ทัวร์โคเอเชีย 7 วัน 4 คืน
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย
GHERO1:ทัวร์โคเอเชีย 7 วัน 4 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  GHERO1
 • ราคา :
  ก.ย.-ต.ค.59 เริ่ม 66,900.-
 • ระยะเวลา :
  7 วัน 4 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์โคเอเชีย 7 วัน 4 คืน
  กำหนดการเดินทาง 23-29 ก.ย.| 7-13 ต.ค. | 19-25 ต.ค.2559
 • สายการบิน :
  TURKISH AIRLINES
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์โคเอเชีย 7 วัน 4 คืน
  อิสตันบูล-ดูบรอฟนิก-มาลีสตอน-สปลิต-โทรเกียร์-ซีเบนิก-โวดีเซ่-ซาดาร์-อุทยานพลิตวิเซ่-ซาเกรบ-อิสตันบูล
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์โคเอเชีย 7 วัน 4 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

ทัวร์โคเอเชีย 7 วัน 4 คืน

 

ดูบรอฟนิก  มาลีสตอน  สปลิต  โทรเกียร์  ซีเบนิก  โวดีเซ่  ซาดาร์  อุทยานพลิตวิเซ่  ซาเกรบ

 

ดูบรอฟนิก เมืองสวยริมทะเลอะเดรียติก

จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มที่มาลีสตอน 
สปลิตเมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
สัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์แห่งเมืองเก่าโทรเกียร์
ซีเบนิก เมืองริมทะเลที่มีกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียน
อุทยานพลิตวิเซ่ ชมความงามของน้ำตกและทะเลสาบที่ร้อยรับช่วงต่อกันเป็นชั้นตามแนวภูเขา
ซาเกรบ เมืองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมต่างยุคไว้ได้อย่างงดงาม
 
 
กำหนดการเดินทาง  23-29 ก.ย.| 7-13 ต.ค. | 19-25 ต.ค.2559
 
 
 
วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ-อิสตันบูล
 
20:30 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว T สายการบินเตอร์กิส (Turkish Airlines- TK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
 
23:20 สายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK 69 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
 
วันที่สอง  อิสตันบูล-ดูบรอฟนิก
 
05:00 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน 
 
09:20 สายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK 439 นำท่านเหิรฟ้าสู่ดูบรอฟนิก เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
10:10 เดินทางถึงท่าอากาศยานซิลิปี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านสู่ย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก ดูบรอฟนิกได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าอย่างมากในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลและควบคุมการค้าทางทะเลมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของทะเลอะเดรียติก
 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย เที่ยวชมย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เรอเนสซองส์ และบาโรก ดูบรอฟนิกเป็นเมืองสวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอะเดรียติก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต สามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้ อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นจุดนัดพบของชาวเมือง เป็นที่ประกอบกิจกรรมและลงโทษผู้กระทำผิดในอดีต ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน หอนาฬิกา รูปปั้น St.Blaise ที่มีโบสถ์ประจำเมืองแห่งแรกเป็นฉากหลัง
 
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น เข้าที่พัก Hotel Kompas Dubrovnik หรือระดับใกล้เคียง
 
 
วันที่สาม  ดูบรอฟนิก-มาลีสตอน-สปลิต
 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่มาลีสตอน เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชีย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเพลเยแซคใกล้พรมแดนเมืองนีอุม บอสเนีย บริเวณหุบอ่าวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน้ำทะเลจำนวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหิน และเกาะเล็กๆ ทำให้เมื่อเวลามีฝนตกน้ำชะล้างแร่ธาตุไหลลงน้ำทะเล จึงทำให้มาลีสตอนเป็นแหล่งทำประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และที่นิยมที่สุดก็คือ ฟาร์มหอยนางรม หากใครได้มาเยือนไม่ควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆที่นี่ ระหว่างเดินทางจะผ่านอาณาเขตของบอสเนียและเฮอร์เซโกวินาที่เมืองนีอุม นีอุมเป็นเมืองรีสอร์ทริมฝั่งทะเลอะเดรียติก เป็นเมืองเดียวที่มีทางออกสู่ทะเลของบอสเนีย ทางหลวงที่วิ่งระหว่างเมืองดูบรอฟนิกทางใต้และสปลิททางเหนือของโครเอเชียจะต้องวิ่งผ่านเมืองนี้เป็นระยะทาง 9 กม. ซึ่งรู้จักกันว่าเป็น นีอุมคอร์ริดอร์... ถึงมาลีสตอน ลงเรือล่องไปชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก และจิบไวน์ ดื่มด่ำกับรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่สปลิต เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เมืองเอกของแคว้นดัลเมเชีย สปลิตถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความเก่าแก่มาก อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าและการท่องเที่ยวของโครเอเชีย 
 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
 
บ่าย เที่ยวชมเมืองสปลิต เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน พระราชวังส่วนพระองค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยน ผู้โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในปี 295 เพื่อเป็นที่ประทับในบั้นปลาย ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพระราชวังนั้น มากมายด้วยวิหาร ที่ประทับต่างๆ รวมถึงสุสานของพระองค์ จากโถงทางเดินเบื้องล่างที่เชื่อมต่อกับห้องหับต่างๆ ซึ่งมีบันไดเชื่อมสู่ส่วนที่เป็นลานพระราชวัง โดยมีเสาหินแกรนิตที่ประดับประดาลวดลายอย่างงดงามล้อมไว้ 3 ด้าน สูงขึ้นไปคือหอคอยแห่งวิหารเซนต์โดมิโน วิหารโรมาเนสก์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาของเซนต์โดมิโนและเซนต์สตาซิอุส รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุ้มประตูไม้ลวดลายละเอียดยิบ องค์การยูเนสโก้ประกาศให้พระราชวังเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979
 
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น เข้าที่พัก Dalmina Hotel Split หรือระดับใกล้เคียง
 
 
วันที่สี่  สปลิต-โทรเกียร์-ซีเบนิก-โวดีเซ่
 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่โทรเกียร์ เมืองประวัติศาสตร์และอ่าวริมทะเลอะเดรียติกของโครเอเชีย ในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน และปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าและได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 นำชมเขตเมืองเก่าซึมซับความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงามของยุคโรมาเนสก์ได้รับการส่งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบารอกจากยุคเวนิเชียน ชมจัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 จัตุรัสหลักของเมืองรองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันจนถึงปัจจุบัน ชมประตูเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ ที่สร้างในศตวรรษที่12 ใช้เวลาก่อสร้างนานนับสิบปี งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สำคัญ เดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกต่างๆ... จากนั้นเดินทางสู่ซีเบนิก อดีตเมืองหลวงของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมืองเก่าแก่ริมฝั่งทะเลอะเดรียติก ได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากอิตาลี ซีเบนิกได้รับการพูดถึงในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปีค.ศ.1066 ในแผนผังราชวงศ์ของกษัตริย์พีทาร์เครสซิเมียร์ที่ 4 สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 โดยเจ้าชายชาวโครแอต ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโครเอเชีย 
 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านชมจัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิกที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน  นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ หรือเซนต์เจมส์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 15-16 ต้องใช้เวลากว่าร้อยปีจึงแล้วเสร็จ ทำให้รวมไว้ด้วยสถาปัตยกรรมต่างยุค และผ่านการตกแต่งจากช่างฝีมือมากมาย แรกสร้างเป็นสไตล์เวเนเชียนโดยจ้างช่างจากเวนิส แต่ทางการมองว่าไม่งามสง่าสมราคาจึงเปลี่ยนมาใช้ดัลเมเชียน ช่างฝีมือชาวโครแอตจากเมืองซาดาร์รับช่วงต่อ ซึ่งจูราจเสียชีวิตลงในปีค.ศ.1475 โดยผู้สานงานต่อจากเขาคือ Nikola Firentinac ผู้ใส่รายละเอียดยิบย่อยต่างๆ ทำให้มหาวิหารเซนต์จาคอบได้รับการยกย่องว่างดงามเป็นหนึ่งในอะเดรียติก ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนักบุญจาคอบ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ของสาวกของพระเยซู องค์การยูเนสโกยกให้มหาวิหารเซนต์เจมส์เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000 จากนั้นนำท่านสู่โวดิเซ่ เมืองตากอากาศยอดนิยมในโครเอเชีย เนื่องจากโวดิเซ่เป็นเมืองที่มีชายหาดสวย น้ำทะเลใส รวมทั้งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติสำคัญของประเทศ เมืองนี้จึงเต็มไปด้วยโรงแรม รีสอร์ท และอพาร์ทเม้นท์มากมาย โดยสถานที่ยอดนิยมของเมืองได้แก่ ชายหาดพลาวา พลาซ่าที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลอะเดรียติกที่สวยงาม 
 
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น  เข้าสู่ที่พัก Hotel Olympia หรือระดับใกล้เคียง
 
 
วันที่ห้า  โวดิเซ่-ซาดาร์-อุทยานพลิตวิเซ่
 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ซาดาร์ อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นดัลเมเชีย ที่นี่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือที่มาค้าขายแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้ามาตั้งแต่อดีต ชมเมืองเก่าซาดาร์ มีจัตุรัสขนาดย่อม มีโบสถ์แบบไบแซนไทน์ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้กัน จะเห็นบรรยากาศผสมผสานของคาเฟ่กลางแจ้ง ที่ตั้งร่มไว้ใต้เงาหอคอยและโบสถ์จากศตวรรษที่ 7 มีพ่อค้าแม่ขายนำงานฝีมือมาแบกะดินอยู่ตามแนวกำแพงเมืองเดิม ส่วนอาคารเก่าแก่หลายหลังได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก... ชมโบสถ์เซนต์อนาสตาเซีย คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเชีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4-5 เป็นมหาวิหารประจำเมืองซาดาร์ จากนั้นไปชมโรมันฟอรัม ลานประชุมกลางเมืองที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลอะเดรียติก 
 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารไทย
 
บ่าย นำท่านสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 แห่งของโครเอเชียที่นับว่าเก่าแก่ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ถึง 300 ตร.กม. ภายในพื้นที่สีเขียวขจีอันแน่นไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด อย่างจิ้งจอก กวาง หมีสีน้ำตาล หมูป่า และพวกนกพันธุ์หายาก ทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องน้ำตกและทะเลสาบที่ร้อยรับช่วงต่อกันเป็นชั้นตามแนวภูเขา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ไปทุกอณุนี้เองจึงทำให้ได้รับการประกาศเป็นผืนป่ามรดกโลกในปีค.ศ.1979 เดินชมอุทยานไปตามบอร์ดวอล์ก ชมทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายสาย ผืนทะเลสาบสีฟ้าปนเขียวริมสะพานมีฝูงปลานับร้อยว่ายเวียนวน ซึมซับและดื่มด่ำความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและทะเลสาบที่มีมากถึง 16 แห่ง บางจุดมีซากไม้ใต้น้ำที่ก่อให้เกิดภาพงดงามแปลกตา บางเวิ้งมีน้ำตกทั้งเล็กทั้งใหญ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชมทิวทัศน์อันเขียวขจี และนิ่งสงบ
 
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น  เข้าสู่ที่พัก Hotel Macola หรือระดับใกล้เคียง
 
 
วันที่หก  พลิตวิเซ่-ซาเกรบ-อิสตันบูล
 
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของโครเอเชีย
 
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย ชมเมืองซาเกรบ เริ่มต้นจากจัตุรัสมหาวิเหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุเกือบพันปี เห็นได้จากทุกมุมของเมือง สร้างเพื่อรำลึกถึงชัยชนะต่อพวกตาตาร์ที่เข้ามารุกราน ผ่านไปชมตลาดโดแลค ตลาดกลางเมืองที่เปรียบเสมือนครัวของซาเกรบ ที่ยังรักษาขนบในการใช้ร่มแดงเป็นสัญลักษณ์เฉกเช่นสมัยโบราณ ท่านสามารถหาซื้อผลไม้ลูกอวบอิ่ม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จำพวกน้ำผึ้ง ชีส ขนมปังขิง หรืองานแฮนด์เมด ก็น่าซื้อและราคาย่อมเยามากๆ ผ่านชมประดูเมืองเก่าสโตนเกท ที่ประดิษฐานภาพเขียนสีพระแม่มารีที่เลื่องลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เหลือรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.1731 เข้าสู่จัตุรัสเซนต์มาร์ก ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์กเป็นหัวใจ และแตกต่างจากโบสถ์ในยุคเดียวกันทั่วไป ตรงที่หลังคาประดับด้วยกระเบื้องเรียงเป็นรูปตราสัญลักษณ์กองกำลังยุคกลาง สื่อถึงประเทศโครเอเชีย (รูปตราหมากรุกขาวแดง) แคว้นดัลเมเทีย (หัวลีโอพาร์ด 3 หัว) และสโลเวเนีย (แถบสีฟ้า ขาว แดง) รอบจัตุรัสเรียงรายไปด้วยทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิวตัวเมืองเขตอัพเพอร์ทาวน์ ติดกันเป็นโบสถ์แคทเธอรีนที่ชาวเมืองนิยมมาประกอบพิธีสมรส อิสระจนได้เวลานัดหมาย เดินทางสู่ท่าอากาศยานซาเกรบ
 
20:10 สายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK 1056 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
23:20 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน
 
 
วันที่เจ็ด  อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
 
01:35 สายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK 68 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
14:50 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ทัวร์โคเอเชีย 7 วัน 4 คืน

 

 

อัตราค่าบริการ

 

 วันเดินทาง/ค่าบริการ

ผู้ใหญ่/

เด็กพักกับผู้ใหญ่

เด็ก

เสริมเตียง

เด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

23-29 ก.ย. 59

69,900.-

67,900.-

66,900.-

9,500.-

7-13 ต.ค. 59

66,900.-

64,900.-

63,900.-

6,500.-

19-25 ต.ค. 59

66,900.-

64,900.-

63,900.-

6,500.-

 

 

อัตราค่าบริการรวม

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเตอร์กิส รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-ดูบรอฟนิก // ซาเกรบ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับใกล้เคียง
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทาง (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 20 EUR 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ทัวร์โคเอเชีย 7 วัน 4 คืน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 • กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่าน ขึ้นไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 • สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 • ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
 • ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์โคเอเชีย 7 วัน 4 คืน

 

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า (ไม่ต้องโชว์ตัว)

 • ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80%
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงิน: หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเดียวกัน)
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา

การสำรองที่นั่ง

 

 • กรอกรายละเอียดในใบสำรองที่นั่ง และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลับมายังบริษัท 
 • แนบสำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับใบสำรองที่นั่ง
 
การชำระเงิน
 
 • มัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 • ชำระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทำการ
 • การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ ไม่ริบเงินมัดจำ
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ ริบเงินมัดจำ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 25 วันทำการ หักค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียม
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 20 วันทำการ ไม่คืนเงินทั้งหมด
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////