:ทัวร์เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
PRO_WQR20:ทัวร์เยอรมัน สวิส(ทิตลิส) ฝรั่งเศส 7 วัน
 • รหัสทัวร์ :
  PRO_WQR20
 • ราคา :
  ก.พ.-มิ.ย.60 / 45,900 บาท
 • ระยะเวลา :
  7 วัน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์เยอรมัน,สวิสเซอร์แลนด์,ฝรั่งเศส 7 วัน
  16-22 ก.พ. // 23ก.พ.-01มี.ค. // 02-08, 16-22 มี.ค. // 04-10, 25-31 พ.ค. // 01-07 มิ.ย. 2560

 • สายการบิน :
  QATAR AIRWAYS
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์เยอรมัน,สวิสเซอร์แลนด์,ฝรั่งเศส 7 วัน
  แฟรงเฟิร์ต – กอลมาร์ – ทิทิเช่ – ป่าดำ – ล่องทะเลสาบทิทิเซ่* – ไฟร์บรูก - ซาฟเฮาส์เซ่น – นํ้าตกไรน์-ลิกเทนสไตน์ – กรุงวาดูซ – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง – แองเกลเบิร์ก-ภูเขาหิมะทิตลิส - SkyWalk – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ - ภัตตาคารวพานอราม่า – ดีจอง-มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – ล่องเรือ - ปารีส-City Tour - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์เยอรมัน,สวิสเซอร์แลนด์,ฝรั่งเศส 7 วัน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

ทัวร์เยอรมัน ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส 7 วัน

PROMOTION!!!
เริ่มต้น 45,900.-  รวมวีซ่าแล้ว
 
 
กำหนดการเดินทาง
ออกเดินทางวันที่

16-22 ก.พ. // 23ก.พ.-01มี.ค. // 02-08, 16-22 มี.ค. // 04-10, 25-31 พ.ค. // 01-07 มิ.ย. 2560

( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
 
 
 

วันที่1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
 
21.15 น. ออกเดินทางสู่ซูริคโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833
 
23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
 
 

วันที่2   โดฮา – แฟรงเฟิร์ต – กอลมาร์ ทิทิเช่ – ป่าดำชมทะเลสาบทิทิเซ่ ทิทิเซ่

 
  02.10 น.  ออกเดินทางสู่แฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 069

06.55 น.  เดินทางถึงแฟรงเฟิร์ต หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกอลมาร์” (Colmar) เมืองท่องเที่ยวยุคกลางที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ในแคว้นอาลซัส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เมืองกอลมาร์ ยังเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส" นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในก ารอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นชมตัวเมืองเก่าที่เรียงรายไปด้วยเรือนไม้โบราณ ร้านค้าโบราณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่อาศัย ที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง...   

เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านชม “เมืองทิทิเช่” ตั้งอยู่ในพื้นที่กลางป่าดำ หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสาบทิทิเช่ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และทิวป่าสนที่ยืนต้นปกคลุมไปทั่ว ทิทิเช่ ยังเป็นต้นกำเนิดของ "นาฬิกากุ๊กกู" ที่มีชื่อเสียง...นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ “LAKE TITISEE” (รายการแถมพิเศษนี้อาจมีความจำเป็นที่จะต้องงดการล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออำนวย หรือเป็นช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆและช่วงที่เรือปิดให้บริการในฤดูหนาว( 07.11.2016 to 13.04.2017 )...ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแถมล่องเรือ รายการนี้เป็นรายการแถมซึ่งท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนได้)  สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชม  ธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนีจากนั้นนำท่านชมนาฬิกากุ๊กกู สินค้าพื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้แกะสลัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวป่าดำ

ค่ำ    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก               

พักที่ : GUSTHOF HOTELหรือระดับใกล้เคียง

วันที่3   ทิทิเซ่ - ซาฟเฮาส์เซ่น – นํ้าตกไรน์ – ลิกเทนสไตน์ - กรุงวาดูซ – ลูเซิร์น- อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง

เช้า       บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen  เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลาย  ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไ  รน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (เยอรมัน: Liechtenstein) หรือชื่ออย่างเป็นทางการราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางมีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเท ศออสเตรียและด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้ประเทศนี้จะมีขนาดเล็กและเต็มไปด้วยภูเขาสูงแต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมดนอกจากนี้ลิกเตนสไตน์ยังเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาวและยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ำมากประเทศหนึ่งด้วย

เที่ยง   อิสระกับอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน

บ่าย     นำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมี  ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม สำหรับเลี้ยงสัตว์ และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น”อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”  ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเวคกิส

ค่ำ      อิสระกับอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน

พักที่ : Albana Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันที่4   เวคกิส – ภูเขาหิมะทิตลิส  - SkyWalk – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ- ภัตตาคารวพานอราม่า – ดีจอง

เช้า      บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) เมืองที่ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาทิตลิส” (Titlis) โดย กระเช้าหมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ที่หมุนได้ 360 องศา ระหว่างชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสนั้นมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีและทำกิจกรรมบนลานหิมะเป็นจำนวนมาก และบนยอดเขาท่านจะได้สัมผัสกับ ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร

เที่ยง     บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (ภัตตาคารชมวิว)

บ่าย       จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ ลานสกี ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา นำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง” ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านการคมนาคม

ค่ำ     บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : CAMPAPANILE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่5   ดีจอง – มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ล่องเรือ                       

เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่บ้านทางชนบทของฝรั่งเศส

เที่ยง     บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำคณะเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย  ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ นำท่าน “ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์” พร้อมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ

ค่ำ    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ :  IBIS AIRPORT HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่6   ปารีส - City Tour -  Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต - กรุงเทพฯ         

เช้า     บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่าน ผ่านชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์สร้างในคริสต์ศตวรรษที่12เดิมเป็นที่ตั้งป้อมปราการและเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ด้านหน้ามีสัญลักษณ์เป็นปิรามิดแก้วภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจ้าฟรังซัวร์ที่  2 ชมลานประวัติศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805

เที่ยง   อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

บ่าย     นำท่านออกเดินทางช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม กระเป๋า เครื่องสำอาง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette

......      ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์

21.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 038

วันที่7   กรุงเทพฯ

05.40 น.  เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

08.40 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832

18.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ**

ทัวร์เยอรมัน ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส 7 วัน

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว / ห้อง

จ่ายเพิ่ม

 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560

45,900

45,900

45,900

12,000

พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

49,900

49,900

49,900

12,000

 
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
 
 
   อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- แฟรงค์เฟิร์ต//ปารีส-กรุงเทพฯ 
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 

ทัวร์เยอรมัน ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส 7 วัน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก25,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
•ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
•หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
•เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
•กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
•หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
•ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์เยอรมัน ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส 7 วัน

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้วจำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียนหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้นส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคารในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อมStatement และสำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือนกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++