ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก เนปาล เที่ยวเนปาล ทัวร์เนปาล เนปาล เที่่ยวเนปาล ทริปเนปาล โปร
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์เนปาล
NP5-TG : ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  NP5-TG
 • ราคา :
  มี.ค. - ธ.ค.61 / 38,900 บาท
 • ระยะเวลา :
  5 วัน 4 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน
  1-5 มีนาคม 61
  12-16 เมษายน 61
  27-31 กรกฏาคม 61
  12-16 ตุลาคม 61
  28 ธันวาคม 61- 1 มกราคม 62
 • สายการบิน :
  การบินไทย มีบินภายในประเทศ 2 ไฟร็ท
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน ทัวร์เนปาล นำท่านชมสถูปสวะยัมภูนาถ จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์และพระราชวังหนุมานโธกาหอพสันตปุร์ นมัสการเทพธิดากุมารี กาฐมาณฑป วังหนุมานโธกา วัดฑเลจู เมืองโภครา ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร เทือกเขาอรรณาปุรณะ วัดบาราฮิ ซารางก็อต วัดของเทพธิดาบินดาบาซินี ศูนย์อพยพชาวทิเบต แม่น้ำเซติ เมืองปักตะปุร์ ประตูทองคำพระราชวัง 55 พระแกล วัดมณฑปญาฏะโปละ ยอดเขาดุลิเคล วัดชางกู นารายัณ เมืองลลิตปูร์หรือเมืองปะฏัน ย่านทาเมล สถูปโพธินาถ
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางได้เอง , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

ที่สุดของโลกดูยอดเขาเอเวอเรสท์ต้องที่นี่เท่านั้น ..เนปาล

ดินแดนศรัทธาเทพเจ้าฮินดู  หุบเขามรดกโลกกาฐมาณฑุ

กาฐมาณฑุ(เมืองหลวงที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย) โภครา  ปาทัน (เมืองพุทธตระกูลศากยะ) ปัคตาปูร์ (เมืองชาวพื้นเมืองเนวารี)

ธารา อารยะ แทรเวล ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันบริสุทธิ์ งดงาม หุบเขาแห่งมรดกโลกที่ยังคงมีชีวิตชีวานั่นคือหุบเขากาฐมาณฑุ สัมผัสอารยธรรมอันยาวนานและความงดงามของวัด วัง แบบทั้งฮินดู พุทธแบบมหายานตันตระวัชรยาน ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของประเทศเนปาล พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเนวารีที่มีจิตมิตรไมตรีที่มีน้ำใจ ดินแดนที่ถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าเป็นมงกุฎของโลกเพราะมียอดเขาเอเวอร์เรสที่สูงที่สุดในโลก ดินแดนที่นักพิชิตยอดเขาต่างฝันที่จะเดินทางมา เนปาล เป็น 1 ในประเทศท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด เนปาลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งศรัทธาทวยเทพ .. เปิดประตูสู่เนปาล

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

กาฐมาณฑุ

BKK – KTM

TG 319

10.15 – 12.25

วันที่ 2  กาฐมาณฑุ โภครา  KTM - PKR     

วันที่ 3

โภครา

กาฐมาณฑุ

PKR – KTM

 

 

วันที่ 5

กาฐมาณฑุ

กรุงเทพฯ

KTM – BKK

TG 320

13.30 – 18.15

 

วันเดินทาง

ราคาต่อท่าน

ราคาเด็กไม่เกิน 12 ขวบ

พักเดี่ยว

1-5 มีนาคม 61

39,900

35,900

6,200

12-16 เมษายน 61

39,900

37,900

6,500

27-31 กรกฏาคม 61

38,900

37,900

6,500

12-16 ตุลาคม 61

39,900

37,900

6,900

28 ธันวาคม 61- 1 มกราคม 62

 

39,900

37,900

6,900

 

ตารางวันเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ – จตุรัสปัคตาปูร์-นากาก๊อต

07.00 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย

10.30 น.     ออกเดินทางสู่กาฐมัณฑุ  เที่ยวบินที่ TG319 บนเครื่องบินมีบริการเสริฟอาหารร้อน

12.45 น.     ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวัน  เมืองกาฐมัณฑุ ในเวลาท้องถิ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่ เมืองปัคตาปูร์ “BHAKTAPUR CITY” ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุ่งเรืองในอดีตมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้  จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์  “BHAKTAPUR DURBAR SQUARE” มีประตูทองคำ “GOLDEN GATE”  เป็นทางเข้าไปสู่ลานพระราชวังนาม พระราชวัง 55  พระแกลTHE PALACE OF 55 WINDOWS’ และมีประตูทองคำที่มีการแกะสลักได้งดงามและสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง  วัดแห่งนี้ยังมี  ระฆังทองสัมฤทธิ์แขวนอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ระฆังหมาเห่า” ซึ่งใน  สมัยก่อนระฆังใบนี้มีไว้เพื่อตีบอกเวลา และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” และยังได้รับการยกย่องให้เป็น มรกดโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ พ.ศ. 2522

เย็น             นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต “NAGARKOT” (ประมาณ 1 ชม.) “เทือกเขานากาก๊อต” ยอดเขาบนขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,164 เมตร สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง

ค่ำ               ถึง...เขานากาก็อต “NAGARKOT”

รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก Hotel Country Villa (http://www.hotelcountryvilla.com/)เข้าสู่ที่พักและอิสระพักผ่อนอัธยาศัย

 

วันที่สอง       นากาก๊อต – เจดีย์พุทธนาถ – โพครา – ทะเลสาบเฟว่า

ปลุกตื่น        ตื่นแต่เช้าตรู่ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่

พักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมในช่วงฤดูหนาว) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” (MT.EVEREST)  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่า เป็น “มงกุฎของโลก”  ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวลที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยทอดตัวยาวละเลียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได้  “เทือกเขานากาก็อต” อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,164 เมตร และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา10  ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ยอดเขา  เอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MANASLU)

*** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ ***

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น         นำท่านชม เจดีย์พุทธนาท “BOUDHANATH” เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงทอด มองไปได้รอบทิศบนฐานรูปแปดเหลี่ยมและมีกงล้อหมุนไปได้โดยรอบฐานยังประดิษฐานพระโพธิสัตว์อันใหญ่โตมโหฬารอยู่บริเวณลานเจดีย์ ที่นี่คือสีสันของชาวทิเบต นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปลกๆ มากมายที่ตั้งเรียงรายขายอยู่บริเวณรอบเจดีย์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางไปสนามบินเพื่อบินไปเมืองโพครา นั่งเครื่องประมาณ 30 นาทีถึ ง.. หุบเขาโภครา “หุบเ ขาโภครา”  ค้นพบโดย “อิ กิ  คาวากุชิ ” พระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นที่ใช้เวลาเดินทางทั่วหิมาลัยในขณะที่เขายังมี อายุได้ 5 ปี เขาได้ พบว่ า โภคราเป็นสถานที่ ที่ เต็มไปด้วยดอกไม้ นานาพันธุ์ที่บานอยู่ รอบๆ ทะเลสาบสีฟ้า และสะท้อนให้เห็นถึงยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวบริสุทธิ์  โภคราสูงกว่าระดับน้ าทะเล 900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่าที่เขียวขจี เป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดจึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครขึ้นไปท่านจะได้เห็นเทือกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA) และ ยอดเขาหางปลา(มัจฉาปู ร์ชเร)(MACHHAPUCHHRE) ที่สูงตระหง่าน เสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อได้สัมผัสยากนักที่จะลืมเลือนและน่ าประทับใจในโภครายามเย็นโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจัดกระจายอยู่ แบบเรียบง่ายและเป็นกันเองไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทั้งปี

จากนั้น        ชม น้ำตกเดวิด “DAVI’S FALL” ที่มหัศจรรย์ ไหลลงเหวลึกต้องก้มมองซึ่งตั้งชื่อตามนายเดวิท ชาวสวิสที่ตกลงไปตาย เนื่องจากโดนกระแสน้ำพัด ชมศูนย์อพยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สัมผัสความเป็นอยู่ ของชาวทิ เบตที่ อพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของเนปาลนอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชมการทอพรมด้วยมือ

เย็น            นำท่านพักผ่อนล่องเรือในทะเลสาบเฟวา “PHEWA TAL” และ ชมวัดเบราฮิ  “VARAHI TEMPLE” เป็นวัดของเทพธิดาที่ทรงพลังที่สุด 

จากนั่น        เดินทางไปบนเขาซาราก๊อตใช้เวลาประมาณ 1 ชม. เพื่อไปพักที่โรงแรม

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ และเข้าพักที่ Himalayan Front Resort (https://ktmgh.com/m/)

 

วันที่สาม      โพครา – ซารังก๊อต – กาฐมันฑุ

ปลุกตื่น        ซางรางก๊อต “SARANGKOT” เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระได้อย่างสวยงามยิ่งพร้อมจิบชา กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะ อย่างสบายอารมณ์... 

