ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคาถูก ทริปศรีลังกา โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคา
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน รหัส SL5-UL
 • รหัสทัวร์ :
  SL5-UL
 • ราคา :
 • ระยะเวลา :
  5 วัน 3 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน :
  ศรีลังกันแอร์ไลน์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน เมืองอนุราธปุระ ชมวัดอิสุรุมุณิยะ สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมโลหะปราสาท วัดถูปาราม เจดีย์เชตวัน เจดีย์อภัยคีรี สิกิริยา เมืองโปโลนนารุวะ ถ้ำดัมบูลา เมืองแคนดี้ วัดบุปผาราม ชมระบำแคนดี้ วัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร วัดคงคาราม ODEL
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

ทัวร์ศรีลังกา เมืองอนุราธปุระ   ชมวัดอิสุรุมุณิยะ สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมโลหะปราสาท  วัดถูปาราม  เจดีย์เชตวัน  เจดีย์อภัยคีรี สิกิริยา  เมืองโปโลนนารุวะ  ถ้ำดัมบูลา เมืองแคนดี้  วัดบุปผาราม  ชมระบำแคนดี้ วัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร  วัดคงคาราม  ODEL

กรุ๊ป 16 - 20 ท่าน เน้นเดินทางกรุ๊ปเล็กๆๆสบายๆๆ เน้นคุณภาพ บริการและเสริมอาหารไทยทุกมื้อ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อยจากร้านดังย่านนวมินทร์ ร้านปังยิ้ม + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
08.50 น. ออกเดินทางสู่นครโคลัมโบ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL 403
10.40 น. เดินทางถึงเมืองโคลัมโบ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองอนุราธปุระ  นำชมเมืองมรดกโลก อนุราธปุระ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศอยู่นานถึง 1,500 ปี ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์พูนสุขปัจจุบันท่านสามารถเห็นสภาพตัวเมืองเก่าหลังจาที่องค์การยูเนสโกได้ช่วยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะสนะสถานต่างๆ ขึ้นมาใหม่
เย็น รับประทานอาหารค่ำและพักโรงแรม PALM GARDEN VILLAGE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าเมืองอนุราธปุระ
  เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง

 

วันที่ 2

เมืองอนุราธปุระ - เมืองโปโลนารุวะ – สิกิริยา

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น  ชมวัดอิสุรุมุณิยะสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3 เชื่อกันว่าพระมหินท์อรหันต์ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เคยมาจำพรรษาครั้งแรกในแผ่นดินของลังกาที่วัดแห่งนี้ กราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเก่าแก่กว่าที่พุทธคยา ซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราว 2,200 ปีมาแล้ว เป็นหน่อที่พระนางสังฆมิตตาเถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดียและเป็นหน่อที่แยกจาก
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกจนหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ ชมพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ หรือที่เรียกว่าพระเจดีย์สุวรรณมาลิกที่ใหญ่และงดงามเป็นต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ำองค์อื่นๆเช่น พระปฐมเจดีย์ ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก ชมวัดถูปาราม กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวากระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า นำท่านชม เจดีย์เชตวัน เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอนุราธปุระ ชมเจดีย์อภัยคีรี สร้างโดยพระเจ้าคชพาหุ พ.ศ.4 สูงเป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์เชตะวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ 
บ่าย ออกเดินทางไปชมเมืองโปโลนนารุวะ อดีตเมืองหลวงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 (ยุคก่อนสมัยสุโขทัย)และเป็นเมืองต้นแบบของอาณาจักรสุโขทัย ท่านจะได้เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างศาสนสถานที่งดงามและสมบูรณ์ไปด้วยพุทธศิลป์ของลังกาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เช่น พระวิหารและพระเจดีย์ที่วัดถูปาราม ชมพระพุทธรูปหินแกะที่กัลวิหาร ที่มีพุทธลักษณะปางนั่งสมาธิ,ปางประทับยืนและปางพุทธไสยาสน์ซึ่งสงบนิ่ง เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปัญญา สะท้อนออกมาจากงานพุทะศิลป์ ณ ศาสนสถานแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ  พัก  KASSAPA LIONS ROCK   ระดับ  4 ดาว  หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

สิกิริยา - ดัมบูล่า – เมืองแคนดี้

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น   ออกเดินทางไปยัง สิกิริยา อันเลื่องชื่อ กรุณาแต่งกายที่รัดกุมเพื่อขึ้นพิชิตยอดเขาสิกิริยา อันเลื่องชื่อ อดีตเคยเป็นป้อมปราการระฟ้า ข้ามสะพานระหว่างคูเมืองที่กว้างใหญ่ ปัจจุบันปลูกดอกบัวสวยงามบริเวณคูน้ำ เดินผ่านสวนน้ำและโบราณสถานก่อนถึงเชิงเขาที่มีขั้นบันไดและมีที่พักเหนื่อยตลอดทาง ท่านจะได้ชมภาพวาดสีเฟรสโก้รูปหญิงสาวชาวสิงหล มีอายุกว่า 1,000ปี ขึ้นสู่อดีตพระราชวังของพระเจ้ากัสยะปะ ซึ่งมีสระน้ำใหญ่อยู่ภายในพระราชวังด้านบนสุดของยอดเขา พร้อมทั้งฟังประวัติการต่อสู้และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่พระราชวังแห่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ 
บ่าย เดินทางสู่ดัมบูล่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ชมถ้ำดัมบูลาซึ่งต้องเดินขึ้นเขาสูงประมาณ 500 ฟุต มีบันไดก้าวสบาย ๆ และทางเดินลาดใช้เวลาขึ้นประมาณ 30 นาที เมื่อถึงตัวถ้ำแล้ว ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นสบาย ภายในถ้ำท่านจะพบกับความงามของภาพพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์ พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมายประดิษฐานอยู่ทั่วไปในถ้ำที่มีหลายห้อง   ออกเดินทางสู่เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะ ชมสวนสมุนไพร ที่มีผลิตผลทางการเกษตรจำหน่าย เช่นน้ำยาปลูกผมซึ่งสกัดจากผลมะพร้าวคิงศ์โคโคนัท หรือน้ำยาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม ในอดีตเกาะลังกาเป็นเมืองที่ส่งออกสมุนไพรสู่ประเทศแถบยุโรปและตะวันออกที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เมืองแคนดี้เป็นเมืองหลวงเก่า ในอดีตองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 แห่งสยามประเทศได้เคยเสด็จประพาส เมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงท่ามกลางป่าเขียวขจีและไร่ชาที่สวยงามสุดสายตา หากทำเวลาดีนำท่านชมระบำแคนดี้ที่งดงามและสนุกสนาน เริ่มแสดง17.30 – 18.30 น.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารของโรงแรม  พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ  พักที่  QUEEN  HOTEL  ระดับ 3  ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

เมืองแคนดี้ – นครโคลัมโบ

04.00 น. ปลุกตื่นโดยโรงแรม  ออกเดินทางไปวัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ เพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว อันศักดิ์สิทธิ์
06.30 น. นำเข้ากราบนมัสการพระบรมธาตุภายในห้องชั้นในสุด บริเวณองค์พระเจดีย์ทองคำ และกลับเข้าโรงแรมรับประทานอาหารเช้า พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น  ชม วัดบุปผาราม เป็นวัดที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกาจุดเริ่มต้นของ “ลัทธิสยามวงศ์” วัดแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวไทยและศรีลังกาบ้านพี่เมืองน้องกัน ชมกุฏิ ห้องทำงาน ข้าวของเครื่องใช้ของพระอุบาลีในสมัยที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเพื่อช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่เสื่อมไปจากลังกา นำท่านกราบสักการะพระสังฆราชแห่งสยามวงศ์(ในกรณีท่านจำวัดมิได้เดินทางออกไปทำธุระนอกวัด)  เดินทางสู่เมืองโคลัมโบ  ก่อนเข้าเมืองโคลัมโบแวะชมวัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำที่วัดแห่งนี้ และพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร วันนี้ทานอาหารช้าหน่อยนะค่ะ เตรียมอาหารลองท้องไปด้วยค่ะ พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ 
บ่าย จากนั้นชมมหาวิหารกลางน้ำที่เก่าแก่และงดงาม วัดคงคาราม อันเป็นสถานที่ทำสังฆกรรม ชมพระพุทธรูปทรงลังกา รูปสลัก ภาพวาดภายในวิหาร  ช้อปปิ้งสินค้าส่งออกในราคาพื้นเมืองย่านธุรกิจการค้า ODEL ของนครโคลัมโบ ในบริเวณแถบนี้ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุคเมื่อครั้งศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ,ฮอลันดาและโปรตุเกส ผ่านตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ใจกลางย่านธุรกิจของประเทศ, ที่ทำการของสภาเก่าเลียบริมมหาสมุทรอินเดีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารไทย
19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน

 

วันที่ 5

นครโคลัมโบ – กรุงเทพฯ

01.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL 402   
06.15 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

 

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ หากคณะเดินทาง 10 - 14 ท่าน ไม่ถึง 15 ท่าน

มีหัวหน้าทัวร์ทางบริษัทฯขอเก็บเพิ่มท่านละ 3000 บาท

ค่าบริการรวม :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน  

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับ4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทางและค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา

*ค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา 30 เหรียญดอลล่าสหรัฐ

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

 

ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการวันละ 5 เหรียญดอลล่าสหรัฐรวม 20 USD

และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50 บาท รวม 250 บาท

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว  • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

 

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วันเก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ

หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  •ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|LK|CE009|COLOMBO

การขอวีซ่่า

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

เอกสารการยื่นวีซ่าศรีลังกา

พาสปอร์ตอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่
คุณ ชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230