ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฎานราคาถูก ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ภูฏาน เที่ยวภูฏาน ทริปภูฏาน โปรแกรมทัวร์ภูฏ
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์ภููฏาน
KB4 ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  KB 4
 • ราคา :
  เมษายน - ตุลาคม 61/45,924.-
 • ระยะเวลา :
  4 วัน 3 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน
  22 – 25 เมษายน 2561
  1 – 4 พฤษภาคม 2561
  29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
  27 – 30 กรกฏาคม 2561
 • สายการบิน :
  ดรุ๊กแอร์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน เมืองพาโร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ป้อมพาโรหรือพาโรซอง ชมคิชูลาคัง เมืองทิมพู วัดตัมชู เมมโมเรียลโชเตน วัดชันกังคา โดโจล่า ชม 108 สถูป เมืองปูนาคา ชมปูนาคาซ็อง สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ทาคิน จุดชมวิวซังเกกัง วัดนันนารี โรงเรียนสอนงานศิลปะ ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ การยิงธนู ทาชิโชซ็อง วัดตักซังหรือวัดถ้ำเสือ
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์
 

ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน   

 


ธารา อารยะ แทรเวล ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนมังกรสายฟ้า ภูฏาน  อลังการสถาปัตยกรรมพื้นเมือง ความงดงามในความพอเพียง สัมผัสจิตวิญญาณอันผ่องพิสุทธิ์ อิ่มเอมไปกับความงดงามของธรรมชาติและความรุ่งโรจน์แห่งอารยธรรม และเสนห์ของชาวภูฏานท้องถิ่น คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม และมิตรภาพ  ภูฏาน ชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศภูฏานคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) มีสมญาว่า “ดินแดนของมังกรสายฟ้า”  ภูฏานนั้นเป็นประเทศเล็กๆ ที่ถูกปิดล้อมทั้งด้วยธรรมชาติและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน เพราะถูกขนาบด้วยจีนและอินเดีย ในภูฏานนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่มากนักที่เดินทางเข้าไป เนื่องจากที่ตั้งของประเทศยากแก่การเข้าถึง และนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามากเกินไป อัตราที่กำหนดนั้นคือปีละ 5,000-7,000 คน ในปี 2005 จำนวนนักท่องเที่ยว 15,000 คน ภูฏานนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นเมืองพุทธศาสนาบนเทือกเขาหิมาลัยจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “สวรรค์บนดิน” เสน่ห์ภูฏานคือธรรมชาติอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย และส่วนหนึ่งนั้นมาจากพระราโชบายอันชาญฉลาดของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย นัมเกล วังชุก ซึ่งต้องการให้ชาวภูฏานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภูฏานเอาไว้ แต่นโยบายคัดเลือกและจำกัดนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ทำให้ภูฏานสามารถดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติอันเป็นจุดเด่นในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติเอาไว้ภูฏานเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากสำหรับผู้คนจากโลกภายนอก ในระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ ภูฏานกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาเยือน.....เปิดโลกสู่ภูฏาน

 

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม       **พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองภูฏาน**พิเศษ** ขึ้นวัดถ้ำเสือหรือวัดตักซัง  **พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง          **พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ      **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง      **พิเศษ** **พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยวภูฏาน

 

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

ปาโร

BKK – PBH

KB 141  

0630 – 1010     

วันที่ 4

ปาโร

กรุงเทพฯ

PBH – BKK

KB 140  

1130 – 1705   

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับตลอดเวลาดังนั้นโปรดเช็คเวลาที่แน่นอนก่อนที่จะทำจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด **

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง อากาศสบาย 

จำนวน/ กรุ๊ป

ราคา

พักเดี่ยว

22 – 25 เมษายน 2561

1 – 4 พฤษภาคม 2561

29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

27 – 30 กรกฏาคม 2561

16   ท่าน

45,924  บาท

5,500 บาท

5 – 8 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562

16    ท่าน

47,924 บาท

5,500  บาท

โปรดทำความเข้าใจและรับเงื่อนไข :

**กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ  หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน

 

วันแรกของการเดินทาง                       กรุงเทพฯ    พาโร     ทิมพู  

04.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่6 เคาน์เตอร์ N สายการบินดรุ๊กแอร์

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB141

10.10 น. (เวลาท้องถิ่นภูฏาน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม.)  ถึง สนามบินพาโร (Paro InternationalAirport)  เมืองหน้าด่านในหุบเขาแสนสวย ที่มีภูมิประเทศเหมาะที่สุดในการก่อสร้างสนามบินของภูฏาน  เพลินชมอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งออกแบบก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม อันมีเอกลักษณ์ทางศิลปที่น่าทึ่ง ด้วยการใช้วัสดุเป็นเครื่องไม้ เข้าสลักเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องใช้ตะปูประดับลวดลายด้วยสีสันของภาพจิตรกรรม  และการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง ส่วนที่เป็นหลังคาจะใช้การซ้อนแผ่นไม้ แล้วทับไว้ด้วยก้อนหินใหญ่เพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงลมและหิมะตกผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ให้ท่านแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม พาโร ซอง ( Paro Dzong ) ที่สร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำพาชู เป็นสัญลักษณ์สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของชาวภูฏาน  ซอง คืออาณาบริเวณที่ใช้เป็นป้อมปราการ พระราชวัง  อารามหลวง หอบูชาพระพุทธเจ้า  พระโพธิสัตว์และพระอรหันต์  เป็นศูนย์ราชการ  โรงเรียนสอนศาสนา สถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และเป็นลานเอนกประสงค์ ซึ่งในทุกเขตการปกครองจะมีซองประจำเขตของตนเอง การออกแบบซองทุกแห่งจะได้แนวคิดมาจากแผนภูมิของจักรวาลที่มีศูนย์กลางเป็นพุทธภูมิ ซึ่งเป็นความเชื่อของลัทธิตันตรยานวัชรยานและมหายาน  และพาโรซองแห่งนี้ก็ยังได้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์พุทธประวัติเรื่องLittle Buddha  เมื่อปีค.ศ.1991 ฉะนั้นการเข้าไปในซองทุกแห่งจะต้องแสดงการเคารพ ด้วยการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่เป็นชุดสั้น ไม่ใส่เสื้อยืดแขนสั้น  ไม่กางร่ม และไม่สวมหมวก ส่วนชาวภูฏานทุกคนจะต้องสวมชุดประจำชาติ   จากนั้นนำเดินทางด้วยรถมินิบัสเข้าสู่ดินแดนสุขาวดีบนเทือกเขาหิมาลัย 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมืองพาโร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยรถมินิบัส สู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลักของประเทศ เข้าสู่เขตช่องเขาตามแนวแม่น้ำพาชู  แวะถ่ายรูป สำนักสงฆ์ตัมโช (Tamchoe Monastery) ที่มีสะพานแขวนทอดข้ามแม่น้ำซึ่งสร้างโดยพระโยคีลามะ ในศตวรรษที่15 ชื่อThangtong Gyalpo ที่ เดินทางมาจากทิเบตเพื่อต้องการมาหาแร่เหล็ก และท่านได้คิดค้นการทำโซ่เหล็กเป็นครั้งแรก (มีจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์พาโร) นำเดินทางต่อไปผ่านชมเจดีย์สามองค์ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จุดบรรจบของแม่น้ำพาชูกับแม่น้ำทิมพูชู ที่บริเวณด่านชูซอม (Chuzom)  เดินทางต่อท่ามกลางทิวทัศน์แสนสวยแปลกตาสู่ นครหลวงทิมพู ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,350 เมตร  (ดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร  เมืองมรดกโลกลี่เจียง 2,200 เมตร จงเตี้ยน(แชงกรีลล่า) 3,300 เมตร)ทางบริษัทได้จัดเตรียมชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจำชาติของภูฏานให้ท่านได้สวมใส่เที่ยวในเมืองทิมพู นำแวะชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองในจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในประเทศภูฏาน พร้อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับนั่งกลางแจ้ง (Big Buddha) สูง 51.50 เมตร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลก โดยได้ต้นแบบมาจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในสถูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย  จากนั้นนำชม อนุสรณ์สถาน  (Memorial Chorten)  หรือมหาสถูปที่พระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก กษัตริย์องค์ที่3 หรือพระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่ (King of Modernization)ปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ.1952 – 1972  ทรงมีพระประสงค์จะสร้างสถูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจาและใจของพระพุทธศาสนาแต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้ดำเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคารของโรงแรม
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Punsho Pelri Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง                       ทิมพู  ปูนาคา  ทิมพู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเช้า ออกเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาสูงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนกึ่งป่าดงดิบ จนถึงช่องเขา“โดชูลาพาส” ( Dochula Pass) หรือช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูง  3,145 เมตร ซึ่งมีกลุ่มสถูป “ดรุค วังเกล”  (Druk  Wangyel Chorten) หรือสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและ สันติสุขของแผ่นดิน108 องค์ ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระราชินี  อะชิ ดอร์จิ วังโม วังซุก (ร.4) เพื่อ ถวายพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์108 องค์และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสงบสุขที่เกิดขึ้นหลังจากการปราบกบฏอัสสัมที่เข้ามาใช้พื้นที่ประเทศภูฏานในการต่อสู้กับรัฐบาลอินเดีย ซึ่งในวันที่อากาศสดใสจะมองเห็นยอดเขาโต๊ะที่มียอดแบนราบเหมือนโต๊ะและยอดเขาอื่นๆบนเทือกเขาหิมาลัย ที่สูงกว่า 7,000เมตรจากระดับน้ำทะเล จากนั้นนำเดินทางข้ามภูเขาที่สูงเหนือม่านเมฆ สัมผัสกลิ่นหอมของดอกไม้ป่า ชมวิวบนเทือกเขาและเพลินชมหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีการทำนาแบบขั้นบันได เลาะเลียบแม่น้ำPuna Tsang Chhu  เข้าสู่เมืองหลวงเก่า ปูนาคา (Punakha) ที่มีภูมิประเทศสูงจากระดับน้ำทะเล1,300 เมตร  และมีอากาศที่อบอุ่นกว่าเมืองทิมพู ด้วยเหตุนี้กษัตริย์ภูฏานและ สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปูนาคาในฤดูหนาว (เดือน พ.ย - เม.ย) ปูนาคาจึงเปรียบเสมือน  “เมืองหลวงฤดูหนาว (Winter Capital) ในขณะ ที่ทิมพูเป็น “ เมืองหลวงฤดูร้อน ”(Summer Capital)และเป็น เมืองหลวงทางราชการ นำท่านเข้าชม “ปูนาคา ซอง” (Punakha Dzong)  ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และสำคัญที่สุด เป็นสถานที่เก็บ พระอัฐิ ของท่านธรรมราชาซับดรุง งาวัง นัมเกล ผู้รวมชาติภูฏาน และ ยังเป็นสถานที่ ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก กษัตริย์พระองค์แรก ได้กระทำพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ. 2450 ( ต่อมาจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 17  ธ.ค. เป็นวันชาติภูฏาน)  ภายในซองแห่งนี้มีพระตำหนักและท้องพระโรงซึ่งใช้เป็นสถานประกอบพระราชพิธีต่างๆ ยังมีศาลาว่าการเมือง ลานสนามหลวง  มหาธาตุเจดีย์ หอพระ โบสถ์ วิหารกุฏิพระลามะ ที่สร้างขึ้นในซองนี้ถึง 21 แห่ง  มีภิกษุสามเณรจำพรรษากว่า  6,000 รูป แม้จะเคยเกิดไฟไหม้ถึง 6 ครั้ง เกิดน้ำท่วม และแผ่นดินไหว แต่ปูนาคา ซอง ก็ยังคงความงามสง่า  “ปูนาคา ซอง”มีตำนานเป็นพุทธทำนายโดย  “คุรุริมโปเช” หรือท่าน “คุรุปัทมสัมภวะ” ว่า ณ ที่แห่งนี้ จะมีบุรุษนาม“นัมเกล” มาสร้างป้อมปราการเป็นสังฆมณฑล(ซอง) ขึ้นที่บริเวณด้านหน้าภูเขารูปงวงช้างที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน  ซึ่งคำทำนายนั้นได้กลายเป็นความจริง   เมื่อท่านซับดรุง  งาวัง  นัมเกล  พระลามะผู้ที่ได้นำพระบรมสารีริกธาตุจากทิเบตเข้ามาประดิษฐานในภูฏาน และได้สร้าง “เซอรี่ดอร์จีซอง”และ“ซิมโทกา ซอง”ในบริเวณช่องเขาเมืองทิมพู  เพื่อใช้เป็นสำนักเพื่อการประกาศศาสนา  ในปีพ.ศ.2163และพ.ศ.2172ตามลำดับ หลังจากนั้นจึงมาสร้าง“ปูนาคา ซอง”ขึ้นในปีพ.ศ.2182  ณ จุดบรรจบลำน้ำโม (โม=ผู้หญิง)  กับลำน้ำ โป (โป=ชาย)ที่รวมกันเป็นแม่น้ำ ปูนาซัง ซึ่งในบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งสำนักของนักบวชโยคีมาก่อน  ท่านได้รับแรงศรัทธาอย่างมากมาย จึงได้รับยกย่องให้เป็น“ซับดรุง” หมายถึง “ ผู้พิชิตที่ศัตรูจะต้องสยบแทบเท้า”จากนั้นก็ได้สร้าง “ตาชิโช  ซอง” ที่ทิมพูอีกหนึ่งแห่งในปีพ.ศ.2184  แล้วก็ได้ประกาศการเป็นพระสังฆธรรมราชาเพื่อการเผยแผ่ศาสนานิกายนิงมาปาหรือดรุ๊กปาและได้รวมชาติของชนเผ่าต่าง ๆจนเกิดเป็นราชอาณาจักรภูฏานในเวลาต่อมา)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย จากนั้นนำเดินทางสู่หมู่บ้านโลเบซ่า(Lobesa) ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ตกแต่งผนังอาคารบ้านเรือนด้วยรูปอวัยวะเพศชายตามความเชื่อเรื่องสิริมงคลแห่งการป้องกันสิ่งชั่วร้ายและพลังของการให้กำเนิดชีวิต   เพลิดเพลินชมท้องทุ่งนากลางหุบเขา แล้วนำเข้าสู่ วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรือ วัดแห่งการเกิด ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยท่าน Drukpa Kuenley นักบวชลามะผู้ที่เต็มไปด้วยเวทย์มนต์พลังลึกลับและอิทธิปาฏิหาริย์   ท่านได้สะกดวิญญาณนางปีศาจร้ายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนัขสีแดงเอาไว้ใต้เจดีย์ด้วยเครื่องมือที่เป็นรูปอวัยวะเพศชาย ทำให้วัดแห่งนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า No Dog Temple และยังได้เนรมิตรแพะผสมวัวให้กลายเป็นตัวทาคินอีกด้วย  ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิตและการขอบุตรกันที่วัด “ชิมิลาคัง” ซึ่งในโบสถ์จะมีรูปบูชาของท่าน และจะมีพระลามะทำพิธีให้พรด้วยการใช้เครื่องหมายเพศชายและคันธนูเคาะเบาๆที่ศีรษะ  จากนั้นจะรินน้ำมนต์ ซึ่งตามธรรมเนียมเราต้องใช้ฝ่ามือทั้งสองรับน้ำมนต์มาแตะที่ริมฝีปากก่อนที่จะนำไปลูบที่ศรีษะ***(ท่านที่มีความประสงค์จะเดินไปนมัสการและขอพรที่วัด ชิมิ จะมีไกด์พาไปถึงที่วัด ใช้เวลาเดินถึงวัดประมาณ 30นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู หลังจากนั้นนำเข้าชมภายใน “ทิมพู ซอง” Thimpu Dzong หรือมีชื่อเป็นทางการว่า  “ตาชิโช อง”(Tashicho Dzong)  ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตั้งของสำนักพระราชวัง และทำเนียบรัฐบาล มีห้องทำงานมาก กว่า 100 ห้อง   ในส่วนของมหาอารามนั้นจะมีตำหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี้จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสัตว์  ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมฝาผนังและผ้าพระบทที่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องราวของการแสดงบารมีในปางต่างๆของ “พระปัทมสัมภวะ” หรือ “พระปทุมสมภพ”  (แปลว่าผู้กำเนิดจากดอกบัว) เป็นภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้าตามแนวคิดของนิกายมหายาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Punsho Pelri Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง                       ทิมพู  วัดตั๊กซัง  พาโร

  เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

หลังอาหารเช้านำนั่งรถมินิบัสเข้าสู่เส้นทางหลวงเลาะเลียบแม่น้ำ ทิมพูชู  สู่เมืองพาโร  เข้าสู่บริเวณเชิงเขา จากนั้นนำเดินเท้า(หรือขี่ม้า)ขึ้นสู่ยอดเขา  ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็น2ช่วง  ใช้เวลาช่วงละประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย2,000-3,000เมตร ในเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก  ขอเชิญแวะพักเหนื่อยชมภาพมหัศจรรย์ของวัดตั๊กซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหน้าผาสูง ดื่มชากาแฟที่จุดชมวิวTaktshang Cafeในช่วงที่1 (เป็นจุดที่ตั้งภัตตาคารอาหารกลางวัน)  จากนั้นท่านที่ยังมีพลังศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกันเดินข้ามเขาในช่วงที่สอง ( เดินประมาณ 2ช.ม.) เข้าสู่วัดตั๊กซัง(Taktshang Lhakhang) หรือวัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดถ้ำ13วัดที่สร้างเกาะเกี่ยวกันอยู่บนหน้าผาที่ดูเหมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ  นับเป็นวัดที่น่ามหัศจรรย์1ใน10ของโลก  และมีความสำคัญที่สุดของชาวภูฏาน ซึ่งทุกคนจะต้องขึ้นไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต  ....ตามตำนาน ที่เชื่อกันว่า ถ้ำเสื้อหรือรังเสือ (Tiger Nest)แห่งนี้คือสถานที่ๆ กูรู ริมโปเช หรือ ท่านปัทมสัมภวะ ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งคำสอนแบบ วัชรญานตันตระที่เดินทางโปรดสัตว์มาจากทิเบต ได้ขี่นางเสือ (หมายถึงศัก-ติ หรือพลังปัญญาจากเพศหญิงที่แปลงสภาพเป็นนางเสือ) ขึ้นไปสร้างสมบุญบารมีนั่งวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำนานถึง3เดือน  ก่อนที่ท่านจะได้ประกาศคำสอนสู่สานุศิษย์เพื่อเผยแผ่พระศาสนาสู่ดินแดนพุทธภูมิภูฏาน ในพุทธศตวรรษที่12 การเดินขึ้นไปถึงวัดตั้กซัง ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบาบางซึ่งอาจจะทำให้เหนื่อยง่าย ท่านที่ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมการดูแล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน Takshang café

