ทัวร์อุซเบกิสถาน 7 วัน ทาชเค้นท์-ซามาร์คานด์-กิซห์ดูวาน-บูคาร่า
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อุซเบกิสถาน
HY7SR ทัวร์อุซเบกิสถาน 7 วัน
 • รหัสทัวร์ :
  ้HY7SR
 • ราคา :
  ม.ค. -เม.ย. 61/ 39,900.-
 • ระยะเวลา :
  7 วัน
 • วันเดินทาง :
  24 -30 ม.ค. 61
  7-13 ก.พ. 61
  3-9, 21-27 มี.ค. 61
  10-17 เม.ย. 61
 • สายการบิน :
  อุซเบกิสถาน แอร์เวยส์ (HY)
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์อุซเบกิสถาน ทาชเค้นท์ เมืองแห่งศิลา จัตุรัสอิสรภาพ สุเหร่าจูมา ซามาร์คานด์ จตุรัสเรจีสถาน สุเหร่าบิบิ คะนุม ชม ชาห์ อิ ซินดา กิซห์ดูวาน บูคาร่า ป้อมดิอาร์ค ที่ฝังศพของอิสมาอิล ซามานิดส์ ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ ชม โบโล เฮ้าซ์ คอมเพล็กซ์
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์อุซเบกิสถาน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์อุซเบกิสถาน 7 วัน 

ทาชเค้นท์-ซามาร์คานด์-กิซห์ดูวาน-บูคาร่า

“สถาน” คำลงท้ายที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนความคิด

เชิญท่านสู่ อุซเบกิสถาน เมืองเส้นทางสายไหมที่ซ่อนเร้นและน่าค้นหา

เมืองมรดกโลกกลางทะเลทราย  สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น           

เมืองสะอาดผู้คนจิตใจดี จนท่านต้องขอมาอีกครั้ง

กำหนดการเดินทาง  วันที่  24-30 มกราคม 61 // 7-13 กุมภาพันธ์ 61 // 3-9, 21-17 มีนาคม 61

                             ** วันที่ 10 -17 เมษายน 61  ราคา 41,900 บาท **

วันที่  1   กรุงเทพ-ทาชเค้นท์

19.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q                                        เคาน์เตอร์สายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์ (HY) ประตูทางเข้าหมายเลข 8                                  หรือ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทาง                                    ด้านเอกสาร และสัมภาระการเดินทาง

23.05 น.       ออกเดินทางสู่ ทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยสายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์

      เที่ยวบินที่ HY 534 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชั่วโมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบน            เครื่องบิน

วันที่ 2     ทาชเค้นท์

03.55 น.        เดินทางถึง สนามบิน ทาชเค้นท์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ

          จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่ City Palace

08.30 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

        นำท่านชมความสวยงามของ ทาชเค้นท์ Tashkent เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ มีความหมายว่า เมืองแห่งศิลา The City of Stone เป็นเมืองที่ใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลาง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่ หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมจากจีนสู่ยุโรป และหลังจากการปฏิวัติเมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีความทันสมัยออกแบบในสไตล์ของโซเวียต นำท่านชม จัตุรัสอิสรภาพ Independence Square หรือมีชื่อเรียกว่า จัตุรัส ฮัสตี อิหม่าม Khasti Imam Square ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของทาชเค้นท์ มีโบราณสถานมากมายและเป็นสถานที่ที่ได้สร้างสิ่งต่าง ๆ มากมายของโลกมุสลิม สำหรับผู้ที่เป็นชาวมุสลิม และยังเป็นสถานที่เคารพบูชาสำหรับผู้ที่เดินทางมาแสวงบุญของชาวมุสลิมอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีห้องสมุดสำหรับเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์อัลกรุอ่าน ของกาหลิบอุซมาน ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างจากประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นการสร้างที่ผสมผสานกับของเดิมเพื่อให้ดูสวยงาม จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข (Happy Mother) เป็นรูปปั้นแกะสลักที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของแม่ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนได้กอดลูกที่จะเป็นอนาคตของชาติ แม่ที่คอยให้ความปกป้องและคุ้มกันเหมือนกับสมบัติอันล้ำเค่าที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นบริเวณรอบ ๆยังมีสถานที่ราชการที่สำคัญและที่ทำงานของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างๆหลายกระทรวง (สถานที่สำคัญแห่งนี้ไม่อนุญาติให้ถ่ายรูป) นำท่านชม อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur Monument and Square) เป็นบริเวณที่สวยงามเต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้และล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่มีสีสันสุดที่จะบรรยายสถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอนุสาวรีย์ของรัฐบุรุษของชาติที่เป็นผู้ก่อสร้างอาณาจักรแห่งนี้ ขึ้นมาในสมัยของจักรวรรดิ ตีมูริดนอกจากนั้น บริเวณนี้ ยังถูกล้อมรอบไปด้วยตึกต่างๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยต่างๆในช่วงเวลา 300 ปี  จากนั้นนำท่านชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and BalletTheatre ) เป็นอนุสรณ์สถานที่มีชื่อเสียง และเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของอุซเบกิสถาน เพื่อระลึกถึงนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่มีผลงานทางด้านการประพันธ์ ศิลปะ และดนตรี และที่สำคัญยังมีบทบาททางด้านการเมืองด้วย ถูกออกแบบสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1947 โดยสถาปนิกชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงอยู่ในกรุงมอสโคว์ ชื่อ อเล็กเซย์ ชูเซฟ(Alexey Shchusev) ซึ่งเคยเป็นผู้ออกแบบที่ฝังศพของเลนิน มาก่อน และต่อมาได้ถูกสร้างจนเสร็จเรียบร้อยในกลางศตวรรษที่ 20 โดยใช้แรงงานชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งถูกจับเป็นเชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในโรงละครแห่งนี้ มี 6ห้องโถง ซึ่งแต่ละห้องได้ถูกสร้างขึ้นตามวัฒนธรรมของเมืองต่างๆ และได้ตั้งชื่อตามเมืองนั้นๆ เช่น ห้องทาชเค้นท์ ห้องบูคาร่า ห้องโคเรซอม ห้องซามาร์คานด์ ห้องเฟอร์กาน่า และห้องเทอร์เมซ

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ Kukeldash Madrassah เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคของศตวรรษที่ 16 โดยข้าหลวงคูเคลดาสห์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและยังเป็นพี่น้องร่วมแม่นมกับบารัค ข่าน ผู้ปกครองแห่งเมืองทาชเคนท์ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสของการค้าขายของพวกที่เป็นกองคาราวานและได้เป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนในเมืองนี้ เป็นศูนย์กลางของช่างฝีมือในการทำงาน เป็นศูนย์กลางการประกาศแจ้งข่าวของเจ้าเมือง เป็นศูนย์รวมแหล่งข่าวและข่าวลือ ที่สำคัญที่สุดเป็นสถานที่ที่ประหารชีวิตคนด้วย

นำท่านชม สุเหร่าจูมา Juma Mosque หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า สุเหร่าของซาร์ Tsar’s Mosque จากนั้นนำท่านชม Juma Mosque สุเหร่าแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1451 โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ เชคห์ อูเบย์ดุลลา โคจา อาคห์เรอร์ Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror ผู้เป็นมหาบุรุษแห่งลัทธิซูฟี ที่สืบสกุลมาจากผู้เผยแพร่ศาสนามุคฮามัด  ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง และได้ทำลายสิ่งก่อสร้างเสียหายไปมากมาย แต่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยคำสั่งของจักรพรรดิของรัสเซีย อะเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ที่ได้แบ่งเงินจากคลังสมบัติของพระองค์เอง นำมาเป็นค่าก่อสร้างให้มีรูปลักษณ์สุเหร่าที่เป็นแบบดั้งเดิมทุกอย่าง จนกระทั่งในเวลานั้นสุเหร่านี้ได้ถูกเรียกว่า สุเหร่าของซาร์ แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ก็ได้พังลงมาอีก และก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสุเหร่าอันดับที่สามของประเทศอุซเบกิสถาน รองมาจากบีบีคานุมที่เมืองซามาร์คานด์ และหอคาลยานที่เมืองบูคาร่า

เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน ณ โรงแรม   City Palace 4*     หรือเทียบเท่า

วันที่ 3     ทาชเค้นท์ - ซามาร์คานด์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ

08.00 น.             เดินทางสู่   ซามาร์คานด์ โดย รถไฟความเร็วสูง อะโฟรซิยาบ ที่มีความเร็วสูงสุด                  ที่ 250 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

10.30 น.       ขบวนรถไฟเดินทางถึง สถานี ซามาร์คานด์

        นำท่านชมความสวยงามของ  ซามาร์คานด์ Samarkand เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในเอเชียกลาง ตั้งอยู่ในโอเอซิส ซึ่งได้รับน้ำมาจากคลองที่ขุดมาจากแม่น้ำซารัฟชาน   อเล็กซานเดอร์มหาราช ได้ผ่านมาที่เมืองนี้ เพื่อที่จะเดินทางไปยังประเทศอินเดีย จึงได้ยึดครองเอาไว้ ต่อจากนั้นก็เป็นพวกเติร์ก พวกอาหรับและพวกเปอร์เซีย ก็ได้เข้ามาปกครองต่อ ๆ กันมา   เมืองนี้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ. 1215 เจงกิสข่าน ได้แผ่อาณาจักรเข้ามาควบคุมเส้นทางสายไหม และเข้ายึดเมืองนี้ในปี ค.ศ. 1221 และอีกประมาณร้อยปีต่อมา เมืองนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง และจากนั้นตีมูร์ข่าน ก็ได้สร้างอาณาจักรแห่งนี้ให้มีความเจริญขึ้นมา ซึ่ง เมืองนี้ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งโดมสีฟ้า The City of Blue Domes ในประวัติศาสตร์ ถ้านับย้อนหลังไปหลายร้อยปี และยังได้ชื่อว่า เป็นต้นกำเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรับราตรี (1001 Arabian Nights) และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001

           นำท่านชม จตุรัสเรจีสถาน Registan Square เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่งดงามไปด้วยศิลปะอิสลาม ซึ่งถูกกล่าวขานว่ามีความงดงามที่สุดในเอเชียกลาง ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้าตัดขอบด้วยสีเหลือง รายล้อมไปด้วย โรงเรียนสอนศาสนา Madrasah ถึง 3 แห่ง คือ อูลุค เบก Ulugbek ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร์ ดอร์ Shir Dor ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนังกำแพงมีลวดลายรูปทรงเรขาคณิต และซุ้มประตู มีรูปเสือลายพาดกลอนที่แตกแต่งไปจากสถาปัตยกรรมทั่วๆไปของศาสนาอิสลาม ส่วน ทิลยา คารี Tillya Kari ถูกสร้างขึ้นอยู่ทางด้านเหนือ ในศตวรรษที่ 17 และใช้เวลาสร้างประมาณ 20 ปี ซึ่งผนังและซุ้มในกำแพงมีการปิดทองมากกว่าที่อื่นใด

13.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

          จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าบิบิ คะนุม Bibi Khanum Mosque เป็นสุเหร่าที่ถูกสร้างขึ้นมาและใหญ่ที่สุดในโลกอิสลาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจที่สามารถปกครองดินแดนได้มากกว่าใครในประวัติศาสตร์ ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1399 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 5 ปี ใช้ช่างฝีมือ 200 คน แรงงาน 500 คน ช้างอีก 95 เชือก ด้านประตูทางเข้าสร้างเป็นอาคารสูงประมาณ 35 เมตร ทางเข้าสร้างเป็นรูปวงรี สูง 18 เมตร ตัวหอบัง(Minaret) สูงประมาณ 50 เมตร ตรงทางเข้าสู่จัตุรัสมัสยิดมีขนาดพื้นที่ยาวประมาณ 167 เมตร และกว้าง 109 เมตร และสองข้างยังมีมัสยิดขนาดเล็ก โดยเฉพาะตัวโดมได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนแกะสลัก  โมเสส  รูปร่างต่าง ๆ เคลือบด้วยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและอักษรด้วย สีน้ำเงินและทอง และที่หน้าสุเหร่ายังมีแท่น   ซึ่งเดิมวางคัมภีร์อัลกุรอ่านที่มีขนาดใหญ่ถึง 2 เมตร

            นำท่านชม ชาห์ อิ ซินดา Shah I Zinda Complex ซึ่งมีความหมายว่า กษัตริย์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ The Living King / Necropolis เป็นสถานที่รวมสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา อัฟราซิยาบ Afrasiyab นอกกำแพงเมืองเก่าใช้เป็นที่ฝังศพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9-14 และเป็นความคิดของท่านตีมูร์ ที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของที่ฝังศพของบุคคลที่มีชื่อเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมัยมากกว่า 20 แห่งให้ศึกษารวมทั้งกระเบื้องเคลือบโบราณที่สวยงามมาก

             จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดที่มี ชื่อเสียง มีความประหลาดที่น่าทึ่ง และเป็นหนึ่งเดียวของซามาร์คาน ที่ผู้คนยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นวัฒนธรรมของชาวอุซเบก และสวมหมวกที่สวยงาม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่บาซาร์ ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมายที่ราคาถูก และสวยงาม เช่น ผลไม้สด พืชผักต่างๆ ขนมหวานองุ่นแห้งที่มีทั้งสีเหลืองและดำ

เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                พักค้างคืน ณ โรงแรม     Grand Samarkand  4*     หรือเทียบเท่า

วันที่ 4    ซามาร์คานด์-กิซห์ดูวาน-บูคาร่า

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

        นำท่านเดินทางสู่  บูคาร่า Bukhara เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดบูคาร่า ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ในอดีตเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาในฤดูใบไม้ผลิ และยังเป็นเมืองที่กำเนิดงานเขียนของผู้ที่นับถือศาสนา  โซโรแอสเตอร์ เป็นที่อยู่ของบุคคลสำคัญ มีสุเหร่า อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย และที่สำคัญเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าขายที่มีชื่อว่า เส้นทางสายไหม และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 ระหว่างทางแวะชม Imam Al-Bukhariy Memorial Complex

บ่าย                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ช สู่ บูคาร่า

16.00 น.            เดินทางถึง บูคาร่า  นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่โดมอันยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ทากิ Taqi                      Trading Domes มีอยู่ 3 ส่วน คือ  ทากิ ซาร์การอน Taqi Zargaron ซึ่งเป็นโดมที่พวกอินเดีย                    ทำการค้าขายและแลกเงินตรา ทากิ ซาร์ราฟอน Taqi Sarrafon เป็นโดมที่ค้าขายเกี่ยวกับสิ่งมี                  ค่าอัญมณีต่าง ๆ และ ทากิ เทลปัก ฟูรูชอน Taqi Telpak Furushon เป็นโดมที่ค้าขายของที่                     เป็นสินค้าทั่วไป รวมทั้งของที่ระลึก เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ พรม ผ้าที่เย็บด้วยมือ และสินค้า                อื่น ๆ อีกมากมาย

นำท่านเข้าสู่โรงแรม

เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

          พักค้างคืน ณ โรงแรม    Omar Khayam  4*     หรือเทียบเท่า

วันที่ 5      บูคาร่า – ทาชเค้นท์

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

        นำท่านชม ป้อมดิอาร์ค The Ark Fortress ซึ่งเป็นป้อมเก่าแก่  สร้างในศตวรรษที่ 5 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และเมื่อขึ้นไปด้านบนของป้อมจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้อย่างชัดเจน และกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งในอดีตมีผู้อาศัยอยู่ในป้อมแห่งนี้ถึง 3,000 คน ตัวป้อมสามารถใช้เป็นเกราะกำบังสำหรับป้องกันศัตรูที่จะเข้ามารุกราน ป้อมแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 25 ไร่ มีกำแพงล้อมรอบมีความยาวประมาณ 800 เมตร ส่วนของกำแพงมีความสูงถึง 16-20 เมตร ถูกสร้างด้วยอิฐหนาทึบและสูงใหญ่ ส่วนประตูมีซุ้มโค้งและหอคอยทั้งสองด้าน ซึ่งในอดีตภายในถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครอง

        นำท่านชม ที่ฝังศพของอิสมาอิล ซามานิดส์ Ismael Samanids Mausoleum ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สร้างโดยกษัตริย์ซามานิดส์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ได้เคยปกครองอยู่ที่นครนี้ ในสมัยของอาณาจักรเปอร์เซียที่รุ่งเรืองที่ปกครองเอเชียกลาง ที่ฝังศพนี้สร้างในปี ค.ศ. 892 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 943 ได้รับยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากสิ่งหนึ่งของอุซเบกิสถาน

        นำท่านชม ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ Chashma Ayub ซึ่งเป็นนักบุญที่เคยเดินทางมาที่เมืองนี้ และมีบ่อน้ำซึ่งเชื่อกันว่านักบุญอายุบ ใช้ไม้เท้าเนรมิตบ่อน้ำนี้เพื่อเป็นที่รักษาโรคได้นำท่านชม โบโล เฮ้าซ์ คอมเพล็กซ์ Bolo Hauz Complex เป็นอาคารของสุเหร่าในสมัยกลาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1712-1713 รูปแบบในการก่อสร้างประกอบไปด้วยเสาไม้ที่มีความสูงมาก ตัวอาคารด้านหน้ามีเสาไม้ประดับมากกว่า 20 ต้น รองรับดาดฟ้าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 ก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสุเหร่าอย่างเป็นทางการมาจนถึงยุคปัจจุบันนำท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ Miri Arab Madrassah เอเมียร์ อาลิม ข่าน Amir Alim Khan ที่ถูกสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสุเหร่าคัลยาน ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในสมัยของราชวงศ์ไซบานิค ชื่อสถานที่แห่งนี้ได้ถูกตั้งตามชื่อของครูที่มาสอน มิริ อาหรับ ซึ่งมีความหมายว่า เจ้าแห่งอาหรับ

        นำท่านชม ไลอับบี เฮ้าซ์ Lyab I Hauz เป็นสถานที่สำหรับสอนศาสนาที่ตั้งอยู่บริเวณริมสระน้ำที่ให้ความร่มรื่นกับผู้ที่เข้ามายังสถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1620 และบริเวณมุมรอบ ๆ สระจะมีต้นมัลเบอร์รี่ (ต้นหม่อน) ที่ได้ปลูกเอาไว้หลายร้อยปี ที่เหลืออีก 3 ด้านของสระน้ำจะประกอบไปด้วย โรงเรียนสอนศาสนา คูเคลดาสช์ Kukeldash ที่ถูกสร้างขึ้นทางด้านเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569 และอีกสองด้านที่เหลือทางด้านตะวันตกจะถูกสร้างเป็นตำหนักสำหรับเป็นที่พัก คือ คานาค่า Khanaka สร้างในปี ค.ศ. 1620 และสำหรับด้านตะวันออกจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนา คือ  นาเดียร์ ดีวาน เบกี Nadir Divan Begi Madrasah ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

14.30 น.         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ

15.52 น.          เดินทางสู่  ทาชเค้นท์ โดย รถไฟความเร็วสูง อะโฟรซิยาบ ที่มีความเร็วสูงสุดที่ 250 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)              

19.40          ขบวนรถไฟเดินทางถึง สถานี ทาชเค้นท์

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน ณ โรงแรม   City Palace 4*     หรือเทียบเท่า

วันที่ 6      ทาชเค้นท์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

         จากนั้นนำท่านชม TV TOWER หอโทรทัศน์เป็นอาคารที่สูงที่สุดในเอเชียกลาง มีความสูงโดยรวม 375 เมตร สร้างขึ้น ด้วยโครงรูปทรงกระบอกที่ได้รับการออกแบบที่ทันสมัย อาคารมีความมั่นคง หอคอยสูง 220 เมตรใช้ในการจัดวิธีสื่อสารที่ทันสมัยที่สุด ได้แก่ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือและเพจจิ้ง Tashkent TV tower ออกอากาศ 5 รายการโทรทัศน์และรายการวิทยุกระจายเสียง 4 รายการ Tashkent TV Tower มีสถานีอุตุนิยมวิทยาที่สูงที่สุด  ล็อบบี้ได้รับการตกแต่งด้วยแผงกระเบื้องโมเสคในสไตล์ฟลอเรนซ์และโรมันซึ่งสร้างโดยนาย อ. บูฮาบาย มีห้องโถงสีฟ้าที่ความสูง 150 เมตร แต่ละห้องมี 60 ที่นั่ง แพลตฟอร์มที่มีที่นั่งในร้านอาหารทั้งสอง ให้บริการอาหารอุซเบกและอาหารยุโรป บาร์ของร้านอาหารมีเครื่องดื่มมากมาย นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าสังเกตการณ์ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองได้ Tower ติดตั้งลิฟท์ความเร็วสูง 3 เครื่องจาก บริษัท Shindler ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ความเร็วของระดับความสูงคือ 4 เมตรต่อวินาทีจากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ  Minor Mosque การก่อสร้างมัสยิดเริ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 2013 และถูกสร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยะกรรมที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมตะวันออก   ในเวลาเดียวกันมัสยิดมีความแตกต่างจากมัสยิดอิฐเก่าที่มีการปูด้วยหินอ่อนสีขาว ที่ส่องประกายชัดเจนภายใต้ท้องฟ้าและโดมสีเขียวขุ่น ดูเหมือนจะถูกกลืนไปในท้องฟ้า ใช้คนในการสร้างมากกว่า 2400 คน มัสยิดขนาดเล็กแบ่งออกเป็นส่วนหน้า ที่มีเฉลียง และห้องโถงใหญ่ล้อมรอบด้วย mihrab ชุบทอง (ช่องเฉพาะรูปครึ่งวงกลมในกำแพงมัสยิดที่ระบุถึง qibla (ทิศทางของ Kaaba ในเมกกะและทิศทางที่มุสลิมควรจะหันหน้าไปหาเมื่ออธิษฐาน ) ประดับด้วยงานเขียน

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

        นำท่านไปชม ตลาดคอร์ซู (Chorsu Bazaar) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็ นตลาดที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียกลางและบนเส้นทางสายไหม ที่อยู่ภายใต้โดม 7 โดม ซึ่งได้ถูกแบ่งเป็นแหล่งสินค้าต่างๆจากพ่อค้า เกษตรกรที่ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ สัมผัสกับบรรยากาศแบบย้อนยุคอย่างที่เป็นในสมัยโบราณ แต่ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ให้ท่านได้พักผ่อนและสนุกสนาน กับการซื้อสินค้าในตลาดบาซาร์ที่มีผ้าแพรพรรณ พรม เครื่องทองเหลือง ผ้าขนสัตว์ เครื่องหนัง และสินค้าพื้นเมืองมากมาย

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง      

19.00 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ทาชเค้นท์

23.00 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์  เที่ยวบินที่ HY 531 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชั่วโมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน

วันที่ 7   กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

07.15 น          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์อุซเบกิสถาน 7 วัน 

ทาชเค้นท์-ซามาร์คานด์-กิซห์ดูวาน-บูคาร่า

 

อัตราค่าบริการ:

ราคาผู้ใหญ่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านท่านละ

39,900

บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ         

4,900

บาท

เดินทางชั้นธุรกิจเพิ่มเงินอีกท่านละ   

50,000

  บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง

แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2560) **


โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)

 

อัตรานี้รวมถึง

·   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินอุซเบกิชสถาน แอร์เวย์
(กระเป๋าเดินทางจำกัดน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน)

·  ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

·  ค่าภาษีในประเทศอุซเบกิสถาน

·  ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

·  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่,

· ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

อัตรานี้ไม่รวม

·    ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 5  USD/ ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน )

·   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3  USD/ ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน )

·   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ

·    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

·    ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว 

·    ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPOT)

การชำระเงิน  

งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน

งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 25 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก

·     15 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า

·      08-14 วันก่อนเดินทาง หัก 20,000บาท + ค่าวีซ่า

·      ก่อนการเดินทาง7 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือให้กับท่าน

 

ทัวร์อุซเบกิสถาน 7 วัน 

ทาชเค้นท์-ซามาร์คานด์-กิซห์ดูวาน-บูคาร่า

 

หมายเหตุ:

·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20วัน ก่อนการเดินทาง

·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย
อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ   ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

·         เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้  ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ
แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง

·         บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่า และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว               
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

·         สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี

·         ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์อุซเบกิสถาน 7 วัน 

ทาชเค้นท์-ซามาร์คานด์-กิซห์ดูวาน-บูคาร่า

เอกสารในการยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางหากหมดอายุกรุณานำไปต่อ   ก่อนนำส่ง และหน้าที่ใช้สำหรับติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า

2. รูปถ่ายสีปัจจุบัน หน้าตรง พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพคมชัด ห้ามสวมแว่น สายตาห้ามมีเงา ห้ายถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  ขนาด 35 mmx 45 mm หรือ 1.25 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่ พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)

3. กรอบข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)