ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สโลวาเกีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี รหัส EUW6.1-QR:(WC)
 • รหัสทัวร์ :
  EUW6.1-QR:(WC)
 • ราคา :
  สอบถาม 02-948-8473
 • ระยะเวลา :
  8 วัน
 • วันเดินทาง :
 • สายการบิน :
  QATAR AIRWAYS
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  มิวนิค–ปราสาทนอยชวานชไตน์–ซอลเบิร์ก– สวนมิราเบลล์– บ้านโมสาร์ท ซาลเบิร์ก–ฮัลสตัดท์–เชสกี้ครุมลอฟ** – ย่านเมืองเก่า – ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทปร๊าก– มหาวิหารเซ็นต์วินตัส– ถนนโกลเด้นเลน – นาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรีย์ยานฮุส–โรงละครMunicipal House – ประตูดินปืน–สะพานชาร์ล ปร้าก–บราติสลาวา –หอคอยบราติสลาวา–ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน–วิหารเซ็นต์สตีเฟ่น– เวียนนา–สวนสตัดปาร์ค พระราชวังเชิร์นบรุนน์ –โบสถ์เซ็นต์สเตฟาน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ  เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2011 – 2012
 
มิวนิค– ปราสาทนอยชวานชไตน์– ซอลเบิร์ก– สวนมิราเบลล์– บ้านโมสาร์ท-ซาลเบิร์ก–ฮัลสตัดท์  เชสกี้ครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า – ปราสาทครุมลอฟ-ปราสาทปร๊าก– มหาวิหารเซ็นต์วินตัส–ถนนโกลเด้นเลน  นาฬิกาดาราศาสตร์ - อนุสาวรีย์ยานฮุส– โรงละครMunicipal House – ประตูดินปืน –สะพานชาร์ล–ปร้าก  บราติสลาวา - หอคอยบราติสลาวา– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ- ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน–วิหารเซ็นต์สตีเฟ่น เวียนนา - สวนสตัดปาร์ค - พระราชวังเชิร์นบรุนน์- โบสถ์เซ็นต์สเตฟาน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
 
กำหนดเดินทาง
 
ออกเดินทางวันที่  22-29 ก.ย. / 31ต.ค.-07พ.ย. / 20-27 พ.ย. / 01-07 ธ.ค. 
 
( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
 
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา (กาตาร์)

17.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์(เคาน์เตอร์Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่ง

20.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศกาตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR833

23.30 น.

เดินทางถึงประเทศกาตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

มิวนิค–ปราสาทนอยชวานชไตน์–ซอลเบิร์ก– สวนมิราเบลล์– บ้านโมสาร์ท

01.55 น.

ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSเที่ยวบินที่ QR059

07.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

08.00 น.

เดินทางสู่เมืองพัสเซา (Passau) เมืองพรมแดนระหว่างเยอรมนีและออสเตรีย กล่าวกันว่าเมืองนี้เป็น “เมืองสามแคว” แห่งแคว้นบาวาเรีย เป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำ 3 สายอันได้แก่ ดานูบ (Danube), แม่น้ำอินน์ (Inn) และแม่น้ำอิซ (Ilz) เมืองเล็กๆแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักของอดอฟ์ฮิตเลอร์ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยฮิตเลอร์และครอบครัวเคยอาศัยอยู่ในพัสเซาถึง 4 ปี เที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมืองคือ วิหารเซนต์สตีเฟน ผลงานมาสเตอร์พีซของศิลปินชาวอิตาลี ซึ่งภายในวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เก็บภาพความคลาสสิคของตึกรามบ้านช่องของเขตเมืองเก่าทั้งโกธิคและบาร็อค  รวมไปถึง Veste Oberhaus  อดีตป้อมปราการของบิชอฟ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองพัสเซา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

เดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา”ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี  เปลี่ยนการเดินทางโดยนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา นำท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์”สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร  สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท(ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย รถมินิบัสจะปิดบริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเดินขึ้นแทน/ ระยะทาง 1,200 เมตร)

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก”เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย  เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค  เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart)  และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 ชม “อุทยานมิราเบลล์”อุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงานที่จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิลการ์เท่น” และทิวทัศน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” Hohensalzburg Fortress เป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้จากนั้น เดินข้ามสะพานแม่น้ำซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ทนำท่านชมสถานที่ถ่ายทำที่สำคัญๆที่ท่านต้องตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่ต่างๆเหล่านั้น นำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองเพื่อให้ได้สนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกชื่อดังมากมาย ตลอดจนเทปเพลงและแผ่นซีดีของเพลงชื่อดังจากออสเตรียมากมาย

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ภัตตาคาร

พักที่

Alpine Hotel / Austria Trend Hotel / Best Western Hotel หรือระดับใกล้เคียงพักที่ซอลเบิร์ก

วันที่ 3

ซาลเบิร์ก–ฮัลสตัดท์–เชสกี้ครุมลอฟ** – ย่านเมืองเก่า – ปราสาทครุมลอฟ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 

นำท่านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ชื่อดัง“เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่างทาง แวะเที่ยวชมเมืองฮาลสตัดซ์Halstateริมฝั่งทะเลสาบวูฟกังนำท่านชมเมืองฮาลสตัดซ์ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย“ซาลสกัมแมร์กูท” มีพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา “ดัคชไตน์” ที่สูงตระหง่านแผ่นดินทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้คลุมอาณาบริเวณ เมืองฮาลชตัดต์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์นรวมกันเป็นศูนย์กลางของอินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูทดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสำริดสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา...เดินทางเข้าสู่“เมืองฮัลสตัทท์HALLSTATTเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลสตัดท์หรือ ฮัลสตัดท์เทอร์ ซี ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลสตัดท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรียดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปีเดินเล่นชมเมือง ฮัลสตัดท์ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง “เชสกี้ครุมลอฟ”เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ตัวเมืองตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำวิตาวา เป็นเมืองที่สร้างขึ้นล้อมรอบปราสาทยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ในปี 1992 ชมและให้ท่านได้   มีเวลาถ่ายรูปคู่กับ “ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ” ปราสาทนี้ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปราสาทปร๊าก เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ สร้างขึ้นราวๆ ศตวรรษที่ 13 สไตล์โกธิก เรอเนสซองซ์ และบารอก ภายในปราสาทเก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์พีเรียดของอังกฤษ

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักที่ :MLYN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงพักที่ครุมลอฟ

 

*** เนื่องจากโรงแรมภายในเมืองเก่าครุมลอฟมีจำนวนจำกัดและแต่ละโรงแรมจะมีห้องพักอาจจะไม่เพียงพอสำหรับคณะเพราะตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าถ้าระหว่างช่วงที่ท่านเดินทางห้องพักภายในเมืองเก่าเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักเป็นเมืองเชสกี้บูเดโจวิช หรือเมืองใกล้เคียงแทน

*** เชสกี้บูเดโจวิซ (Ceske Budejovice) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็กตั้งแต่ปี 1895 ภายใต้ยี่ห้อBudvarและเป็นถิ่นกําเนิดของเบียร์ยี่ห้อ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางอารยธรรมกับตลาดเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน 

วันที่ 4

ปราสาทปร๊าก– มหาวิหารเซ็นต์วินตัส– ถนนโกลเด้นเลน – นาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรีย์ยานฮุส–โรงละครMunicipal House – ประตูดินปืน–สะพานชาร์ล

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.

นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ“ปราสาทปร๊าก”ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885 เป็นศิลปะสไตล์โกธิค สร้างขึ้นโดยเจ้าชายโบริโวค ปราสาทปร๊ากมีการเชื่อมโยงกันระหว่างส่วนประกอบ ต่างๆ ของปราสาทที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตารางเมตร (437.5 ไร่) ส่วนประกอบต่างๆ ของตัวปราสาททั้งหมดตั้งอยู่บนยอดเนินเขาและลดหลั่นลงมาจนถึงชายฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ำวัลตาวา ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาล และเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค ภายในกำแพงที่ล้อมปราสาทประกอบด้วยพระราชวัง โบสถ์ วิหาร วัด ถนน อุทยาน และหอคอย บริเวณหน้าปราสาทมีทหารรักษาการณ์แต่งเครื่องแบบงามสง่ายืนเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนทหารยามเป็นผลัดๆ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค ที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าที่สุดอย่างยิ่งของชาวเช็ค ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ มหาวิหารแห่งนี้ยังมีห้องสำหรับสวดมนต์เล็กที่อยู่ด้านข้างรอบๆและสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งของห้องสวดมนต์เล็กของ “เซนต์ เวนเซสลาส”คือกำแพงฝาผนังที่ประดับได้ด้วยพลอยและหินที่มีสีสันสดใสระรานตาชม“ถนนโกลเด้น เลนซึ่งเป็นห้องแถวร้านค้าเล็กๆตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่านี้เคยใช้เป็นบ้านพักของทหารยามเฝ้าพระราชวัง สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “เมืองเบอร์โน่”  เบอร์โน เป็นเมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ ของสาธารณรัฐเชค

