ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La) แชงกรีล่า เที่ยวแชงกรีล่า เต๋อชิง ลี่เจียง แชงกรีล่า จงเตี้ยน คุนหมิง
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์จีน
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน TG รหัส : SL8-TG+MU:(TD)
 • รหัสทัวร์ :
  SL8-TG+MU:(TD)
 • ราคา :
  สอบถาม 02-948-8473
 • ระยะเวลา :
  6 วัน 5 คืน
 • วันเดินทาง :
  18-23 ตุลาคม 57
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่ -ต้าลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ เจดีย์สามองค์ ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง -ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ Impression ยิ่งใหญ่โดยจางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณซู่เหอ-ลี่เจียง แชงกรีล่า(จงเตี้ยน) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน ชมการแสดงของชาวธิเบต-จงเตี้ยน - แชงกรีล่า – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – ทุ่งหญ้านาพาไห่ - วัดซงจ้านหลิง - คุนหมิง -คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช็อปปิ้ง
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

แชงกรีล่า หรือ แชงกรี-ล่า หรือ Shangri-La   ดินแดนสวรรค์  เป็นอีกที่ที่ใฝ่ฝันของนักเดินทาง   ความงดงามทางธรรมชาติของแชงกรีล่า เป็นที่กล่าวถึงกันทั่วโลก  ตามแนว นวนิยายอมตะอันโด่งดังของ เจมส์ ฮิลตัน (James Hilton)  เรื่อง ขอบฟ้าที่เลือนหาย  หรือ Lost Horizon  ความยิ่งใหญ่ของภูเขาสูงใหญ่  ตื่นตาตื่นใจกับถนนสูงเสียดฟ้า  ทุ่งหญ้า  ดอกไม้  ป่าสน  ธารน้ำ  หิมะ  ธารน้ำแข็งและภูเขาหิมะ   ที่รอให้ท่านได้ไปค้นหาด้วยตัวเอง
เมืองลี่เจียง   เสน่ห์ของลี่เจียงอยู่ที่เมืองเก่าต้าหยัน   ที่มีอายุกว่า 800 ปี  ถนนที่เมืองเก่าถูกปูด้วยหินแกรนิตที่ผ่านกาลเวลาและผู้คนเหยียบย่ำจนเป็นเงามัน  เป็นเมืองที่มีสายน้ำผ่านกลางเมืองถึงสามสาย  ประชาชนยังใช้น้ำในลำธารนี้อุปโภคกันอยู่   จนได้ชื่อว่าเมืองแห่งสายน้ำ

 

ตารางการเดินทาง

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ  -  คุนหมิง  -  ต้าลี่ -  เมืองโบราณต้าลี่  (พักที่ต้าลี่)

08.00 น.

สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู  2-3 เคาน์เตอร์ D  สายการบิน Thai Airways  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.50 น.

ออกเดินทางโดยสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบินที่  TG612 (บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ )

14.05 น.

ถึง สนามบินฉางสุ่ย สนามบินแห่งใหม่แห่ง ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศจีน ณ เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงได้ชื่อว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ต้าลี่บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค  เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเอง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้ได้พบเห็น (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมงคะ)

เย็น

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ “ต้าหลี่กู่เฉิง” อดีตนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Asia Star Hotel  ในระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า)

