ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์สโลวัค
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สโลวาเกีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์สโลวัค รหัส EAST_04GH ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย
 • รหัสทัวร์ :
  EAST_04GH
 • ราคา :
  ตุลาคม - ธันวาคม 2558/61,900.-
 • ระยะเวลา :
  9 วัน 7 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์สโลวัค
  9-17 ต.ค. / 16-24 ต.ค. / 22-30 ต.ค.
  23-31 ต.ค. / 29พ.ย.-7 ธ.ค. 58
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์สโลวัค
  ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วันเยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย
  ฮัลล์สตัท-นูเรมเบิร์ก-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก-บราทิสลาวา
  บูดาเปสท์-เวียนนา-อิงโกลสตัดท์-มิวนิค-ช้อปปิ้ง OUTLET
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์สโลวัค ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน   เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย   TG SUPER PROMOTION 2015
ฮัลล์สตัท-นูเรมเบิร์ก-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก-บราทิสลาวา  บูดาเปสท์-เวียนนา-อิงโกลสตัดท์-มิวนิค-ช้อปปิ้ง OUTLET
 
กำหนดเดินทาง   04-12 ก..ย. / 09-17 ต.ค. / 16-24 ต.ค. / 22-30 ต.ค.  23-31 ต.ค. / 29พ.ย.-7 ธ.ค. 58
 
วันแรก   กรุงเทพฯ
21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ-มิวนิค- ฮัลล์สตัท (ออสเตรีย) -เวียนนา
01.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-924(บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฮัลล์สตัท เมืองสวย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบชื่อเดียวกับเมือง เดินเที่ยวชมเมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในเขต ออสเตรียที่มีทะเลสาบอยู่บริเวณนี้มากถึง 76 แห่ง นำท่านเดินเลาะริมทะเลสาบบนถนนที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) มีร้านขายของหน้าตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรียน-อัลไพน์ ที่แต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามตลอดสายของถนนซี สตราซ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)  นครหลวงที่งดงามของออสเตรีย อลังการด้วยอาคารสง่างามไม่แพ้ปารีสแห่งฝรั่งเศส และเป็นที่รู้จักกันว่าเวียนนาเป็นนครหลวงแห่งดนตรีคลาสสิค ที่ครั้งหนึ่งศิลปิน, คีตกวีผู้เรืองนามหลายคน ต่างก็เคยมาใช้ชีวิต แต่งผลงานดนตรีอยู่กันที่นี่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Austria Trend Ananas Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์- บูดาเปสต์ (ฮังการี)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน นั่งรถผ่านชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รอบถนนวงแหวนชั้นในของเวียนนา อาทิ อาคารรัฐสภา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา-โอเปร่าเฮ้าส์-พระราชวังหลวง จากนั้นนำท่าน เข้าชมภายใน ของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ และยังเป็นที่ตั้งแห่ง มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็น เมืองเก่า และ เมืองใหม่ อันได้แก่ เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่า บูดาเปสต์  เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Mercure Buda Hotel  หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ บูดาเปสต์ – บราติสลาว่า (สาธารณรัฐสโลวัค)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม นครบูดาเปสท์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตก และฝั่งเปสต์เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับ ป้อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนั้นถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชม ถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ อีโร่สแควร์ แลนด์มาร์คที่สำคัญของบูดาเปสท์และประวัติศาสตร์แห่งชนเผ่าแมกยาร์ นำท่าน ลงเรือล่อง ชมความสวยงามของสองฝั่ง แม่น้ำดานูบ ที่ได้ชื่อว่าในบูดาเปสท์นั้นเป็นช่วงที่สวยที่สุด ท่านจะได้ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาที่สวยงาม สะพานเชนบริดจ์ สัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราทิสลาวา (เดินทางประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง บราทิสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศ สโลวัค-ออสเตรียและฮังการี นำเที่ยวชมกรุงบราติสลาวาซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาและรัฐบาลสโลวัคชมโบสถ์เซนต์มาร์ตินและปราสาทบราติสลาวาย่านมหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก รวมทั้งโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Falkensteiner Hotel  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า บราติสลาว่า – ปราก  (สาธารณรัฐเช็ค)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ สาธารณรัฐเช็ค เพื่อนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (เดินทาง 330 ก.ม. ประมาณ 4.30 ช.ม.) เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992  องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น ตัวเมืองปราก ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ นำท่านเข้าไปใน เขตของตัวปราสาท  ที่มี เดอะโกลเดนเลน สถานที่เคยเป็นที่อยู่ของช่างเล่นแร่แปรธาตุในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเกอรี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และ มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม รวมทั้งนำท่านเดินสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทยนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก International Prague Hotel  หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก ปราก -  เชสกี้ครุมลอฟ – อิงโกลสตัดท์ (เยอรมัน)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ช.ม.)  เป็นเมืองเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1374 ซึ่งมีอาณาเขตของเมือง อยู่ติดกับประเทศออสเตรีย และเยอรมนี มีประวัติศาสตร์ของเมืองอันยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เมือง ครุมลอฟ เป็นเมืองแห่งมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองมาจากปราสาทปร๊าก มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองในย่านเขตเมืองเก่า ที่รักษาบรรยากาศเมืองโบราณในยุคกลางของยุโรปได้อย่างดียิ่ง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ Ingolstadt Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  AIGNER , BALLY , Birkenstock , Calvin Klein , COACH , ESCADA , FOSSIL , GEOX , GUESS , Hugo Boss , L Occitane , LACOSTE , Levi’s , Lindtt , MICHAEL KORS , Nike , PUMA , Samsonite , SUPERDRY , Swarovski , The North Face , Timberland , TOM TAILOR , TOMMY HILFIGER , TUMI , VALENTINO , Versace , ช็อคโกแลตสวิส , มีด-กรรไกรตุ๊กตาคู่ ฯลฯ
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
หมายเหตุ :  แนะนำที่เอ๊าท์เลทมีร้านอาหารไทย ชื่อ ”Thai Cuisine” ปรุงโดยเชฟคนไทย บริการอาหารไทยหลากหลาย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Intercity Hotel  หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด อิงโกลสตัดท์ - มิวนิค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นำท่านนั่งรถผ่านชมเมืองมิวนิคที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย นำท่านเข้าชม BMW WORLD โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย  ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก จากบีเอ็มและมินิ
คูเปอร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
บ่าย นำท่านชม จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมี หอระฆัง อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ชมย่านสำคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์ ให้เวลาช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังของยุโรป อาทิ หลุยส์ วิตตอง, มีดกรรไกรตุ๊กตาคู่ , เครื่องชงกาแฟเนสเปรสโซ่ , กระเป๋าริโมว่า , นาฬิกาสวิส ฯลฯ อย่างเต็มที่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Park Inn Munchen Ost  หรือเทียบเท่า
 
วันที่แปด มิวนิค -กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี
14.25 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-925
 
วันที่เก้า   กรุงเทพฯ  
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์สโลวัค
อัตราค่าบริการ สำรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน
 
พักห้องคู่ท่านละ 61,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ       9,000 บาท
 
*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
ผู้เดินทางทุกท่านกรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษัทฯ จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน  พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการนัดหมายการยื่น
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า  (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง - 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท หรือขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บแต่ละครั้งแต่ละเส้นทาง และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานทูตมีคิวให้ยื่น และต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาทหรือแล้วแต่ค่ธรรมเนียมของแต่ละสถานทูต
 
การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง   
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
 
อัตรานี้รวมบริการ
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ- มิวนิค-กรุงเทพฯ
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  1 ธ.ค.57 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป
 
 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 900 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์สโลวัค
หมายเหตุ 
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พักนั้นๆ 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
EUR|DE|GM001|FREIBURG IM BREISGAU

การขอวีซ่่า

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เช็ค ทัวร์สโลวัค
หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน***ยื่นวีซ่าเดี่ยวเยอรมัน ทุกท่านต้องแสดงตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 7 วันทำการ 
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)
 
***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเยอรมันไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า 
2. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น
หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง 
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า 
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
 
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)  
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า  
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือ
เครื่องประดับบดบังหน้าตา **
 
o สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ 
o สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว 
o สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
o สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
o สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว 
 
o หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น
 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,  
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัว 
ราชการ 1 ชุด
 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน  
หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน    
- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)  
 
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก 
 
o หลักฐานการเงิน  
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา 
 
o กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก