ทัวร์อิหร่าน เตหะราน ยาซ์ด มาร์พดาสท์ ชีราช อีสฟาฮาน คาชาน
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อิหร่าน
รหัส :IR8-TG ทัวร์อิหร่าน เตหะราน ชีราซ ยาซ์ด อีสฟาฮาน คาซาน
 • รหัสทัวร์ :
  IR8TG
 • ราคา :
 • ระยะเวลา :
  8 วัน 6 คืน
 • วันเดินทาง :
 • สายการบิน :
  บินการบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์อิหร่าน กรุงเตหะราน-พระราชวัง-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชมพระราชวังเนียวาราน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชมพิพิธภัณฑ์พรม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย ยาซ์ด-วิหารบูชาไฟ-SILENT TOWER เที่ยวชมความสวยงามของเมืองยาซ์ด ชมมัสยิดจาเม ชมวิหารของลัทธิบูชาไฟชมหอคอยแห่งความเงียบ ยาซ์ด-อะบาร์คูช-มาร์พดาสท์-เปอร์เซโพลิส-ชีราช เมืองมาร์พดาสท์
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์อิหร่าน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์
ทัวร์อิหร่าน การบินไทย 
อินเลิฟอิหร่าน8 วัน 6 คืน
ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย
เตหะราน-ชีราซ-ยาซ์ด-อีสฟาฮาน-คาซาน-เตหะราน
บินตรงสู่อิหร่านด้วยสายการบินไทยแอร์เวย์
 
อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์  เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำสินธุในเอเชีย ไปจรดทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปต์ในอัฟริกา
ท่องเที่ยวชมความสวยงามของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่งเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมืองหลวงเตหะรานที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่ง ยาซ์ดเมืองแห่งโซโรแอสเตอร์ และชีราช ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสี่ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮานที่มีความสวยงามเป็นอันดับสาม
 
 

กำหนดการเดินทาง

 

13  -20 ตุลาคม  2560

69,900.-

24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2560

69,900.-

1-8,8-15ธันวาคม 2560

69,900.-

26 ธันวาคม 60 – 2 มกราคม 61

72,900.-

29 ธันวาคม 60 – 5 มกราคม 61

72,900.-

16 -23 กุมภาพันธ์ 2561

69,900.-

6-13,10-17,13-20 เมษายน 2561

69,900.-

 

 

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมือง

CODE

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

เตหะราน

BKK-IKA

TG 527

15.30–19.30

วันที่ 2

เตหะราน

ชีราช

THR–SYZ

EP-1089

07.15-08.35

วันที่ 7

เตหะราน

กรุงเทพฯ

IKA-BKK

TG 528

22.10 – 06.55 (+1)

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-เตหะราน

 

12.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทางณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้น 4แถว  H-J ประตู 4

 

15.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 527(ใช้เวลาบินประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

19.30 น.

เดินทางถึงสนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยังโรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย(รับประทานอาหารว่างระหว่างเดินทางเข้าโรงแรม)

 

พักที่

FERDOWSI HOTELหรือเทียบเท่า

เตหะราน

วันที่ 2

เตหะราน-ชีราซ

 

05.00 น.

นำท่านออกเดินทางไปสนามบินเมราห์บัด เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ สนามบิน

 

07.15 น.

ออกเดินทางจากเตหะราน สู่เมืองชีราซ โดยเที่ยวบินที่ EP-1089

 

08.35 น.

เดินทางมาถึงสนามบินเมืองชีราซ/เมืองชีราซ  ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฟาร์ส

 

 

นำท่านไปชมสุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque)หรือมีชื่อว่าNasir al MolkMosque ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ เอกลักษณ์ของสุเหร่านี้ คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพู ถูกสร้างขึ้นโดยมีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์อัลมอล์ค ในปี ค.ศ.1876 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1887

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย

นำท่านไปชมที่ฝังศพของฮาเฟซ (Hafez Tomb) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1936 ให้กับฮ่าเฟซซึ่งเป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียงเกิดที่เมืองชีราซในปีค.ศ.1324 ทีความสามารถแต่งบทกวีที่ได้ความไพเราะที่ใช้คำง่ายๆและมีความเข้าในวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งบทกวีเป็นคติสอนคนให้เป็นคนดี

นำท่านไปชมสวนอีแรม (Eram Garden/ Garden of Paradise)สวนที่สวยงามราวกับสวนสวรรค์ เป็นสวนที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด เป็นการจัดสวนแบบเปอร์เซียที่งดงามยิ่ง ภายในสวนยังมีตำหนักเก่าของผู้ปกครองเมืองชีราซราชวงศ์กอจาร์(Qajars) สร้างโดยข่านโมฮัมมัดอาลี เมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ซึ่งทิ้งร่องรอยแห่งความสวยงามไว้จนกระทั่งปัจจุบัน

 

 

นำท่านไปชมป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort)ที่คาริม ข่านได้สั่งให้สร้างที่พักอาศัยและเป็นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้นที่ใจกลางเมือง ที่พักอาศัยนี้ถูกออกแบบมีลักษณะเหมือนป้อม มีพื้นที่ประมาณ 12,800 ตรม. มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้านภายในยังตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้มีความร่มรื่น      ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากที่ตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil Bazaar)เป็นตลาดบาซาร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซึ่งอยู่ใกล้กับมัสยิดวาคิล ภายในจะมีสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆ มากมาย ฯ

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักที่

ELYSEE HOTELหรือเทียบเท่า

ชีราช

วันที่ 3

ชีราซ-มาร์พดาสท์/เปอร์เซโพลิส-ยาซ์ด

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

บุฟเฟต์

08.30น.

นำท่านออกเดินไปยังเมืองมาร์พดาสท์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นที่ตั้งของนครเปอร์เซโพลิส (Persepolis)ในอดีตสถานที่นี้ได้เป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979

ให้ท่านได้ชมโบราณสถานที่สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อนคริสตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งได้ถูกก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้เป็นป้อมปราการและนครศูนย์กลางที่ประกอบด้วยราชวังต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ที่เก็บทรัพย์สมบัติ ที่เก็บสิ่งของมีค่าต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเข้าทำลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้ชม

 

 

จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์ เนโครโพลิส(Necropolis)ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนผาหินและที่สำคัญเป็นสุสานของษัตริย์ ดาริอุสที่ 1 และกษัตริย์องค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ซึ่งเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมาก่อน

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย

นำท่านออกเดินไปยังเมืองยาซ์ด (Yazd)ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ มีระยะทางประมาณ 240 กม.ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดยาซ์ด ที่ตั้งอยู่ทางใต้ในเขตทะเลทรายคาวีร์และได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งทะเลทราย (The Pearl of Desert)

 

 

นำท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของเมืองยาซด์ (Yazd)ในสมัยดั้งเดิมประมาณ 3,000 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของมีดีสด้วย จนกระทั่งในสมัยของอะคาเมนิดส์ จากประวัติศาสตร์การปกครองที่ผ่านมา มีการส่งกองกำลังเข้ายึดและทำลายบ้านเมืองให้เสียหาย แต่เนื่องจากเมืองยาซ์ดได้ตั้งอยู่ไกลและมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ จึงทำให้รอดพ้นจากความเสียหายและไม่มีอันตรายจากการโจมตีของข้าศึก จึงทำให้เมืองยาซ์ดยังคงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมมาจนถึงทุกวันนี้ในสมัยของอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้เคยสร้างเป็นคุกสำหรับขังนักโทษ (Alexander’s Prison)คนสำคัญของพวกเปอร์เซียไว้ที่นี่ และต่อมาภายหลังได้กลายเป็นเมืองที่มีคนอยู่อาศัยอย่างถาวร ตัวเมืองและสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยในทะเลทราย โดยมีการสร้างห้องใต้ดินเพื่อหลบลมร้อนซึ่งได้ผลดีและเหมาะสมกว่าใช้เครื่องปรับอากาศ

นำท่านไปชมหอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower)ที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลทรายและภูเขาทางด้านใต้ของเมืองยาซ์ด ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเปอร์เซียโบราณนับถือพระเจ้าอะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน เพราะมีความเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วไม่ควรที่จะนำไปฝัง แต่ต้องนำศพมายังสถานที่แห่งนี้ เพื่อให้พระทำพิธีและนำศพนั้นไปยังหอคอยเพื่อให้นกแร้งได้จิกกินเนื้อจนเหลือแต่กระดูกที่สะอาด แล้วจึงนำไปฝังหรือเก็บใส่ในสุสานที่ได้จัดเตรียมไว้  

นำท่านไปชมอนุสรณ์สถานอาเมียร์เช็คห์แมก(AmirChakhmaq Monument)ซึ่งถูกสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นจัตุรัสอยู่กลางเมือง ถูกสร้างขึ้นโดยจาดิน อัล อาเมียร์เช็คห์แมก ในขณะที่ท่านเป็นผู้ว่าการของยาซ์ดในสมัยของราชวงศ์ตีมูร์ สถานที่แห่งนี้มีรูปแบบและการออกแบบที่เข้ากับความสวยงามซึ่งมีน้ำพุอยู่ตรงกลาง และยังมีมัสยิดที่มีชื่อเดียวกันถูกสร้างอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังมีที่พักของคนเดินทางคาราวานซาราย มีที่อาบน้ำและมีน้ำเย็นสำหรับดื่ม เมื่อเวลาพลบค่ำก็จะมีแสงสีส้มที่สวยงามที่ออกมาจากส่วนโค้งข้างในมัสยิดซึ่งทำให้เป็นภาพที่น่าตื่นเต้น

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

 

พักที่

MOSHIR GARDEN  HOTELหรือเทียบเท่า

ยาซ์ด

วันที่ 4

ยาซ์ด - อีสฟาฮาน

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

บุฟเฟต์

08.30 น.

นำท่านไปชมมัสยิด จาเม (Jame’s Mosque)ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์ของราชวงศ์ อัล อี บูเยห์ และได้ถูกขยายได้ใหญ่ขึ้นในปี ค.ศ.1324-1365 และยังมีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าที่สูงที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นในอิหร่าน ภายในยังถูกตกแต่งให้สวยงามในสถาปัตยกรรมของเปอร์เซียและสถานที่แห่งนี้ยังคงถูกใช้ประกอบพิธีมาจนทุกวันนี้  นำท่านไปชมวิหารของลัทธิบูชาไฟ(Fire Temple)ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งในอดีตได้เคยเป็นศาสนาประจำชาติ ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามา ในวิหารจะมีกระถางไฟที่ติดลุกโชนอยู่ตลอดเวลาโดยจะมีพระคอยดูแลฯ และทุกๆ ปีจะมีการเฉลิมฉลองกันที่ในวิหารแห่งนี้    

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย

จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองอีสฟาฮาน (Isfahan)ที่เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฯ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกระยะทางห่างประมาณ 130 กม.

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

 

พักที่

PIROOZY HOTEL หรือเทียบเท่า

อีสฟาฮาน

วันที่ 5

อีสฟาฮาน-วิหารแว้ง-จัตุรัสอิหม่าม

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

บุฟเฟต์

08.30 น.

นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน(Isfahan)ซึ่งเป็นเมืองที่มั่งคั่งด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการทอพรมเปอร์เซีย การประดิษฐ์อักษรภาพอิสลามอันแสนวิจิตรสวยงามแบบเปอร์เซีย   จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความสวยงามของวิหารแวงค์ (Vank Church)ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย พร้อมกับชมพิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสือฯ เครื่องแต่งกายประวัติศาสตร์ความเป็นมา และที่สำคัญที่สุดคือการแกะสลักตัวอักษรบนเส้นผม

 

 

นำท่านไปชมพระราชวังเชเหลโชตุน (ChehelSotun Palace)หรือวัง 40 เสา ซึ่งความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์บาไฮ พื้นที่ของพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ด้านหน้ามีสระน้ำมีความยาว 100 เมตร และกว้าง 16 เมตร และตัวพระราชวัง 2 ชั้นสูง 15 เมตร มีการแกะสลักลวดลายประตูหน้าต่างที่สวยงาม และล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ที่เขียวชอุ่มเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และนางสนมต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกต่อเติมโดยกษัตริย์ชาห์ อับบาส ที่ 2 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1647

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

จากนั้นนำท่านไปชมจัตุรัสอิหม่าม ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณแปดหมื่นกว่าตารางเมตรที่มีความกว้างประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 510 เมตร ซึ่งมีสถาปนิก อาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจัตุรัสแห่งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญในด้านกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยังมีการตกแต่งเป็นรูปโดมที่สวยงาม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979

 

 

 

 

 

ชมพระราชวังอาลี คาปู(Ali Qapu Palace)ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ ชาห์ อับบาสที่1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้นพระราชวังฯแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับและรับรองฯ พร้อมกันนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี 

 

 

ชมมัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ (Sheikh Lotfollah Mosque)ซึ่งสร้างโดยชาห์

อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกันซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดมซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ  

 

 

ชมมัสยิดอิหม่าม(Imam Mosque)ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1612 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638 โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ที่มีความสูงประมาณ 40 เมตร ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากต่างๆที่บริเวณจตุรัสแห่งนี้

นำท่านไปชมสะพานคาจู (Khaju Bridge)ซึ่งถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วย

จากนั้นนำท่านไปชมสะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซีโอ เซโปล (SioSepol)เป็นสะพานที่ถูกสร้างในสมัยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1602 ซึ่งถูกสร้างให้เป็นสะพานที่มีความสวยงามสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ มีความกว้าง 14 เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองข้างทางของสะพานจะมีการตกแต่งเป็นทางเดินที่สวยงามและฐานด้านล่างถูกสร้างเป็นส่วนโค้ง 33 โค้ง

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

 

พักที่

PIROOZY HOTEL หรือเทียบเท่า

อีสฟาฮาน

วันที่ 6

อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน-เตหะราน

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม บุฟเฟต์

08.00 น.

นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาชาน(Kashan)ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือของอีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ระหว่างทาง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหมู่บ้านแอบยาเนห์(Abyaneh Village)ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซึ่งถูกสร้างอยู่บนเนินเขาคาร์คาส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใช้อิฐดินดิบเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-18 เมื่อสมัยก่อนนี้ ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งต่อมาได้รับเอาศาสนาอิสลามเข้ามา และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย

นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองคาชาน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามในทะเลทรายหรือที่เรียกว่า โอเอซิส ที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยต้นไม้ พันธุ์ดอกไม้ต่างๆ

 

 

นำท่านไปเที่ยวชม สวนฟิน (Fin Garden)ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ติดกับที่ราบเชิงเขาซาโกรซถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์ซาฟาวิดโดยชาห์ อับบาสที่ 1 ออกแบบให้เป็นสวนแบบเปอร์เซียภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน้ำพุ ที่เกิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีความดันจากน้ำใต้ดิน สามารถให้มีกำลังน้ำที่ไหลไปตามท่อต่างๆ และไหลไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆ ภายในสวนด้วยและยังมีวังอันสวยงามที่ถูกสร้างเป็น 2 ชั้นสำหรับเป็นที่ประทับพร้อมกันนั้นก็มีห้องอาบน้ำและอบไอน้ำ

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางต่อไปยังกรุงเตหะราน ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 200 กม.

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักที่

FERDOWSI HOTEL หรือเทียบเท่า

เตหะราน

วันที่ 7

เตหะราน - กรุงเทพฯ

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม บุฟเฟต์

08.30 น.

นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของกรุงเตหะราน(Tehran)ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ที่พาดผ่านจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณหนึ่งพันเมตร ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บ้านเล็กๆ และได้ถูกพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีการตบแต่งปลูกต้นไม้ให้ดูสวยงามมาโดยตลอดทุกรัชสมัย

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ(National Museum)ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้เก็บสะสมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จากทั่วทุกแห่งในอิหร่าน ถูกนำมารวมกันไว้ที่นี่ และที่สำคัญที่สุดสิ่งของเครื่องใช้ในราชวงศ์ของอะคาเมนิดที่ย้อนอดีตไปถึง 2,600 ปี พร้อมกันนั้นยังได้แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตอีกด้วย

จากนั้น นำท่านไปชมพระราชวังโกเลสตาน(Golestan Palace)หรือพระราชวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังที่สร้างอยู่กลางเมือง เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริย์ทาห์มาส์พ ต่อมาได้ถูกปรับปรุงโดยกษัตริย์คาริม ข่านซานด์ และกษัตริย์อะกา โมฮัมต์ข่าน กอจาร์ ซึ่งได้เลือกเตหะรานเป็นเมืองหลวง จึงได้สร้างต่อเติมให้เป็นพระราชวังที่มีความสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย(National Jewels Museum)สถานที่แห่งนี้ถูกดูแลรักษาและการบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงินทองและเครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอยไข่มุกอันล้ำค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคา ซึ่งมีของที่สำคัญต่างๆ หลายอย่าง เช่น เพชรสีชมพู (Darya e Noor/Sea of Light)เป็นเพชรสีชมพูที่เม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของโลก มีน้ำหนักถึง 182 การัตลูกโลก(Global of Jewel)ที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรนิลจินดา 51,366 ชิ้น ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 18,200 การัต พระราชบัลลังก์ฯ(Naderi Shah Throne)เป็นของกษัตริย์นาเดรี ซาห์ ที่ทรงสั่งให้สร้างมีความสูง 2.25 เมตร ประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้น มงกุฎเกียนี(Kiani Crown)ซึ่งทำขึ้นในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ที่ขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ.1797-1834 ทำด้วยไข่มุกและอัญมณีที่มีค่าอีกมากมายรวมแล้วมีน้ำหนัก 4.5 กก. และมงกุฎปาห์ ลาวี(Pahlavi Crown)ถูกทำขึ้นในปี ค.ศ.1925 ตอนที่ขึ้นครองราชย์และนอกจากนั้นยังมี เครื่องประดับต่างๆ อีกมากมายที่สุดจะประเมินค่าฯ

ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่บาซาร์(หากมีเวลา)

 

ค่ำ นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินโคไมนี่ เพื่อตรวจเอกสารการเดินทางรับประทานอาหารค่ำ ระหว่างทาง (อาหารกล่อง/แซนด์วิช)  

21.00 น.

ออกเดินทางจากเตหะราน สู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG-528

(รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

 

วันที่8

กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ

 

06.55 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 

 

 

ทัวร์อิหร่าน การบินไทย 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

 

คำแนะนำ :“สุภาพสตรีกรุณาเตรียมเสื้อแขนยาวที่มีความยาวคลุมสะโพกควรเป็นเสื้อแบบหลวมๆที่ไม่เน้นสรีระและเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วยปัจจุบันสายการบินไม่มีนโยบายแจกผ้าคลุมผมบนเครื่องบินลักษณะผ้าคลุมผมที่เตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบผ้าพันคอที่สามารถพับเป็นสามเหลี่ยมสุภาพบุรุษใส่ชุดสุภาพ (ห้ามใส่กางเกงขาสั้นกางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล)

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน :  อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป

 

13  -20 ตุลาคม  2560

69,900.-

24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2560

69,900.-

1-8,8-15ธันวาคม 2560

69,900.-

26 ธันวาคม 60 – 2 มกราคม 61

72,900.-

29 ธันวาคม 60 – 5 มกราคม 61

72,900.-

16 -23 กุมภาพันธ์ 2561

69,900.-

6-13,10-17,13-20 เมษายน 2561

69,900.-

 

 

ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 

12,000.-

การจองทัวร์ (กรุณาจองทัวร์อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)

 

Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน(เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ค่าทัวร์รวม :

 

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย และตั๋วเครื่องบินภายใน ชั้นประหยัด

ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย

ü ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

ü ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 

ý ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถพนักงานบริการ ท่านละ 35 ดอลลาร์ตลอดการเดินทาง

ý ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว

ý ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 23 กก./ท่าน)

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

 

 

ทัวร์อิหร่าน การบินไทย

การยกเลิก :

 

§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน

 

§ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

 

§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25วัน

§ เก็บค่าใช้จ่าย 50%

 

§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24วัน

§ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ :

 

§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

§ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

§ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15ท่าน

§ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

§ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
MEA|IR|IR026|TEHRAN

การขอวีซ่่า

ทัวร์อิหร่าน การบินไทย 
 

เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :ไม่ต้องโชว์ตัวค่ะ

1.    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.    รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ

3.    กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)