วันที่สอง

ต้าลี่  ทะเลสาบเอ๋อไห่  เจดีย์สามองค์ ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านผ่านชม ทะเลสาบเอ่อไห่    จากนั้นนำท่านชม เจดีย์สามองค์ (รวมรถไฟฟ้า) สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังลี่เจียง ถึงลี่เจียงนำท่านชม  สระมังกรดำ มีตำนานที่เล่าขานกันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นสวนที่สำคัญที่สุดของเมืองลี่เจียง ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี ชมสะพานหินอ่อน เก๋งจีนที่สวยงามเป็นเลิศ ทั้งยังเป็นจุดที่นักถ่ายภาพทุกคนยอมรับว่าสามารถถ่ายรูปภูเขาหิมะมังกรหยก ได้สวยงามที่สุด   จากนั้นนำท่านไป เมืองเก่าลี่เจียง (ต้าเอี้ยนเจิ้น) ประชากรของลี่เจียงส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าน่าซีอาศัยอยู่ตั้งแต่ราชวงศ์ซ้อง ในบริเวณที่มีลักษณะคล้ายหินฝาหมึกจีนโดยมีแม่น้ำล้อมรอบ ทางตะวันตกมีภูเขาซีซาน ทางเหนือมีภูเขาเซียงหมิงซาน ถนนหนทางปูด้วยหินอู่ฮัวสือ อันมีจุดเด่นคือ ฤดูฝนจะไม่มีดินเลอะและฤดูร้อนก็จะไม่มีฝุ่น อีกทั้งเป็นเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบ มีคุณค่าในด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และระหว่างทางนำท่านแวะชมเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองจีน นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร  พิเศษ อาหารไทย *****   และกลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัย  โรงแรม  SHINER LIJIANG  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ Impression ยิ่งใหญ่โดยจางอวี้โหมว  อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณซู่เหอ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5 ) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหาร ออกเดินทางไปยัง ภูเขาหิมะมังกรหยก   ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะ คล้ายมังกรกำลังเลื้อย    นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าไปสัมผัสกับภูเขาหิมะมังกรหยกอย่างใกล้ชิดที่ระดับความสูง 4,500 เมตร บางท่านอาจมีอาการไม่สบายเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างเบาบาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

นำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นำท่านมุ่งสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่ เจียง    จากนั้นพาท่านชมอุทยานน้ำหยกเป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนผ่านาซี  อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ”ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สามมีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะของคนพื้นที่   จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าชมเมืองโบราณซู่เหอ    

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) ณ ภัตตาคาร  กลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรม

 SHINER LIJIANG  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

ลี่เจียง แชงกรีล่า(จงเตี้ยน) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน ชมการแสดงของชาวธิเบต

เช้า

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางต่อไปยังเมืองจงเตี้ยน หรือ เมืองที่ได้รับสมญานามว่าแชงกรีล่า   เดินทางต่อไปยังตำบลเสือกู่  ที่ตั้งของโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง   ซึ่งถือได้ว่าเป็นโค้งแห่งประวัติศาสตร์ที่สร้างอารยธรรมของชนชาติจีนและเป็นจุดที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนภาคกลางของจีน

ออกเดินทางไปชม หุบเขาโตรกเสือกระโจน  ซึ่งเป็นช่องแคบหุบเขาที่ลึกที่สุดแห่งหนึ่งในโลก หุบเขาและช่องแคบแม่น้ำจินชาเจียง กว้างเพียง 44 เมตร ตรงกลางยังมีโตรกหินเหนือพื้นน้ำ 30 เมตร ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำก้อนนี้  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)  ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางต่อไปยัง เมืองจงเตี้ยน  ด้วยความสวยงามของเส้นทางและภูมิประเทศอันงดงามจนได้ขนานนามว่า “แชงกรีล่า”       นำท่านไปสู่ หมู่บ้านชาวธิเบต ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบตที่มีระยะเวลายาวนาน พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของที่นั่นด้วย ชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลาย หรือ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของที่ระลึก (เนื่องจากหมู่บ้านเมืองโบราณทิเบตถูกไฟไหม้ จึงจะจัดให้ไปชมทุ่งหญ้านาพาไห่แทนคะ)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 10)  ณ ภัตตาคาร  พักผ่อนตามอัธยาศัย  โรงแรม SHINER SHANGRILA  HOTEL ระดับ 4  ดาว  หรือ เทียบเท่า

หมายเหตุ

แชงกรีล่า(จงเตี้ยน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,200 เมตร  ที่ความสูงมากกว่า 3,500 เมตรขึ้นไปอากาศจะเบาบางมาก อาจเกิดอาการแพ้ที่สูงทำให้อาเจียน มึนหัว นอนไม่หลับได้  ต้องซื้อกระป๋องอ๊อกซิเจนพกติดตัว เพื่อความปลอดภัย วิธีการใช้ สอบถามไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ และการเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวควรเดินช้าๆ หายใจยาวๆ 

วันที่ห้า

จงเตี้ยน - แชงกรีล่า – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน –  ทุ่งหญ้านาพาไห่ - วัดซงจ้านหลิง  - คุนหมิง   