 

หลังอาหารนำท่านเดินลงจากเขา  เดินทางสู่ วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ปี วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน  ที่ตามประวัติว่าสร้าง ตั้งแต่สมัยที่ภูฏานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต  ซึ่งกษัตริย์ซองเซนกัมโป  ที่ชาวทิเบตยกย่องว่า  เป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้สร้างวัดขึ้น 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ 108 จุดของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ขวางกั้นการประกาศพระธรรมจักรบนเทีอกเขาหิมาลัย  โดยที่พระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะให้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปทั่วดินแดนแห่งนี้  จุดที่สร้างวัดคิชูที่เมืองพาโรเป็นเท้าซ้ายของยักษ์  (อีกวัดหนึ่งในภูฏานอยู่ที่เมืองบุมทัง วัดจัมเบ สร้างตรงเข่าซ้ายของยักษ์) นำเข้าชมวิหารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ ซองเซน กัมโป ซึ่งตรงบริเวณพื้นไม้เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี มีร่องรอยบุ๋มลึกอย่างชัดเจน  เนื่องจากมีผู้แสวงบุญจำนวนมากมายืนก้มลงกราบพระแบบ  “อัษฎางคประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพื้น 8 จุด) ซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานานนับพันปี  ขอเชิญชมต้นสนไซเปรสไม้ประจำชาติต้นเก่าแก่ที่หน้าวัด

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และอิสระช็อปปิ้งที่เมืองพาโร

พิเศษ

ก่อนอาหารค่ำ นำชมนาฏศิลป์ภูฏานในชุดระบำหน้ากากที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ ชมการเต้นรำพื้นเมืองของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศ

ค่ำ       

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม  Olathang   หรือ เทียบเท่า   

วันที่สี่ของการเดินทาง                             พาโร  กรุงเทพ ฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำเดินทางสู่สนามบินเมืองพาโร

11.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB140

17.05 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม

ค่าบริการรวม :

• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินดรุ๊กแอร์

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า

• ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บกับนักท่องเที่ยว    

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

• ค่าขี่ม้าขึ้นวัดตักซัง

ค่าบริการไม่รวม :

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 20  เหรียญดอลล่าสหรัฐ

*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 200 บาทต่อท่าน

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารยื่นวีซ่า           

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 25 ,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 

ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ เดินทางอย่างน้อย 20  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

 

ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง อากาศสบาย

จำนวน/ กรุ๊ป

ราคา

พักเดี่ยว

22 – 25 เมษายน 2561

1 – 4 พฤษภาคม 2561

29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

27 – 30 กรกฏาคม 2561

16   ท่าน

45,924  บาท

5,500 บาท

5 – 8 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562

16    ท่าน

47,924 บาท

5,500  บาท

ค่าบริการรวม :

• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินดรุ๊กแอร์

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า

• ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บกับนักท่องเที่ยว    

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

• ค่าขี่ม้าขึ้นวัดตักซัง

ค่าบริการไม่รวม :

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 20  เหรียญดอลล่าสหรัฐ

*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 200 บาทต่อท่าน

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน  

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 25 ,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 

ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ เดินทางอย่างน้อย 20  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|BT|BT016|THIMPHU

การขอวีซ่่า

ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน  

เอกสารยื่นวีซ่า           

-  สแกนหน้าสำเนาพาสพอร์ตผู้เดินทาง 
 ( ควรส่งยื่นวีซ่าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง )