ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ราคาถูก แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล โปร
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อินเดีย
KH6-AI ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  KH6-AI
 • ราคา :
  6 - 11 เม.ย.61 ราคา 39,924.-
 • ระยะเวลา :
  6 วัน 5 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน
  6 – 11 เมษายน 2561
  เทศกาลดอกทิวลิป
 • สายการบิน :
  แอร์อินเดีย มีบินทั้งหมด 4 เสันทาง มีบินภายใน 2 ไฟร็ท
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน วัดพระแม่ลักษมี Indian Gate ช้อปปิ้งตลาดจันปาท สวนชาลิมาร์ ชมสวน นิชาน ลานสกีกุลมาร์ค เคเบิลคาร์ กอนโดลา นำชมจามามัสยิด ชมมัสยิดดัสเกียร์ โซนามาร์ค ขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำธาร และหมู่บ้าน นำท่านล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล วัดอัคชาร์ดามวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอคอย กุตับ มินาร์
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน

**โปรแกรมไม่เหนื่อย พักที่เดลลี 2 คืน** 

แคว้นแคชเมียร์(สวิสเซอร์แลนด์แดนภารตะ) โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย ดั่งเมืองสวรรค์

ศรีนากา (เมืองแห่งทะเลสาบ) กุลมาร์ค(เมืองแห่งท้องทุ่งดอกไม้) โซนามาร์ค (เมืองแห่งทุ่งหญ้าสีทอง)

ธารา อารยะ แทรเวล ขอนำท่านเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์แดนภารตะ แคชเมียร์ เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเหนือสุดของประเทศอินเดีย เมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความแตกต่างจากชาวฮินดู เพราะผู้คนที่นี่นับถือศาสนาอิสลาม หน้าตาผู้คนทั้งสวยหล่อ   เมืองศรีนาคา เป็นเมืองหลวงในฤดูร้อนของรัฐจัมมู&แคชเมียร์ เมื่อราชวงศ์โมกุล ปกครองอินเดียทางเหนือทั้งหมดได้หาสถานที่เพื่อเป็นแหล่งหลบร้อนจากเดลี อัคร ชัยปุระ เพื่อสร้างพระราชวังฤดูหนาวทำให้แคชเมียร์เป็นเมืองที่ดูสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน และในเวลาต่อมาได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลก อาทิเช่นมีทั้งทะเลสาบดาล ทะเลสาบนากิ้น  ถ้ามาแคชเมียร์แล้วไม่ได้พักบ้านเรือถือว่ายังมาไม่ถึง...ชื่อเสียงของแคชเมียร์เป็นที่รู้จักทั้งด้านความงดงามของภูมิประเทศและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่มีภาพลักษณ์เฉพาะตัว ความอุดสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพอันเขียวขจี มีธารน้ำแข็งปกคลุมยอดเขาสูงตลอดทั้งปีทำให้แคชเมียร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนกลางฤดูร้อนมาตั้งแต่สมัยราชวงค์โมกุลยังเรืองอำนาจจนถึงยุคอังกฤษเข้ามามีบทบาททางการเมืองในอินเดีย…..เปิดโลกสู่อินเดีย แคชเมียร์

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม                

**พิเศษ** พักโรงแรมเรือทะเลสาบดาล

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว                                     

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                    

**พิเศษ**ล่องเรือสิขารา                                                     

**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง                                

**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม

**พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ


ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

6 เม.ย. 61

กรุงเทพฯ

เดลลี

BKK – DEL

AI 333

08.55 – 12.00

7 เม.ย. 61

เดลลี

ศรีนากา

DEL – SXR  

AI 825

10.15 – 11.45

10 เม.ย. 61

ศรีนากา

เดลลี

SXR – DEL  

AI 826

12.25 – 13.55

11 เม.ย. 61

เดลลี

กรุงเทพฯ

DEL – BKK

AI 332

13.50 – 19.35 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

พักเดี่ยวเพิ่ม

จำนวน/กรุ๊ป

6 – 11 เมษายน 2561

เทศกาลดอกทิวลิป

39,924 บาท

6,000 บาท

16 – 20  ท่าน

 

**หมายเหตุ : กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย  หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน**

                                               รายละเอียดการเดินทาง     

วันแรก :      กรุงเทพ    เมืองหลวงเดลลี         

06:00 น.

 

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR  INDIAN พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อย + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ

08:50 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR  INDIAN   เที่ยวบินที่ AI 333

12:05 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่ภัตตาคาร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

 

 

 

 

 หลังอาหาร ชมวัดพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็นที่บูชาพระแม่รัศมีและพระนาราย พระแม่รัศมีนั้นถือว่าเป็นพระแม่แห่งเงินตรา ผู้ใดที่ไปขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มัก ประสพผล วัดนี้สร้างขึ้นโดยมหาเศษฐีตระกูลบิลล่าภายในมีรูปปั้นและรูปหล่อขององค์เทพต่างๆตามความเชื่อของศาสนาฮินดู  พระแม่ลักษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจพระแม่ลักษมี มีกำเนิดจากฟองน้ำ ในคราวเทวดาและอสูร กวนเกษียรสมุทร ทำน้ำอมฤต จึงได้นามว่า ชลธิชา (เกิดแต่น้ำ) หรือ กษีราพธิตนยา (ลูกสาวแห่งทะเลน้ำนม) ในขณะที่ผุดขึ้นมานั้นนั่งมาในดอกบัวและมือถือดอกบัวด้วย จึงมีอีกนามหนึ่งว่า ปัทมา หรือ กมลา แต่ในคัมภีร์วิษณุปุราณะจะกล่าวไว้ว่า พระแม่ลักษมีเป็นธิดาของพระฤาษีภฤคุกับนางขยาติ และยังกล่าวต่อไปอีกว่าพระแม่ลักษมีเป็นมารดา พระกามเทพ ด้วยพระแม่ลักษมี ผู้ศรัทธาจะถือกันว่าเป็น เทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิจ เป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาท มีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะ ทั้งถือกันว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการ นับกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์บรรดาสตรีทุกชั้น ส่วนรูปมักเขียนเป็นสตรีที่งามยิ่งมี 2 กรอย่างธรรมดา (บางแห่งก็ว่ามี 4 กร) สีกายเป็นสีทองเสื้อทรงสีเหลือง นั่งหรือยืนบนดอกบัวและมือถือดอกบัว   ชมประตูเมืองอินเดียเดินไปตามถนนอันใหญ่โตเพื่อชมอนุสาวรีย์ของประเทศอินเดีย แล้วพักผ่อนด้วยการนั่งปิกนิกบนสนามหญ้าเขียวชอุ่มเยี่ยมชมประตูเมืองอินเดีย อนุสาวรีย์แห่งชาติของอินเดียซึ่งอุทิศให้กับเหล่าทหารผู้เสียสละชีวิต ตื่นตาไปกับการออกแบบสุดอลังการ ชมการเดินสวนสนามของกองทัพและวงโยธวาทิต พร้อมทั้งสนุกกับการปิกนิกและการเล่นเกมบนสนามหญ้าสีเขียว ประตูเมืองอินเดียมีซุ้มโค้งสูง 138 ฟุต (42 เมตร) สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอินเดียนับหมื่นนายที่เสียชีวิตในการเข้าร่วมกองทัพอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 นอกจากนี้คุณจะพบการสลักชื่อทหารกว่า 13,000 นายที่เสียชีวิตในสงครามอัฟกันเมื่อปี 1919 ด้วย ด้านล่างซุ้มประตูเป็นแท่น Amar Jawan Jyoti ซึ่งมีเปลวไฟที่จุดไว้ไม่เคยดับเพื่อเป็นการรำลึกถึงทหารที่ไม่รู้ชื่อซึ่งเสียชีวิตในสงครามต่างๆ ขับรถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็นตึกที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม อังกฤษเพื่อเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ตั้งของกระทรวงต่างๆ นำชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็น สถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง ชื่อเต็มว่า สวามินารายัน อัคชาร์ดาม ซึ่งหมายถึง สถานที่พำนักอันเป็นนิรันดรของท่าน Bhagwan สวามินารายัน  (1781-1830) ผู้นำด้านจิตวิญญาด้านวัฒนธรรมอินเดีย ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในเมืองเดลลี มีพื้นที่ 100 เอเคอร์ วัดอัคชาร์ดาม มีการจัดแสดง เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติอินเดีย ประวัติของท่านสวามินารายัน ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของชนชาติอินเดีย ภูมิปัญญา สถาปัตยกรรม และความเชื่อจิตวิญญาณ วัดสวามินารายัน อัคชาร์ดาม ได้รับแรงบันดาลใจโดยสาวกประมุขสวามิมหาราช เพื่อเติมเต็มความหวังของท่านศาสดา วัดอัคชาร์ดามวางศิลากฤษ์เมื่อวันที่ 8  (ปิดทุกวันจันทร์)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน

พักที่

พักที่ ICT WELCOME HOTEL    ระดับ 4  ดาว   หรือใกล้เคียง

วันที่สอง:     เมืองเดลลี  ศรีนากา  แคว้นจามมูและแคชเมียร์   

เช้า

รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.15 น.

เดินทางสู่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ โดยสายการ AIR  INDIAN  เที่ยวบินที่ AI 825 ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง

11.55 น.

เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" ถ้ามาแคชเมียร์ ต้องไม่พลาดกับการไปสัมผัสเมือศรีนาคา เมืองหลวงในฤดูร้อน ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,730 เมตร เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะที่ประดิษฐ์จากไม้ รวมทั้งการได้ไปชมสวนดอกไม้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นั้นคือการตกแต่งสวนสวยด้วยงานศิลปะที่ผสมผสานจากหลายหลายรูปแบบ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นำท่านชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน ชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิด และดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี สวนนี้สร้างโดยอซาฟ คาน ซึ่งงดงามไม่สามารถหาคำบรรยายได้  ช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคาถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปีที่เมืองศรีนากาจะมีเทศกาลดอกทิวลิปที่สวยงามหากท่านเดินทางช่วงนี้เรานำท่านชมสวนดอกทิวลิปที่งดงามด้วยค่ะ สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธารและแปลงไม้ดอก  แบบแผนของสวนอิสลามในอินเดียเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์โมกุล ราวศตวรรษที่ 14 ถึง ศตวรรษที่ 17 ตั้งแต่สมัยกษัตริย์อักบาร์ ชาร์จาฮาร์จีร์ และชาร์ชาร์ฮาล สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษในสมัยราชวงศ์โมกุลมี 2 ประเภท คือ สวนที่สร้างเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง (pleasure garden) เป็นที่แปรพระราชฐานของกษัตริย์ มักตั้งอยู่ทางตอนเหนือในแคว้นแคชเมียร์ และ อนุสรณ์สถานของราชวงศ์ทางตอนใต้ที่มักตั้งอยู่แถบเมืองอัคกรา และเดลลี

 

 

นำท่านสู่ที่พัก โรงแรมเรือลอยน้ำที่ริมทะเลสาบดาล ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล เป็นเมืองที่มีความหมายสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่เดินทางมาเยือนจากทั่วโลกมาเป็นศตวรรษ  ศรีนาคาตั้งอยู่ใจกลางของหุบเขา แคชเมียร์อยู่ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำบนเรือ

พักที่

พักผ่อนบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอัธยาศัย ทะเลสาบดาล หรือใกล้เคียง

วันที่สาม          :       ศรีนาคา   กุลมาร์ค

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ   ออกเดินทางสู่กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านท้องทุ่งนา ฝูงแกะ แนวเขาที่สลับซับซ้อนและงดงามมากค่ะ  เทือกเขากุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว สถานที่สำหรับเล่นสกี  และในฤดูร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก  2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล  รอบๆ ทิวทัศน์และต้นสนที่สวยงามมาก  นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว เช่นเล่นสกี เล่นเลื่อน ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ )   (ส่วนเฟสที่สองลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเองคะ) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ในข้างล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองแจมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน ยิปซียิปซี คือ คนร่อนเร่พเนจรซึ่งอาศัยอยู่ในหลายประเทศในยุโรป โดยทั่วไปพวกยิปชีจะตั้งค่ายอยู่รวมกันในกองคาราวานครั้งหนึ่งเคยเชื่อกันว่ายิปชีมาจากประเทศอียิปต์ ผู้คนจึงพากันเรียกขานพวกเขาว่า “ยิปชี” แต่พวกยิปซีเรียกตัวเองว่า “โรม” (Rom) และเรียกภาษาที่ใช้ว่า “โรมานี” (Romany)ยิปซีมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียพวกเขามีฐานะยากจน และถูกผลักไสให้อพยพไปทางตะวันตกโดยพวกมองโกล ซึ่งขยายอาณาเขตรุกล้ำเข้ามาเรื่อย ๆ เมื่อประมาณ 700 ปีก่อน ยิปชีพยายามก่อตั้งถิ่นฐานขึ้นใหม่ในส่วนต่าง ๆ ของทวีปยุโรป แต่ไม่สำเร็จ เพราะมักถูกข่มเหงและขับไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นตลอดมา แม้จนถึงทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ยังคงมองว่ายิปชีเป็นคนแปลกหน้า ส่วนยิปซีเองก็ชอบอยู่รวมกันเฉพาะในหมู่ตน และแยกตัวออกจากคนเชื้อสายอื่น ชนชาติแห่งการร่อนเร่พเนจร หรือชาวยิปซี ผู้มีชื่อเสียงในด้านการเป็นผู้เดินทาง ผู้ทำนาย และผู้ให้ความบันเทิง เรียกอีกชื่อว่าชาวโรม ชาวโรมา โรมเนีย หรือ โรมมาเนีย จากการสืบค้นผ่านทางหลักฐานที่ดีที่สุด คือร่องรอยทางภาษา สรุปได้ว่า ชาวโรม คือกลุ่มชนผู้อพยพมากจากประเทศอินเดีย   ถ่ายภาพคู่กับภูเขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส   ยอดเขาเคทู เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากยอดเขาเอเวอเรสต์ มีความสูง 8,611 เมตร (28,251 ฟุต) เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาการาโกรัมซึ่งเชื่อมต่อกับแนวเทือกเขาหิมาลัยทางด้านตะวันตก และตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างเขตกิลกิต-บัลติสถานของประเทศปากีสถาน กับเทศมณฑลปกครองตนเองตัชคูร์กันทาจิกในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของประเทศจีน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย

 

เทือกเขาหิมาลัย เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชีย ที่แยกอนุทวีปอินเดียทางเหนือ ออกจากที่ราบสูงทิเบตทางใต้ เป็นที่ที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์ และยอดเขากันเจนชุงคา ในทางศัพทมูลวิทยา คำว่า หิมาลัย มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง "ที่อยู่ของหิมะ" (หิม + อาลย) เป็นจุดกำเนิดของระบบแม่น้ำที่สำคัญของโลกหลายสาย เช่น แอ่งแม่น้ำสินธุ และแอ่งแม่น้ำคงคา-พรหมบุตร แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำโขงเทือกเขาหิมาลัยทอดยาวพาดผ่านพื้นที่ของ 5 ประเทศ — ปากีสถาน อินเดีย จีน ภูฏาน เนปาล — พื้นที่ลุ่มน้ำของแม่น้ำหิมาลัยเป็นที่อยู่ของผู้คนราว 750 ล้านคน ซึ่งรวมถึงชาวบังคลาเทศเทือกเขาหิมาลัยหมายรวมถึงเทือกเขาการาโกรัม ฮินดูกูช และเทือกเขาอื่น ๆ ที่เล็กกว่า เมื่อรวมกันแล้วเทือกเขาหิมาลัยเป็นระบบที่สูงที่สุดในโลก และเป็นบ้านของยอดเขาที่สูงที่สุด ซึ่งรวมถึงยอดเขาเอเวอเรสต์และเคทู

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำบนเรือ

พักที่

พักผ่อนบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอัธยาศัย หรือใกล้เคียง

วันที่สี่:      ศรีนาคา   โซนามาร์ค

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ เดินทางสู่โซนามาร์ค สูง 2,730 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปไปตลอดทั้งเส้นผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง และภูเขาหิมะที่ใหญ่โตและ มีรูปทรงแปลกตาตลอดสองข้างทาง

โซนามาร์ค แปลว่า ท้องทุ่งแห่งทองคำ แหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้อยู่ห่างจากศรีนาการ์ไปทางตะวันตก 80 ก.ม. และอยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์กนี้มีธารน้ำแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ก  โซนามาร์ค มีจุดสำหรับแคมปิ้งหลายจุดด้วยกันและยังมีเส้นทางเดินเขาหลายระดับความสูงให้เลือกผจญภัยได้ตามใจชอบ เป็นแหล่งกิจกรรมสำหรับคนชอบขี่ม้า ชมทุ่งหญ้า ป่าสนและชมภูเขาหิมะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง    

บ่าย

 

เดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันหาคำบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์  หรือขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำธาร และหมู่บ้าน (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ )ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ  ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ แวะถ่ายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย ความงดงามของโปรแกรมมิได้อยู่ที่สถานที่เป็นจุดหมายปลายทาง หากเป็นเส้นทางในการเดินทางที่พาจิตใจให้โบยบินดั่งผีเสื้อน้อยที่แสวงหาน้ำหวานให้กับตัวเอง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำบนเรือ

พักที่

พักผ่อนบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอัธยาศัย  หรือใกล้เคียง

วันที่ห้า :      ศรีนาคา   เมืองหลวงเดลลี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ นำท่านล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล เรือสิคาราเป็นเรือพายแบบฉบับเฉพาะที่มีในแคชเมียร์ ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่ริมน้ำ ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืช ดอกไม้น้ำ  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมเรือ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่สนามบินศรีนาคา

14.15 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน AIR INDIAN  เที่ยวบินที่ AI 659   ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง

15.50 น.

เดินทางถึงสนามบินเดลลี  ชมสุสานหุมายุน (Humayun’s Tomb)เดลลี อินเดียสุสานหุมายุน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นสถาปัตยกรรมยุคแรกๆ ของราชวงศ์โมกุล จัดสร้างโดย Haji Begum พระราชินีแห่งหุมายุนในปี ค.ศ.1565 เพื่อเป็นสุสานของหุมายุน จักรพรรดิ์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์โมกุล สุสานนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเปอร์เชียชื่อ Mirak Mirza Ghiyas มีทางเท้า และสระน้ำด้านหน้า นำไปสู่ตัวอาคารสุสาน 3 ชั้น ชั้นบนสุดมีโดมขนาดใหญ่ตรงกลาง และมีฉัตรขนาดเล็กลงมาล้อมรอบ ภายในโถงสุสานมีหลุมฝังพระศพของหุมายุน รวมทั้งหลุมพระศพของพระราชวงศ์อีกหลายพระองค์ สุสานนี้นับว่ามีความงดงามกลมกลืน และสมมาตรทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเดลี จนเจ้าหน้าที่ประจำที่นี่เรียกสุสานหุมายุนนี้ว่า “ทัชมาฮาลแห่งเดลี” โดยเทียบเคียงกับสุสานทัชมาฮาลอันงดงามที่เมืองอักราซึ่งสร้างทีหลังกว่า 70 ปี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารไทย EGO THAI (Set Menu)

พักที่

พักที่ ITC WELCOME  HOTEL  ระดับ 4   ดาว หรือใกล้เคียง

วันที่หก  :   เดลลี   กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ชมหอคอย กุตับ มินาร์   กุตับมีนาร์ คือ หอคอยที่ตั้งอยู่ในกรุงนิวเดลี เป็นหอที่มีความประมาณ 72.5 เมตร (237.8 ฟุต) โดยหอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินทรายสีแดง และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 14.32 เมตร  กุตับมีนาร์ (กุตับ-ชื่อของกษัตริย์ กุตับอุดดินไอบัก มีนาร์-หอสูง) หรือเดิมชื่อ ปฤถวีสตัมภ์ (ปฤถวี-ชื่อของกษัตริย์ฮินดู สตัมภ์-เสา) เป็นหอสูงที่น่าจะถือเป็นเครื่องหมายของเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้สัดส่วน ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่าน 

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

13.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน AIR   INDIAN เที่ยวบินที่ AI 332    

19:20 น.

ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

โปรดทำความเข้าใจและรับเงื่อนไข :

**กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ  หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน

ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน

อัตราค่าบริการท่านละ

วันที่

ราคา

พักเดี่ยวเพิ่ม

จำนวน/กรุ๊ป

6 – 11 เมษายน 2561

เทศกาลดอกทิวลิป

39,924 บาท

6,000 บาท

16 – 20  ท่าน

กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

 หมายเหตุ : หากคณะเดินทาง 10 - 14 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

การยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วันทำการ (ไม่นับรวม วันเสาร์,วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ค่าบริการรวม :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลลี-ศรีนากา-เดลลี – กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน INDIAN AIRLINES

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

 

ค่าบริการไม่รวม :

*ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ  30 เหรียญดอลล่าสหรัฐ 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  300 บาทต่อท่าน

• พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัด

จำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|IN|IN010|NEW DELHI

การขอวีซ่่า

ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย

เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่า แบบ E-VISA

1. แสกนหน้าพาสปอร์ตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว หรือ 1.5 x 2 นิ้ว

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วน