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ภูเขาหิมะ เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน The Valley of Blue moon ซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่ว นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,960 เมตร ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของทิวทัศน์เบื้องล่างและชมกุหลาบพันธ์ปีหลากสายพันธ์และฝูงจามลี ฝูงแพะ และสัมผัสอากาศที่แสนบริสุทธ์ ผู้คนที่เป็นกันเองสมกับชื่อ “แชงกรีล่า” ดินแดนอมตะ ภูเขาหิมะขาวประดุจหยก ท้องทุ่งเขียว ดอกไม้บานสะพรั่ง จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายภาพกันที่ ทุ่งหญ้านาพาไห่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านแวะชม วัดลามะ ซงจ้านหลินซื่อ   หรือ วัดกุ้ยหัว วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จ โดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลา ณ. เมืองหลวงลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากกล่าวว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดซงจ้านหลินซื่อ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบต เพราะที่นี่คือทิเบตน้อย

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) พิเศษ...สุกี้ทิเบต  หลังอาหารนำท่านสู่ ท่าอากาศยานเมืองจงเตี้ยน

22.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5938

23.00 น.

เดินทางถึงคุนหมิง นำท่านพักผ่อนที่ โรงแรม  Long Way  Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่หก

คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช็อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิค  (มื้อที่ 14)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง  และนำท่านช็อปปิ้ง ร้านผ้าไหม  ชิมชาจีน  แห่งนครคุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินฉางสุ่ย  สนามบินแห่งใหม่ของคุนหมิง ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศจีน คะ

15.20 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบินที่  TG613 

16.30 น.

เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุ 

 

โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เช่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสายการบิน หรือ สภาพอากาศ

มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 15 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ

ที่ประเทศจีนใช้เงินหยวนเท่านั้น เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอย

 

 

อัตราค่าบริการ สำหรับชาวไทย

เดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

18-23 ตุลาคม 57 

38,900 บาท

37,900 บาท

36,900 บาท

5,000 บาท

ค่าบริการนี้รวม

- ค่าทำวีซ่าประเทศจีนยื่นแบบปกติ 4 วัน ทำการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม

- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศและในประเทศรวมจำนวน 3 ครั้ง สายการบิน Thai Airways (TG) จาก กรุงเทพฯ–คุนหมิง,คุนหมิง–กรุงเทพฯ และสายการบิน China Eastern Airline (MU) จงเตี้ยน–คุนหมิง 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง , บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พัก  โรงแรมระดับ  4  ดาว  จำนวน 5 คืน
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศในจีนตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยคล่อง/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

ทิปมัคคุเทศก์ วันละ 10 หยวน และ ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนรวม 6  วัน 120 หยวนค่ะ และค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50 บาท ถือเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆ ค่ะ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % 

 

การสำรองที่นั่ง

1.  แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์   สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง     
2.  วางมัดจำท่านละ  10,000  บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน หรือจะชำระครั้งเดียว

ทั้งหมด  

  พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์     
  แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์แฟกซ์   :  02-9488401

การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

 

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|CN|CH026|SHANGZHOU

การขอวีซ่่า

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่

คุณชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

 

เอกสารวีซ่า

1. passport เล่มจริงที่มีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังถูกระเบียบ ขาว หรือ ฟ้า)

3. ตั๋วเครื่องบิน (ทางทัวร์จัดการให้คะ)

4. ใบจองโรงแรม (ทางทัวร์จัดการให้คะ)

5. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว (ตามเอกสารแนบ)

6. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น สำหรับกรณีที่เดินทางและทำงานบริษัทเดียวกัน 3 ท่านขึ้นไป)

 • และเอกสารเพิ่มเติมที่ขอเพิ่มค่ะ
  • สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด ไม่เกินสองปี (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 • 2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน

- กรณีบุคคลทั่วไป ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา) มียอดขั้นต่ำ ประมาณ 30,000 บาท

- กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) และ นักศึกษา ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 6 เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)

- กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)

**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้และขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา) **

 • อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

- ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

- ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท