ทัวร์อิหร่าน ธารยะธรรมเปอร์เซีย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อิหร่าน
IR8-W5 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  IR8-W5
 • ราคา :
  3 - 10 ธ.ค. 61/ 55,555 บาท
 • ระยะเวลา :
  8 วัน 5 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน
  เดินทาง 3 -10 ธันวาคม 2561
 • สายการบิน :
  Mahan Air
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน
  เตหะราน ชีราซ อีสฟาฮาน คาซาน
  เปอร์เซโพลิส เนโครโพลิส วิหารแว้ง หมู่บ้านแอบยาเนห์
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์อิหร่าน,แพ็คเก็จทัวร์อิหร่าน,รับจัดทัวร์อิหร่าน,กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ลูกค้าสามารถกำหนดวันที่เดินทางได้เอง, ราคาทัวร์อิหร่าน รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย

8 วัน 5 คืน

เปิดประตูอิหร่าน 8 วัน  6  คืน 

อิหร่าน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย

เตหะราน  ชีราซ    อีสฟาฮาน  คาซาน 

เปอร์เซโพลิส  เนโครโพลิส  วิหารแว้ง หมู่บ้านแอบยาเนห์

บินตรงสู่อิหร่านด้วยสายการบินแห่งชาติอิหร่าน มาฮาน แอร์

 

อิหร่าน หรือ เปอร์เซีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน   ประเทศอิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นด้วยการตั้งราชอาณาจักรก่อนเอลามและเอลามใน 3200–2800 ปีก่อน ค.ศ. ชาวมีดส์ (Medes) อิหร่านรวบรวมพื้นที่เป็นจักรวรรดิแห่งแรก ๆ ใน 625 ปีก่อน ค.ศ. หลังจากนั้นมีดส์กลายเป็นชาติวัฒนธรรมและการเมืองที่ครอบงำในภูมิภาค อิหร่านเรืองอำนาจถึงขีดสุดระหว่างจักรวรรดิอะคีเมนิดซึ่งพระเจ้าไซรัสมหาราชทรงก่อตั้งใน 550 ปีก่อน ค.ศ. ซึ่งเมื่อแผ่อาณาเขตไพศาลที่สุดนั้นล้วนกินส่วนสำคัญของโลกโบราณ ตั้งแต่บางส่วนของคาบสมุทรบอลข่าน (เธรซ มาซิโดเนีย บัลแกเรีย พีโอเนีย) และยุโรปตะวันออกทางทิศตะวันตก จดลุ่มแม่น้ำสินธุทางทิศตะวันออก ทำให้เป็นจักรวรรดิใหญ่สุดในโลกในขณะนั้น จักรวรรดิล่มสลายใน 330 ปีก่อน ค.ศ. ให้หลังการพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราช จักรวรรดิพาร์เธียกำเนิดขึ้นจากเถ้าถ่านแล้วต่อด้วยราชวงศ์แซสซานิดใน ค.ศ. 224 ซึ่งอิหร่านกลายเป็นชาตินำในโลกอีกครั้ง ร่วมกับจักรวรรดิโรมัน-ไบแซนไทน์ เป็นเวลากว่าสี่ศตวรรษ       

 

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย

8 วัน 5 คืน

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

กำหนดการเดินทาง

3 - 10 ธันวาคม  2561  

55,555   บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000   บาท

 

 

 

 

 

 

ค่าทัวร์รวม :

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการมาฮานแอร์

ü ค่าตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ

ü ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

ü ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน

ü ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

P ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าทัวร์ไม่รวม :

ýค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถพนักงานบริการ ท่านละ 40 ดอลลาร์ตลอดการเดินทาง

ýค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 700 บาท/ท่าน (ตลอดการเดินทาง)

ýค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ýค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ýค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว

ýค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 30 กก./ท่าน)

ýค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ýค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

การชำระเงิน

1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย

8 วัน 5 คืน

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน        เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจาก

มีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
MEA|IR|IR026|TEHRAN

การขอวีซ่่า

 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย

8 วัน 5 คืน

เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :ไม่ต้องโชว์ตัวค่ะ

1.    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.    รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)