ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคาถูก ทริปศรีลังกา โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคาถ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ศรีลังกา
UL5 ทัวร์ศรีลังกา อนุราธปุระ ถ้ำดัมบูล่า แคนดี้ กอลล์ 5 วัน 3 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  UL5
 • ราคา :
  เม.ย.- ธ.ค.62 /เริ่มต้น 33,900
 • ระยะเวลา :
  5 วัน 3 คืน
 • วันเดินทาง :
  13 -17 เมษายน 2562
  18 -22 พฤษภาคม 2562
  13 -17 กรกฎาคม 2562
  12 – 16 / 19-23 ตุลาคม 2562
  7 – 11 ธันวาคม 2562
 • สายการบิน :
  ศรีลังกันแอร์ไลน์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน เมืองอนุราธปุระ ชมวัดอิสุรุมุณิยะ สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมโลหะปราสาท วัดถูปาราม เจดีย์เชตวัน เจดีย์อภัยคีรี ถ้ำดัมบูลา เมืองแคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร วัดคงคาราม ODEL เมืองกอลล์
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

ทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 

ไปไหว้พระเสริมบารมีที่ศรีลังกา ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระพุทธศาสนา นิกายสยามวงศ์

          ทำไมต้องจองทัวร์ศรีลังกากับเรา

 1. เราจัดเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน
 2. มีเสริมอาหารไทย
 3. หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                         
 4. ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ

ย้อนรอยเส้นทางการเดินทางมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รับพลังเสริมความรุ่งเรืองหน้าที่การงานที่วัดพระเขี้ยวแก้ว(เขี้ยวพระพุทธเจ้า)เมืองแคนดี้ 

ธารา อารยะ แทรเวล ขอนำท่านเดินทางแสวงบุญสู่ดินแดนอันแสนงดงามทั้งผู้คนและสถานที่ท่องเที่ยวอีกประเทศหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกันกับไทยในเรื่องของความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาเพราะมีการแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ก่อนสุโขทัย นั่นคือประเทศศรีลังกาบ้านพี่เมืองน้องพุทธศาสนา ถ้าใครได้มีโอกาสได้เดินทางหรือเริ่มคิดจะเดินทางไปจะบอกว่าเมื่อไปแล้วจะหลงรักศรีลังกาเลยค่ะ เพราะผู้คนถึงแม้ผิวกายจะดำหยาบกร้านแต่ จิตใจนั้นหาได้เหมือนผิวกายไม่ คนศรีลังกาเป็นคนที่น่ารักสุดๆๆๆเลยค่ะ ศรีลังกาไปแล้วไม่เบื่อเลย เป็นประเทศที่คุ้มค่าต่อการเดินทางจริงๆ ขอแนะนำศรีลังกา ไข่มุกอันดามัน

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นี้

1.กราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์หน่อแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

2.กราบสักการะพระเขี้ยวแก้วองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองแคนดี้

3.เที่ยวเมืองชายทะเลที่สวยงามที่สุดของประเทศศรีลังกา เมืองกอลล์

ตารางเที่ยวบิน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ

UL 403

09.10

11.00

วันที่ 5

โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

UL 402

01.15

06.15

 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

พักเดี่ยว

จำนวน/กรุ๊ป

13 -17 เมษายน 2562

33,900 บาท

5,500 บาท

10-15 ท่าน

18 -22 พฤษภาคม 2562

33,900 บาท

5,500 บาท

10-15 ท่าน

13 -17 กรกฎาคม 2562

33,900 บาท

5,500 บาท

10-15 ท่าน

12 – 16 / 19-23 ตุลาคม 2562

33,900 บาท

5,500 บาท

10-15 ท่าน

7 – 11 ธันวาคม 2562

35,900 บาท

5,500 บาท

10-15 ท่าน

โปรดทำความเข้าใจและรับเงื่อนไข :

**กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

ทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

ทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

พักเดี่ยว

จำนวน/กรุ๊ป

13 -17 เมษายน 2562

33,900 บาท

5,500 บาท

10-15 ท่าน

18 -22 พฤษภาคม 2562

33,900 บาท

5,500 บาท

10-15 ท่าน

13 -17 กรกฎาคม 2562

33,900 บาท

5,500 บาท

10-15 ท่าน

12 – 16 / 19-23 ตุลาคม 2562

33,900 บาท

5,500 บาท

10-15 ท่าน

7 – 11 ธันวาคม 2562

35,900 บาท

5,500 บาท

10-15 ท่าน

 

โปรดทำความเข้าใจและรับเงื่อนไข :

**กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ 

ค่าบริการรวม :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน  

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับ 3 – 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทางและค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

• ค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา

ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม 20 USD และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย รวม 300 บาท

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว  • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

 

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

ทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45  วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันเก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ

หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  •ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|LK|CE009|COLOMBO

การขอวีซ่่า

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

ดูโปรแกรมคลิ๊ก

ทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน เปิดกรุ๊ปต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 

เอกสารการยื่นวีซ่าศรีลังกา

พาสปอร์ตอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่
คุณ ชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230