ทัวร์อิหร่าน ธารยะธรรมเปอร์เซีย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อิหร่าน
IR8-W5 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  IR8-W5
 • ราคา :
  12 -19 เม.ย61/ 55,924 บาท
 • ระยะเวลา :
  8 วัน 5 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน
  เดินทาง 12 -19 เมษายน 2561
 • สายการบิน :
  Mahan Air
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน
  เตหะราน ชีราซ อีสฟาฮาน คาซาน
  เปอร์เซโพลิส เนโครโพลิส วิหารแว้ง หมู่บ้านแอบยาเนห์
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์อิหร่าน,แพ็คเก็จทัวร์อิหร่าน,รับจัดทัวร์อิหร่าน,กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ลูกค้าสามารถกำหนดวันที่เดินทางได้เอง, ราคาทัวร์อิหร่าน รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน

เปิดประตูอิหร่าน 8 วัน  6  คืน 

อิหร่าน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย

เตหะราน  ชีราซ    อีสฟาฮาน  คาซาน 

เปอร์เซโพลิส  เนโครโพลิส  วิหารแว้ง หมู่บ้านแอบยาเนห์

บินตรงสู่อิหร่านด้วยสายการบินแห่งชาติอิหร่าน มาฮาน แอร์

 

อิหร่าน หรือ เปอร์เซีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน   ประเทศอิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นด้วยการตั้งราชอาณาจักรก่อนเอลามและเอลามใน 3200–2800 ปีก่อน ค.ศ. ชาวมีดส์ (Medes) อิหร่านรวบรวมพื้นที่เป็นจักรวรรดิแห่งแรก ๆ ใน 625 ปีก่อน ค.ศ. หลังจากนั้นมีดส์กลายเป็นชาติวัฒนธรรมและการเมืองที่ครอบงำในภูมิภาค อิหร่านเรืองอำนาจถึงขีดสุดระหว่างจักรวรรดิอะคีเมนิดซึ่งพระเจ้าไซรัสมหาราชทรงก่อตั้งใน 550 ปีก่อน ค.ศ. ซึ่งเมื่อแผ่อาณาเขตไพศาลที่สุดนั้นล้วนกินส่วนสำคัญของโลกโบราณ ตั้งแต่บางส่วนของคาบสมุทรบอลข่าน (เธรซ มาซิโดเนีย บัลแกเรีย พีโอเนีย) และยุโรปตะวันออกทางทิศตะวันตก จดลุ่มแม่น้ำสินธุทางทิศตะวันออก ทำให้เป็นจักรวรรดิใหญ่สุดในโลกในขณะนั้น จักรวรรดิล่มสลายใน 330 ปีก่อน ค.ศ. ให้หลังการพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราช จักรวรรดิพาร์เธียกำเนิดขึ้นจากเถ้าถ่านแล้วต่อด้วยราชวงศ์แซสซานิดใน ค.ศ. 224 ซึ่งอิหร่านกลายเป็นชาตินำในโลกอีกครั้ง ร่วมกับจักรวรรดิโรมัน-ไบแซนไทน์ เป็นเวลากว่าสี่ศตวรรษ       

กำหนดการเดินทาง

12 – 19 เมษายน 2561  

55,924  บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000   บาท

 

โปรดทำความเข้าใจและรับเงื่อนไข :

**กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ  หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน

 

วันแรก

กรุงเทพฯ เตหะราน

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ S สายการบิน มาฮาร์น แอร์ Mahan Air

23.35 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ W5050 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

เตหะราน

04.40 น.

เดินทางถึงสนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหาร

 

นำท่านชม กรุงเตหะราน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน เมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาอัลบอร์ช ซึ่งอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 900 จากหมู่บ้านเล็ก ๆ และได้รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด จนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์ปาห์ลาวี ปัจจุบันกรุงเตหะรานมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทางการค้าขาย การคมนาคม เศรษฐกิจ และการธนาคาร ซึ่งมีเครือข่ายการติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลก นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก Sa’Ad Abad Palace ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยตำหนักถึง 7 แห่งด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ที่ประกอบไปด้วยตำหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำหนักเขียวและตำหนักขาว ในอดีต ตำหนักขาว White Palace เป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวัติ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนำท่านเข้าชม ตำหนักเขียว Green Palace ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว และภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างมาก  ชมอนุสาวรีย์เสรีภาพ อนุสาวรีย์ แห่งความคิดสมัยใหม่ของอิหร่าน เดิมถูกออกแบบมาเพื่อระลึกถึงอดีตชาห์แห่งอิหร่าน ปัจจุบันถูกตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองในอิหร่านที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุด หลายครั้ง โดยฉพาะเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ 1979 ตอนที่อิมามโคมัยนี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เดินทางกลับมาจากปารีสหลังจากถูกเนรเทศเป็นเวลาหลายสิบปี ประชาชนอิหร่านนับล้านได้ออกมาต้อนรับท่านอิมามโคมัยนี (รฎ) กลับคืนสู่มาตุภูมิ และอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติอิสลามและเสรีภาพของ ชาวอิหร่านตลอดมา  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ชมTehran Grand Bazaar ที่นี่คือที่สุดของนิยามคำว่าตลาด สีสันของการจับจ่าย อาหาร แฟชั่น เครื่องประดับ พรม ขนม ของฝาก ฯลฯ กับพื้นที่กว่า 10 กิโ  ตลาดนี้ตั้งอยู่ที่จตุรัส ARG หรืออยู่ตรงข้ามกับประตูทางออกของพระราชวัง Golestan เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีตรอกซอกซอยครอบคลุมไปทั่วบริเวณชมมัสยิด Shah-Abdol-Azim หรือ Shah-Abdol-Azim Shrine เป็นมัสยิดเก่าแก่และสำคัญมากในกรุงเตหะราน ตั้งอยู่ที่เมือง Rey ภายในเป็นสุสานของ Abdul Azim ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 5 ของ Hasan ibn Ali อดีตผู้นำทางศาสนาคนสำคัญของศาสนาอิสลาม พอมาเห็นด้วยตาจริงๆ พบว่ามัสยิดแห่งนี้สวยกว่าในรูปตั้งเยอะ สถาปัตยกรรมของมัสยิดนี่วิจิตรมาก เรียกว่าสวยทั้งภายในและภายนอก ตัวมัสยิดหลักจะมีโดมสีทองอยู่ตรงกลาง และมี “อิวาน” หรือซุ้มโค้งประตูหน้าที่ประดับด้วยกระจกสวยๆ งามละเอียดเลยล่ะ นอกจากนี้ถ้ามองไปอีกด้านนึงของมัสยิดจะมีหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งก็สวยงามไม่แพ้กันที่น่าตื่นตะลึงก็คือร่างของ Abdul Azim ถูกนำมาฝังไว้ที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 นั่นแปลว่ามัสยิดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

FERDOWSI GRAND  HOTEL4* หรือใกล้เคียง

วันที่สาม

เตหะราน  ชีราซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  นำท่านออกเดินทางไปสนามบินเมราห์บัด เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง

09.45 น.

ออกเดินทางจากเตหะราน สู่เมืองชีราซ โดยเที่ยวบินที่ W5051

11.05 น.

เดินทางมาถึงสนามบินเมืองชีราซ/เมืองชีราซ  ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฟาร์ส

 

นำท่านไปชมสุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque)หรือมีชื่อว่าNasir al MolkMosque ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ เอกลักษณ์ของสุเหร่านี้ คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพู ถูกสร้างขึ้นโดยมีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์อัลมอล์ค ในปี ค.ศ.1876 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1887

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านไปชมที่ฝังศพของฮาเฟซ (Hafez Tomb) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1936 ให้กับฮ่าเฟซซึ่งเป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียงเกิดที่เมืองชีราซในปีค.ศ.1324 ทีความสามารถแต่งบทกวีที่ได้ความไพเราะที่ใช้คำง่ายๆและมีความเข้าในวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งบทกวีเป็นคติสอนคนให้เป็นคนดี

นำท่านไปชมสวนอีแรม (Eram Garden/ Garden of Paradise)สวนที่สวยงามราวกับสวนสวรรค์ เป็นสวนที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด เป็นการจัดสวนแบบเปอร์เซียที่งดงามยิ่ง ภายในสวนยังมีตำหนักเก่าของผู้ปกครองเมืองชีราซราชวงศ์กอจาร์(Qajars) สร้างโดยข่านโมฮัมมัดอาลี เมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ซึ่งทิ้งร่องรอยแห่งความสวยงามไว้จนกระทั่งปัจจุบัน

 

นำท่านไปชมป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort)ที่คาริม ข่านได้สั่งให้สร้างที่พักอาศัยและเป็นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้นที่ใจกลางเมือง ที่พักอาศัยนี้ถูกออกแบบมีลักษณะเหมือนป้อม มีพื้นที่ประมาณ 12,800 ตรม. มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้านภายในยังตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้มีความร่มรื่นให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากที่ตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil Bazaar) ปิดทุกวันศุกร์ เป็นตลาดบาซาร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซึ่งอยู่ใกล้กับมัสยิดวาคิล ภายในจะมีสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆ มากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

ELYSEE  HOTEL  4*  หรือใกล้เคียง

วันที่สี่

ชีราซ   มาร์พดาสท์/เปอร์เซโพลิส   อีสฟาฮาน  

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30น.

นำท่านออกเดินไปยังเมืองมาร์พดาสท์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นที่ตั้งของนครเปอร์เซโพลิส (Persepolis)ในอดีตสถานที่นี้ได้เป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979ให้ท่านได้ชมโบราณสถานที่สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อนคริสตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งได้ถูกก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้เป็นป้อมปราการและนครศูนย์กลางที่ประกอบด้วยราชวังต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ที่เก็บทรัพย์สมบัติ ที่เก็บสิ่งของมีค่าต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเข้าทำลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้ชม

 

จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์ เนโครโพลิส(Necropolis)ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนผาหินและที่สำคัญเป็นสุสานของษัตริย์ ดาริอุสที่ 1และกษัตริย์องค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ซึ่งเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมาก่อน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองอีสฟาฮาน (Isfahan)ที่เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

พักที่

PIROOZY   HOTEL  4* หรือใกล้เคียง

วันที่ห้า

อีสฟาฮาน   วิหารแว้ง  จัตุรัสอิหม่าม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.

นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน(Isfahan)ซึ่งเป็นเมืองที่มั่งคั่งด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการทอพรมเปอร์เซีย การประดิษฐ์อักษรภาพอิสลามอันแสนวิจิตรสวยงามแบบเปอร์เซีย  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความสวยงามของวิหารแวงค์ (Vank Church)ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย พร้อมกับชมพิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสือฯ เครื่องแต่งกายประวัติศาสตร์ความเป็นมา และที่สำคัญที่สุดคือการแกะสลักตัวอักษรบนเส้นผม  นำท่านไปชมพระราชวังเชเหลโชตุน (ChehelSotun Palace)หรือวัง 40 เสา ซึ่งความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์บาไฮ พื้นที่ของพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ด้านหน้ามีสระน้ำมีความยาว 100 เมตร และกว้าง 16 เมตร และตัวพระราชวัง 2 ชั้นสูง 15 เมตร มีการแกะสลักลวดลายประตูหน้าต่างที่สวยงาม และล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ที่เขียวชอุ่มเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และนางสนมต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกต่อเติมโดยกษัตริย์ชาห์ อับบาส ที่ 2 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1647

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านไปชมซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณแปดหมื่นกว่าตารางเมตรที่มีความกว้างประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 510 เมตร ซึ่งมีสถาปนิก อาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจัตุรัสแห่งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญในด้านกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยังมีการตกแต่งเป็นรูปโดมที่สวยงาม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979  ชมพระราชวังอาลี คาปู(Ali Qapu Palace)ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ ชาห์ อับบาสที่1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้นพระราชวังฯแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับและรับรองฯ พร้อมกันนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี  ชมมัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ ซึ่งสร้างโดยชาห์อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกันซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดมซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ   ชมมัสยิดอิหม่าม(Imam Mosque)ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง หนึ่งของโลกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1612 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638 โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ที่มีความสูงประมาณ 40 เมตร ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากต่างๆที่บริเวณจตุรัสแห่งนี้  นำท่านไปชมสะพานคาจู (Khaju Bridge)ซึ่งถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วย  จากนั้นนำท่านไปชมสะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซีโอ เซโปล (SioSepol)เป็นสะพานที่ถูกสร้างในสมัยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1602 ซึ่งถูกสร้างให้เป็นสะพานที่มีความสวยงามสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ มีความกว้าง 14 เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองข้างทางของสะพานจะมีการตกแต่งเป็นทางเดินที่สวยงามและฐานด้านล่างถูกสร้างเป็นส่วนโค้ง 33 โค้ง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

พักที่

PIROOZY   HOTEL  4* หรือใกล้เคียง

วันที่หก

อีสฟาฮาน   แอบยาเนห์  คาชาน เตหะราน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.

นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาชาน(Kashan)ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือของอีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ระหว่างทาง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหมู่บ้านแอบยาเนห์(Abyaneh Village)ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซึ่งถูกสร้างอยู่บนเนินเขาคาร์คาส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใช้อิฐดินดิบเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-18 เมื่อสมัยก่อนนี้ ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งต่อมาได้รับเอาศาสนาอิสลามเข้ามา และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองคาชาน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามในทะเลทรายหรือที่เรียกว่า โอเอซิส ที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยต้นไม้ พันธุ์ดอกไม้ต่างๆ

 

นำท่านไปเที่ยวชม สวนฟิน ()ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ติดกับที่ราบเชิงเขาซาโกรซถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์ซาฟาวิดโดยชาห์ อับบาสที่ 1 ออกแบบให้เป็นสวนแบบเปอร์เซียภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน้ำพุ ที่เกิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีความดันจากน้ำใต้ดิน สามารถให้มีกำลังน้ำที่ไหลไปตามท่อต่างๆ และไหลไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆ ภายในสวนด้วยและยังมีวังอันสวยงามที่ถูกสร้างเป็น 2 ชั้นสำหรับเป็นที่ประทับพร้อมกันนั้นก็มีห้องอาบน้ำและอบไอน้ำ

 

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางต่อไปยังกรุงเตหะราน ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 200 กม.

