ทัวร์ถ้ำอชันตา ทัวร์ถ้ำเอลโลร่า ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ทัวร์อชันตา เอลโลร่า
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อินเดีย
AJ5 - TG ทัวร์ถ้ำอชันตา ทัวร์ถ้ำเอลโลร่า
 • รหัสทัวร์ :
  AJ5 - TG
 • ราคา :
  ก.ค. - ธ.ค. 62 /39,900
 • ระยะเวลา :
  5 วัน 3 คืน
 • วันเดินทาง :
  13 – 17 กรกฎาคม 62
  12 -16 / 19 -23 ตุลาคม 62
  5 – 9 ธันวาคม 62
  28 ธันวาคม 62 - 1 มกราคม 63
 • สายการบิน :
  การบินไทย มีบินภายในประเทศ 2 ไฟร็ท
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ถ้ำอชันตา ทัวร์ถ้ำเอลโลร่า มหานครมุมไบ เมืองออรังกาบัด รัฐมหาราษฏร วัดถ้ำแห่งเกาะช้าง วัดลักษมี วัดสิทธิวินายัก ตลาดคอฟฟอร์ด หมู่ถ้ำเอลโลร่า ป้อมเดาลาตาบัดแปลว่า เมืองแห่งความมั่งคั่ง หมู่ถ้ำอชันตา พิพิธภัณฑ์แห่งเวลล์ ประตูอินเดีย มหาวิทยาลัย แห่งมหานครมุมไบ
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ถ้ำอชันตา ทัวร์ถ้ำเอลโลร่า ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์
 
 
 
 
มงกุฏแห่งงานแกะสลักภูผา สัมผัสอารยะธรรมศิลปะคุปตะ
มหัศจรรย์ภาพจิตรกรรมอันวิจิตรงดงาม ชมหมู่มวลถ้ำอันล้ำค่า
 

 

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม      

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว         **พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม  

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง        **พิเศษ** บริการอาหารว่างตลอดการเดินทาง

พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวาน  ทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ  กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ   ไข่เจียว หมู  เส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น 
 
เดินทาง 10 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมกรุ๊ป 
 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

พักเดี่ยว

จำนวน/กรุ๊ป

18 – 22 พฤษภาคม 62

39,900 บาท

6,000 บาท

10 – 15  ท่าน

13 – 17 กรกฎาคม 62

39,900 บาท

6,000 บาท

10 – 15  ท่าน

12 -16 / 19 -23 ตุลาคม 62

39,900 บาท

6,000 บาท

10 – 15  ท่าน

5 – 9 ธันวาคม 62

41,900 บาท

6,000 บาท

10 – 15  ท่าน

28 ธันวาคม 62  - 1 มกราคม 63

42,900 บาท

6,000 บาท

10 – 15  ท่าน

 

 

 

 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

*** ค่าบริการท่านละ ***

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

พักเดี่ยว

จำนวน/กรุ๊ป

18 – 22 พฤษภาคม 62

39,900 บาท

6,000 บาท

10 – 15  ท่าน

13 – 17 กรกฎาคม 62

39,900 บาท

6,000 บาท

10 – 15  ท่าน

12 -16 / 19 -23 ตุลาคม 62

39,900 บาท

6,000 บาท

10 – 15  ท่าน

5 – 9 ธันวาคม 62

41,900 บาท

6,000 บาท

10 – 15  ท่าน

28 ธันวาคม 62  - 1 มกราคม 63

42,900 บาท

6,000 บาท

10 – 15  ท่าน

 

ค่าบริการรวม :

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-มุมไบ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง มุมไบ-ออรังกาบาด-มุมไบ โดยสายการบินแอร์อินเดีย

• ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน

• ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ 

• ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

• ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย

• หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ผู้ชำนาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดทริป

• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม USD 20 ต่อท่าน 

 *ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 200 บาทต่อท่าน

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ

เดินทางอย่างน้อย 21วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัด

จำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วัน        เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และ

ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ

หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย   •บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไป

ในลักษณะเหมาจ่าย  

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|IN|IN021|MUMBAI

การขอวีซ่่า

 

ดูโปรแกรมคลิ๊ก 

เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่าทางบริษัทฯขอวีซ่าแบบ E-VISA ไม่ต้องเก็บเอกสาร

1. แสกนหน้าพาสปอร์จากตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะต้องกรอกผ่านระบบออนไลน์