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำคณะท่านเดินชมวิว “สะพานชาร์ลส์”สะพานสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนำท่านเดินเที่ยวชม“ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานที่นัดพบของชาวปร๊ากบริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปีที่มีความงดงามโดดเด่นชม“ อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิคและชมความงามและแปลกตาของ“หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆด้าน บนหอคอยจนครบ 12 องค์มีเวลาให้คณะท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็คและโบฮีเมียนอาทิเช่นเครื่องแก้วสีต่างๆหุ่นกระบอกงานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลัก ฯลฯ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักที่ :INTERNATIONAL HOTEL  หรือระดับใกล้เคียงพักที่เมืองปร๊าก

วันที่ 5

ปร้าก–บราติสลาวา –หอคอยบราติสลาวา–ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา”เมืองหลวงของประเทศสโลวัค ซึ่งตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ผ่านชม “หอคอยบราติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง “ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบราติสลาวา” จากเนินปราสาท ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง เก็บภาพความสวยงามกับ ปราสาทบราติสลาวา และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่มต้นในบริเวณเมืองนี้ด้วย 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

จากนั้นนำคณะ “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ”ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบนีโอโกธิกอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบที่สวยงามเกินคำบรรยายนำคณะเที่ยวชม“ฮีโร่สแควร์”ซึ่งเป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ชมเสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์อันเป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียลอันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลักของอาณาจักรฮังการีรอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้น

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักที่ :  NOVOTEL BUDAPEST CITY HOTELหรือระดับใกล้เคียงพักที่กรุงบูดาเปสต์

วันที่ 6

ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน–วิหารเซ็นต์สตีเฟ่น– เวียนนา–สวนสตัดปาร์ค

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

นำคณะชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน”ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติฮังกาเรียน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม“โบสถ์แมทเทียส”ศาสนสถานที่สำคัญของเมืองและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากนั้น ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น”ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น”ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสูงโดดเด่นเป็นสง่าในฝั่งเปสต์ เป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เซนต์สตีเฟน กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มหาวิหารแห่งนี้มีความสูงถึง 96 เมตร ถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ นำคณะเข้าชมภายในมหาวิหารโอ่โถงอลังการท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ การตกแต่งภายในถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็แฝงไว้ด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม...

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.

เดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค”สวนสาธารณะใจกลางเมืองและยังเป็นที่ตั้งของ “อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์”ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

พักที่ :  NOVOTEL, HOLIDAY INN  หรือระดับใกล้เคียงพักที่กรุงเวียนนา

วันที่ 7

พระราชวังเชิร์นบรุนน์ –โบสถ์เซ็นต์สเตฟาน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์- กรุเทพ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชิร์นบรุนน์ชมความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูน ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราวฯลฯท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ จากนั้นเดินทางเข้าสู่“ถนนคาร์ทเนอร์”ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆมากมายเชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรียอาทิเช่นเครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัลของที่ระลึกพร้อมชม“โบสถ์เซนต์สตีเฟน”เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13  ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรียส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโบสถ์นี้คือหอคอยทางทิศใต้ที่มีความสูงถึง 136.7 เมตรใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75 ปีและสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1433 

12.00 น.

*** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ***(ไม่รวมอาหารมื้อกลางวัน)

 

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินVienna International Airport

16.05 น.

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินQATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่QR184

22.15 น.

เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ2ชั่วโมง)

วันที่ 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

02.15 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS Qเที่ยวบินที่ QR836

12.40 น.

สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)

 

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง

 

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว / ห้อง

จ่ายเพิ่ม

 

มิถุนายน-ธันวาคม2558

59,900

59,900

55,900

12,000

 
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค// เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก20,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

หมายเหตุ
oทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
oหากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
oเอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
•กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
•หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
•ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
EUR|CZ|EZ001|PRAHA

การขอวีซ่่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รูปถ่ายสี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้วจำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 
หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียนหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคารในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อมStatement และสำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือนกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก