ทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี เที่ยวเยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี โป
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สโลวาเกีย
ทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน รหัส PRO_W06 -WY(WC)
 • รหัสทัวร์ :
  PRO_W06 -WY(WC
 • ราคา :
  สอบถาม 02-948-8473
 • ระยะเวลา :
  8 วัน 5 คืน
 • วันเดินทาง :

 • สายการบิน :
  การ์ตาร์แอร์เวย์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  มิวนิค โอเบอรามาเกา โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานชไตน์ ปร๊าก จัตุรัสเมืองเก่า นาฬิกาดาราศาสตร์ ช้อปปิ้ง ปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซ็นต์วินตัส หมู่บ้านช่างทอง สะพานชาร์ล เชสกี้คลุมลอฟ Old Town เชสกี้ครุมลอฟ เวียนนา สวนสตัดปาร์ค ถนนคาร์ทเนอร์ โบสถ์เซ็นต์สเตฟาน ช้อปปิ้งแบรนด์เนม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ Shopping Outlet บราติสลาวา (สโลวาเกีย) บูดาเปสต์ (ฮังการี) เซนเทรนเดร บูดาเปสต์ คาสเซิ่ลฮิลล์ โบสถ์แมทเธียส ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ กูลาชปาร์ตี้ ฮีโร่สแควร์ วิหารเซ็นต์สตีเฟ่น
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี,เที่ยวเยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี,โปรแกรมทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี,ทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี ราคาถูก

มิวนิค– ปราสาทนอยชวานชไตน์– นูเรมเบิร์ก - กรุงปร๊าก– สะพานชาร์ล– เขตเมืองเก่า OLD TOWN

นาฬิกาดาราศาสตร์ – บราติสลาวา - บูดาเปสต์– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ– ชมเมือง – เนินปราสาท

จัตุรัสวีรบุรษ - โบสถ์เซนต์แมทเทียส – เวียนนา– พระราชวังเชิร์นบรุนน์– ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

ย่านคาร์เนอร์ - ทะเลสาบวูฟฟัง – ฮัลสตัดซ์ – โอลิมปิคปาร์ค - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

กำหนดการเดินทาง

20 – 27 กันยายน 2557/18 – 25 พฤศจิกายน 2557/13 – 20 มกราคม 2558

วันที่1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –มิวนิค (เยอรมนี)

18.00

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4

20.40

เหิรฟ้าสู่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมันี...โดยสายการบินโอมาน แอร์ไลน์ Oman Airlines Qเที่ยวบินที่WY816/123

วันที่2

มิวนิค– ปราสาทนอยชวานชไตน์–นูเรมเบิร์ก

07.20

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว /จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองที่ตั้งของปราสาทแสนสวย จากนั้นนำท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา “พร้อมนำคณะเข้าชมภายใน“ปราสาทนอยชวานชไตน์ หรือปราสาทดีสนีย์แลนด์”ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนมหาศาล เริ่มตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 เนื่องเพราะพระองค์ เป็นผู้มีความหลงใหลใฝ่ฝันที่จะสร้างปราสาทราชวังที่ประทับอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดขึ้นมา ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาวประกอบด้วยยอดแหลมสะโอดสะอง ของหลังคาปราสาทต่างๆ มองดูไปแล้ว ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งก่อสร้างใหญ่โตสวยงามอย่างนี้ ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์”ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886  นำคณะเดินเที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ตแม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง  “วอล์ทดิสนีย์”ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมที่พักพักที่ :Mercure Congress Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองนูเรมเบิร์ก

วันที่3

กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ล – เขตเมืองเก่า OLD TOWN

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กรุงปร้าก ประเทศเชค โดยใช้เส้นทางผ่านเมืองพิวเซ่นที่สำคัญของชาวเชค เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ คริตศตวรรษที่12 ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ป้อมปราการและ เขตเมืองเก่าไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ  ท่านจะเห็นฟาร์มและพันธุ์พืชต่างที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

เที่ยง          

บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก”  ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่าม และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทั่งเข้าสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ชมความสวยงามอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตัวเมืองปร๊ากที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ยังคงเป็นของแท้ดั่งเดิมไม่ถูกทำลายไปเมื่อครั้งสงครามโลกเหมือนสิ่งก่อสร้างอื่นๆในยุโรปจนได้รับการยกย่องจากองค์การ“ยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกนำคณะเดินเล่นข้าม“สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูปซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบสัมผัสเหล่าศิลปินที่นำผลงานมาแสดงอยู่ริมสองข้างสะพาน

ค่ำ

äบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพักที่ :Crown Plaza Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักกรุงปร๊าก

วันที่4

กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ล – เขตเมืองเก่า OLD TOWNนาฬิกาดาราศาสตร์–บราติสลาวา (สาธารณรัฐสโลวัค) 

เช้า          

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทปร๊าก ” ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885โดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็นปราการสำคัญและเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของกรุงปร๊ากมาตั้งแต่ศตวรรษที่12  ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลและเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี ข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ“มหาวิหารเซนต์วิตัส”โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็คฯทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ชมหน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสีอันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ และเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ที่ยังคงความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาทปรากมาจนปัจจุบันจากนั้นเดินชมอดีต“หมู่บ้านช่างทอง”เป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในหมู่บ้านแห่งนี้หน้าบ้านแต่ละหลังไม่มีบ้านเลขที่บ้าน หากแต่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทนเลขที่บ้าน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งนำท่านเที่ยวชม“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต”สถานที่นัดพบของชาวปร๊าก บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส”ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ“หอนาฬิกาดาราศาสตร์”ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่นเครื่องแก้วสีต่างๆ,ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ,งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” Bratislavaเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คนกรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกียโบสถ์และสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้เป็นป้อมปราการสมัยโบราณผ่านชม “ หอคอย ”บราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองผ่านชมย่านเมืองเก่าซึ่งห่างจากสถานีรถไฟเพียง2กิโลเมตร อาคารย่านเมืองเก่านี้มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป “ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบราติสลาวา”จากเนินปราสาทซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง เก็บภาพความสวยงามกับปราสาทบราติสลาวา และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่มต้นในบริเวณเมืองนี้ด้วย  , ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน) และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผ้าลูกไม้,เครื่องกระเบื้อง ฯลฯนำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฮังการี

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพักที่ :Mercure Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักกรุงบูดาเปสต์

วันที่5

บราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือ –ชมเมือง–เนินปราสาท  โบสถ์เซนต์แมทเทียส– จัตุรัสวีรบุรษ (ฮังการี)

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่“กรุงบูดาเปสต์”Budapest เที่ยวชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการีประเทศที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียนเมืองที่มี “ แม่น้ำดานูบ ”ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์  “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ“เปสต์”อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่นครบูดาเปสต์ นำคณะลงเรือ “ล่องแม่น้ำดานูบ”แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการีทั้งประเทศแล้ว ยังได้แบ่งนครหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ซีกด้วย ภายในตัวนครหลวงทั้งสองฝั่งมีสะพานที่สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่น้ำดานูบเชื่อมติดต่อระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่งเป็นจำนวน 8 แห่งนครหลวง ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณย่านภูเขาที่เป็นฉากธรรมชาติประดับตัวนครให้เป็นภาพอันน่าประทับใจ  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และเรือแล่นผ่าน “อาคารรัฐสภาเป็นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรปตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นไปยัง“คาสเซิ่ลฮิลล์” Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์ และโบราณสถานซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชม “ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน”ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้างชาติฮังกาเรียน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกรานในปีค.ศ. 1241-1242 และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “โบสถ์แมทเทียส”เป็นโบสถ์สำคัญของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น“มรดกโลก” สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อันงดงาม เคยใช้เป็นที่จัดพิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์นำคณะชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์จากนั้นเดินทางต่อสู่“จัตุรัสวีรบุรุษ”สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ และยังใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” ใจกลางเมือง จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนคนเดิน ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆมากมายและมีเวลาให้คณะได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองฮังกาเรียน อาทิเช่นผ้าลูกไม้, ผ้าปัก, เครื่องแก้ว, ไข่ระบายสี

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักที่ :Mercure Hotel ที่พักระดับใกล้เคียงพักกรุงบูดาเปสต์

วันที่6

บูดาเปสต์– เวียนนา (ออสเตรีย) –พระราชวังเชิร์นบรุนน์ชมเมือง –ช้อปปิ้ง – ย่านคาร์เนอร์ 

เช้า

äบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำคณะออกเดินทางเข้าสู่“กรุงเวียนนา”เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียด้วยเวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย นำคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณพระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราวฯลฯท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์

เที่ยง

äบริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร

 

นำคณะเที่ยวชม “ กรุงเวียนนา ” Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศเวียนนาเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลกชื่อเสียงนี้เป็นผลมาจาก นักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่เช่น โวล์ฟกังอามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิกฟันเบโธเฟ่นเริ่มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน”Ring Strasseผ่านชม โรงอุปรากร(โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน“สวนสาธารณะสตัดปาร์ค”สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง เป็นที่ตั้งของ“อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์”Johann Straussศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ “ ถนนคาร์ทเนอร์”ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัลของที่ระลึกต่างๆพร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) หรือในภาษาเยอรมันว่าชเตฟานส์โดม (Stephansdom) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโบสถ์นี้คือหอคอยทางทิศใต้ที่มีความสูงถึง 136.7 เมตรใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75 ปี และสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1433 วิวจากยอดหอคอยแห่งนี้สามารถมองเห็นเวียนนาได้รอบด้าน

ค่ำ

äบริการอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมที่พักพักที่ :Parndoff Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองพาร์นดอฟฟ์

วันที่7

เวียนนา – ทะเลสาบวูฟฟัง –ฮัลสตัดซ์–โอลิมปิคปาร์ค - มาเรียนพลัทซ์ – มิวนิก

เช้า

äบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่แคว้นซอลเบิร์ก เที่ยวชมเมืองฮัลสตัดซ์ ดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” มีพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา “ดัคชไตน์” ที่สูงตระหง่านแผ่นดินทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้คลุมอาณาบริเวณ เมืองฮาลชตัดต์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์นรวมกันเป็นศูนย์กลางของ“อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท”ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปีจากนั้นออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา“Vienna” เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

นำคณะออกเดินทางสู่“เมืองมิวนิก ”Munich เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของแคว้นบาวาเรียมิวนิกเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเป็นเมืองที่ร่ำรวยศิลปะ และสถาปัตยกรรมสไตร์บารอก และเรอเนสซองส์ เมืองที่รอคอยให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกลิ่นอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแท้ๆที่เปี่ยมเสน่ห์และน่าหลงใหลรถโค้ชนำคณะผ่านชม “โอลิมปิคปาร์ค”สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สนามกีฬาระดับโลกที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี ค.ศ.1972 ซึ่งเมืองมิวนิคเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในครั้งที่20 ที่ผ่านมามีการออกแบบไว้อย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีเยี่ยมจนทำให้สนามกีฬาแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านความงามดุจงานปฏิมากรรมชิ้นเอกที่ถือเป็นหน้าเป็นตาของเมืองมิวนิค” นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางบริเวณ“จตุรัสมาเรียนพลัทซ์”ศูนย์กลางของมิวนิกอันเป็นที่ตั้งของเทศบาลเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม “ตุ๊กตาเต้นรำ”ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00 น. ของทุกวัน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ กับสินค้าอันหลากหลายแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายยี่ห้อจากทั่วทุกมุมโลก และสินค้าที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆของเมือง ตลอดจนร้านขายของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลอันยิ่งใหญ่บาร์เยอร์นมิวนิคได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.00          

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินโอมาน แอร์ไลน์ Oman Airlines Qเที่ยวบินที่WY122/813

วันที่8

กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)      

17.20 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ   

หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ  เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-ฮังการี 8วัน

อัตราค่าบริการ

เดินทางโดยสายการบินโอมาน แอร์ไลน์WY

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

กันยายน,พฤศจิกายน และมกราคม(2558

59,900

59,900

59,900

10,000

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 80,000 บาท(ราคาเริ่มต้น)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค // บูดาเปสต์-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์,เข้าชมปราสาทปร๊าก,เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์,เข้าชมคาสเซิ่ลฮิลล์,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,            

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ 4,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
EUR|DE|GM002|MUNCHEN

การขอวีซ่่า

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่

คุณชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง
  *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด
 •  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้นส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้)
  * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อมสำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  * เด็กต้องเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 •  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก