ทัวร์แกรนด์อิตาลี 11 วัน
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
EU_W11 :ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9 วัน
 • รหัสทัวร์ :
  EU_W11
 • ราคา :
  8-16 เม.ย.60 69,900บาท
 • ระยะเวลา :
  9 วัน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9 วัน
  8-16 เม.ย.60
 • สายการบิน :
  QATAR AIRWAYS
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9 วัน
  มิลาน – ชมเมือง – ปราสาทสฟอร์เชสโก - ดูโอโม่ –เวโรน่า-เวนิส–ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - เวนิส– สะพานถอนลมหายใจจัตุรัสซานมาโค - ล่องเรือกอนโดล่า – ลา สเปเซีย-ชิงเกว่แตร์เร – นั่งรถไฟชมเมือง - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน –ปิซ่า -ฟลอเรนซ์– ชมเมือง – ฟูมิชิโน-ชายฝั่งอัลมาฟี–ซอร์เรนโต้-นาโปลี - ซอร์เรนโต้– เปอมเปอี– เกาะคาปรี– ล่องเรือ (ถ้ำบลูก๊อตโต้) พิเศษพักบนเกาะคาปรี-คาปรี–เนเปิ้ล–โรม - ช้อปปิ้ง OUTLET-โรม - นครรัฐวาติกัน – ชมเมืองเก่าโรม–เข้าชมภายในสนามโคลอสเซียม- วิหารแพนธีออน - น้ำพุเทรวี่–ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน-โรม


 • หมายเหตุ :
  ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9 วัน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9 วัน

กำหนดการเดินทางวันที่ 08-16 เมษายน 2560 

( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันเสาร์ที่ 8 เม.ย.60 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา  

17.00    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q   

20.40    เดินทางสู่สนามบินกรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835

23.45    ถึงสนามบินโดฮา (รอเปลี่ยนเครื่อง 1 ชั่วโมง)

วันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย.60 (2) โดฮา – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์เซสโก้-เวโรน่า – เวนิส                                                           

01.00  เดินทางสู่มิลาน (อิตาลี) โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR123

06.35  ถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน  นำคณะเดินทางสู่บริเวณสนามฟุตบอลของทีมงูใหญ่ “อินเตอร์มิลาน” ณ สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน (Football Club Internazionale Milano) จากนั้น ชม“ ปราสาทสฟอร์เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้  จากนั้นชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี เป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง

เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         เดินทางสู่ “เมืองเวโรน่า” เมืองที่ใหญ่ และสำคัญเป็นอันดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเวนิส เมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ นำคณะเดินทางเข้าชมย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ จากนั้นนำท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ ,วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ “โรมัน อารีน่า” สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน เดินทางเข้าสู่ “อดีตบ้านของจูเลียต” ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) จากนั้นเดินทางสู่เมืองเวนิส ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต

ค่ำ       บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  

พักที่ : SHG HOTEL CATULLO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันจันทร์ที่ 10 เม.ย.60 (3) เวนิส – จัตุรัสซานมาโค – ล่องเรือกอนโดล่า – ฟลอเรนซ์ 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเข้าสู่ “เมืองเวนิส”  เรือนำท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์โค” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส นำคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค”  ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลียน พร้อมถ่ายภาพคู่กับ“สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ  ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก) อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระ ชม “โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel  

*** หากท่านอยากสัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “นั่งเรือกอนโดร่า” ที่มีชื่อเสียงระดับโลกกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ *** (ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดร่า)

เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      เดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญ

สูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 นำคณะเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ( Piazza Della Signoria ) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่

ค่ำ     บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : MIRAGE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันอังคารที่ 11 เม.ย.60 (4) ฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – เซียน่า – โรม 

เช้า     บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองปิซ่า“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน และยังเป็นบ้านเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินที่มีชื่อเสียงของอิตาลีเดินทางสู่เมืองปิซ่า พร้อมนำคณะเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ถูกสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี   

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองเซียน่า “Siena” เมืองดังแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองที่มีศิลปะโกธิคตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียนาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995เชิญเยี่ยม จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และเคยเป็นบ้านของาลิโอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่อนที่สุดในโลก จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัดลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บ้านเรือนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่ยังคงถูกใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิค น้ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมาก จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่กรุงโรม

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : MERCURE WEST HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันพุธที่ 12 เม.ย.60 (5) โรม –ปอมเปอี – นาโปลี

เช้า    บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปอมเปอี เมืองเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 550 ปีก่อนคริสต์ศักราช จนกระทั่ง 80 ปีก่อนคริสต์ศักราช ปอมเปอีได้เป็นเมืองของอาณาจักรโรมัน ชาวโรมันผู้มั่งคั่งพากันสร้างบ้านพักตากอากาศตามชายฝั่งทะเลของปอมเปอีและบริเวณลาดเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำชมเมือง โบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟวิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662 ปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจำของชาวโลกต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหนจนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวต่อความตายได้เป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือปิดหน้าตายบางคนนั่งซบกับกำแพงบ้านตายก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่า “ ซากเมืองแห่งความตาย ”  จากนั้นเดินทางสู่เมืองนาโปลี หรือ เนเปิ้ล เป็นเมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนีย อยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลี ติดกับอ่าวเนเปิลส์กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟ2แห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียสและกัมปีเฟลเกรย์ และถือเป็นเมืองท่าของเรือสำราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอเรเนียนที่สำคัญ

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : HOLIDAY INN NAPLES หรือระดับใกล้เคียง

วันพฤหัสบดีที่ 13 เม.ย.60 (6) เกาะคาปรี – ซอเรนโต้ – นาโปลี 

เช้า    บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารจากนั้นนำท่านนำท่านโดยสารเรือเจ๊ทฟอยด์-เฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร  บ้านเรือนส่วนใหญ่บนเกาะคาปรีตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 450-900 ฟุต นำคณะล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศแห่งความงามรอบเกาะคาปรี ซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษ คือ ถ้ำน้อยใหญ่กว่า 10 แห่ง แต่ที่พิเศษที่สุด คือ ถ้ำลอดมรกตอันโด่งดังแห่งภาคใต้ “บลูกร็อตโต้”  ที่ถูกค้นพบในปีค.ศ.1826 สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ เท่านั้น  หมายเหตุ : การเข้าชมถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ระดับน้ำขึ้น-ลง และสภาพของคลื่นทะเลในวันนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถเข้าชมถ้ำมรกตได้  บริษัทฯ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นทดแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเป็นสำคัญ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เกาะคาปรี

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         หลังอาหารเดินทางโดยเรือเจ๊ทฟอยด์-เฟอร์รี่สู่ เมืองซอเรนโต้ นำท่านชมวิวแสนสวยของเมือง “ซอเรนโต้”Sorrento เมืองพักตากอากาศสุดแสนโรแมนติคของอิตาลีใต้ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งโด่งดังขึ้นมาด้วยชื่อเสียงโดยเฉพาะเวลาตอนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า เป็นที่มาของเพลง “ คัมแบค ทู ซอร์เรนโต้ ” Come Back to Sorrento เป็นเมืองในฝัน ที่สวยงามล้ำเลิศ

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : HOLIDAY INN NAPLES หรือระดับใกล้เคียง

วันศุกร์ที่ 14 เม.ย.60 (7) นาโปลี – โรม เข้าชมโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี

มหาวิหารแพนธีออน – ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน                                       

เช้า     บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี โรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งเจ็ดริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น ราชอาณาจักรโรมันสาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิโรมัน โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็น อาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย         หลังอาหารนำท่านเข้าชมภายใน สนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน และสร้าง

เสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณปี ค.ศ. 80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ชม “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  จากนั้น ชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Francesco Salvi ในช่วงศตวรรษที่ 17 น้ำพุเทรวี่นี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากนั้นนำคณะเดินเข้าสู่เขตเมืองเก่าเพื่อเข้าชมความมหัศจรรย์ของ “วิหารแพนธีออน” สถาปัตยกรรมจากยุคโรมันที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปี วิหารแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักพรรดิ์ มาคุส อากริปปา  ในปี ค.ศ. 80 จากนั้นเดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม บริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : NOVOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ 15 เม.ย.60 (8) นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ ช้อปปิ้ง Castel Romano Designer Outlet – เดินทางกลับ

เช้า     บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารจากนั้นเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก” เป็นที่ประทับของ พระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก  เข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน ออกแบบโดย “ไมเคิลแองเจลโล โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สูงโดดเด่นสามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวกรุงโรม ที่ตั้งวิหารเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของ นักบุญปีเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาวก 12 องค์ของพระเยซู ชม “ปิเอต้า” (The Pieta) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีย์อุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก รูปปั้นนี้ไมเคิลแองเจลโล ได้แกะสลักหินอ่อนงานชิ้นนี้เมื่อเขาอายุ 25 ปี และยังเป็นงานชิ้นเดียว ที่ไมเคิลแองเจลโลแกะสลักชื่อตัวเอง หลังอาหารเดินทางสู่ Castel Romano Designer Outlet

*** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ***

ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken,  Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ

.........    ได้เวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED

17.30      เดินทางสู่สนามบินโดฮา (กาตาร์) โดยสายการบิน กาคาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR132

23.59      ถึงสนามบินโดฮา (รอเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง)

วันอาทิตย์ที่ 16 เม.ย.60 (9) โดฮา สนามบินสุวรรณภูมิ       

02.10    เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน กาคาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR836

12.40    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ**

 

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9 วัน

 

อัตราค่าบริการโปรแกรม 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

08 – 16 เม.ย.60

69,900

69,900

65,900

14,000

 
*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ*
 
 
   อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – มิลาน / โรม - กรุงเทพฯ

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน

- โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

- ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม์)/หากผู้เดินทางอายุเกิน 75ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (ต้องซื้อประกันเพิ่ม)

 

    อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

- น้ำดื่มบนรถ

- ค่าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ท่านละ 14 ยูโร)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่านละ 900 บาท)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

 

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9 วัน

 

    เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

-กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

-เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

-เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

    หมายเหตุ

-บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

-หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

-เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

-      ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

-      ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

-      ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

-หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

-ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

 

    เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9 วัน

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้วจำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียนหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคารในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อมStatement และสำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือนกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 •  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 •  สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////