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

FERDOWSI GRAND  HOTEL4* หรือใกล้เคียง

วันที่เจ็ด

เตหะราน กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.

นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของกรุงเตหะราน(Tehran)ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ที่พาดผ่านจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณหนึ่งพันเมตร ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บ้านเล็กๆ และได้ถูกพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีการตบแต่งปลูกต้นไม้ให้ดูสวยงามมาโดยตลอดทุกรัชสมัย

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ(National Museum)ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้เก็บสะสมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จากทั่วทุกแห่งในอิหร่าน ถูกนำมารวมกันไว้ที่นี่ และที่สำคัญที่สุดสิ่งของเครื่องใช้ในราชวงศ์ของอะคาเมนิดที่ย้อนอดีตไปถึง 2,600 ปี พร้อมกันนั้นยังได้แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตอีกด้วย  จากนั้น นำท่านไปชมพระราชวังโกเลสตาน(Golestan Palace)หรือพระราชวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังที่สร้างอยู่กลางเมือง เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริย์ทาห์มาส์พ ต่อมาได้ถูกปรับปรุงโดยกษัตริย์คาริม ข่านซานด์ และกษัตริย์อะกา โมฮัมต์ข่าน กอจาร์ ซึ่งได้เลือกเตหะรานเป็นเมืองหลวง จึงได้สร้างต่อเติมให้เป็นพระราชวังที่มีความสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย(National Jewels Museum)สถานที่แห่งนี้ถูกดูแลรักษาและการบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงินทองและเครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอยไข่มุกอันล้ำค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคา ซึ่งมีของที่สำคัญต่างๆ หลายอย่าง เช่น เพชรสีชมพู (Darya e Noor/Sea of Light)เป็นเพชรสีชมพูที่เม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของโลก มีน้ำหนักถึง 182 การัต ลูกโลก(Global of Jewel)ที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรนิลจินดา 51,366 ชิ้น ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 18,200 การัต พระราชบัลลังก์ฯ(Naderi Shah Throne)เป็นของกษัตริย์นาเดรี ซาห์ ที่ทรงสั่งให้สร้างมีความสูง 2.25 เมตร ประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้น มงกุฎเกียนี(Kiani Crown)ซึ่งทำขึ้นในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ที่ขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ.1797-1834 ทำด้วยไข่มุกและอัญมณีที่มีค่าอีกมากมายรวมแล้วมีน้ำหนัก 4.5 กก. และมงกุฎปาห์ ลาวี(Pahlavi Crown)ถูกทำขึ้นในปี ค.ศ.1925 ตอนที่ขึ้นครองราชย์และนอกจากนั้นยังมี เครื่องประดับต่างๆ อีกมากมายที่สุดจะประเมินค่าฯให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่บาซาร์(หากมีเวลา)

ค่ำ นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินโคไมนี่ เพื่อตรวจเอกสารการเดินทางรับประทานอาหารค่ำ ระหว่างทาง (อาหารกล่อง/แซนด์วิช)

21.45 น.

ออกเดินทางจากเตหะราน สู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ W5051

(รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

วันที่แปด

กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ

07.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 

 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

กำหนดการเดินทาง

12 – 19 เมษายน 2561  

55,924  บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000   บาท

 

 

 

 

 

 

ค่าทัวร์รวม :

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการมาฮานแอร์

ü ค่าตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ

ü ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

ü ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน

ü ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

P ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าทัวร์ไม่รวม :

ýค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถพนักงานบริการ ท่านละ 40 ดอลลาร์ตลอดการเดินทาง

ýค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 350 บาท/ท่าน (ตลอดการเดินทาง)

ýค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ýค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ýค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว

ýค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 30 กก./ท่าน)

ýค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ýค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

การชำระเงิน

1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน        เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจาก

มีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
MEA|IR|IR026|TEHRAN

การขอวีซ่่า

 ทัวร์อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน

เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :ไม่ต้องโชว์ตัวค่ะ

1.    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.    รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)