทพฯ
 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

………… ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี

14.10น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 925

 

วันที่10กรุงเทพฯ

 

06.45 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดย มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์ฮังการี 10 วัน

 

อัตราค่าบริการ  เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-สโลวาเกีย-ฮังการี 10 วันTG

ออกเดินทางช่วง

 

 

            ผู้ใหญ่พัก

            ห้องละ 2 ท่าน

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

             พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

            ( มีเตียงเสริม )

             พักท่านเดียว / ห้อง

          จ่ายเพิ่ม

 

14-23 กรกฎาคม 2559 

             79,900

             79,900

                79,900

19,900

05-14 สิงหาคม 2559

            79,900

            79,900

   79,900

19,900

16-24 กันยายน 2559

             84,900

            84,900

                     84,900

24,900

14-23 ตุลาคม 2559

            82,900

             82,900

                    78,900

22,900

 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 
 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์ฮังการี 10 วัน
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงิน
 •  กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก40,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 •  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 •  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 •  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 •  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
•ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
•หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
•เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
•กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ 4,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
•หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
•ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

 
 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์ฮังการี 10 วัน
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รูปถ่ายสี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้วจำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียนหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคารในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อมStatement และสำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือนกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 •  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 •  สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
*****************************************************************************************************************