หมายเหตุ  ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวฝั่งตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั่น         เวลาอิสระที่โรงแรมที่พัก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางไปสนามบินเพื่อบินไปกาฐมันฑุ

จากนั่น         ถึงเมืองกาฐมันฑุ นำท่านชม วัดปศุปฏินาถ PASHUPATINATH TEMPLE”  เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ซึ่งสร้างในรัชสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์ แห่งราชวงศ์มัลละ ใน พ.ศ. 2507 วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกันสองชั้น และประตูทำด้วยเงินและ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอีกวัดหนึ่งด้านตะวันออกของแม่น้ำบักมาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์คงคาที่ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป และชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู  ที่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาติในศาสนาฮินดูวัดนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำภัคมาติ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก (Hotel Fairfield Marriott หรือเทียบเท่า)

 

วันที่สี่          จตุรัสกาฐมันฑุ – เจดีย์สยัมภูนาท – ปาทัน

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)

จากนั้น         นำท่านชมพระราชวังกาฐมัณฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”  เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์ “BASANTAPUR TOWER” เป็นพระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญ  ในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติด้วย  ชมหนุมานดอร์กา  “HANUMAN DHOKA” รูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง ชมกาฐมณฑป “KASTHAMANDAP”  อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์  คือเขตเมืองเก่าของเมืองกาฐมัณฑุ ปัจจุบันยังถูกรักษาไว้อย่างดีด้วยเป็นเขตพระราชวัง ที่ประทับ และที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ตลอดเวลาหลายร้อยปี ได้มีการสร้างสมงานศิลปะไว้มากมาย นี่นับเป็นหนึ่งในมรดกโลก ที่ถูกประกาศเพื่อรักษาสมบัติชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลานได้เห็น ชม วัดเทพตาเลจู “TALEJU TEMPLE”  เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลักที่งดงามมาก  ชม กาฬไภราพ หรือไภราพดำ “BHAIRAV” หรือปางหนึ่งของพระศิวะในภาคที่ดุร้ายกำลังเหยียบร่างอสูร บางตำราก็ว่าเป็นเจ้าแม่กาลี ซึ่งชอบความโหดร้าย  ชาวเนปาลจึงได้มีการเส้นบวงสรวงด้วยเลือด   จากนั้นชม ตำหนักกุมารี “KUMARI BAHAL” และเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็น เทพที่มีชีวิตและเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก   ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ (ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522)

จากนั้น         นำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” หรือ “วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธและเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งในโลก กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี  ซึ่งสร้างขึ้นใน  รัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะใน พ.ศ. 963 เหนือหุบเขากาฐมัณฑุประมาณ 77 เมตร  สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนตรงฐานของสถูปมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่รอบโดยทั้ง 4 ด้านและยังเป็นสถานที่มีผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่สามารถอยู่คู่กันได้

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เมืองปาทัน “ Patan”  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลลิตปูร์” เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ 1 ใน 4 เมือง  แห่งหุบเขากาฐมัณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงศตวรรษที่ 3  และเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและงดงามทั้งยังเป็นมรดกโลกที่มีสีสันและชีวิตชีวาที่ ในโลกอีกด้วย  จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์  “PATAN DURBAR SQUARE” ที่เต็มไปด้วยปราสาท และ พระราชวังโบราณ ในสมัยศตวรรษที่ 16 – 18 ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน “PATAN DURBAR SQUARE” , วัดทองคำ “GOLDEN TEMPLE ”  ชม  วัดพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง  จากนั้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวกลูกปัดราคาพิเศษ  สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมาก  พระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล 

ค่ำ              ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้าต่างๆ อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ตามความพอใจของท่านซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันจริงๆ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารครัวไทย แล้วเข้าสู่ที่พัก

 

วันที่ห้า        กาฐมันฑุ – กรุงเทพ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)

11.30 น.     นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ

13.40 น.       เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 320  บนเครื่องบินมีบริการเสริฟอาหารร้อน

18.10 น.      ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไม่รู้ลืม...

UหมายเหตุU บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน
 

 

วันเดินทาง

ราคาต่อท่าน

ราคาเด็กไม่เกิน 12 ขวบ

พักเดี่ยว

1-5 มีนาคม 61

39,900

35,900

6,200

12-16 เมษายน 61

39,900

37,900

6,500

27-31 กรกฏาคม 61

38,900

37,900

6,500

12-16 ตุลาคม 61

39,900

37,900

6,900

28 ธันวาคม 61- 1 มกราคม 62

 

39,900

37,900

6,900

 
 
 
 

ค่าบริการรวม :

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินไทย

ตั๋วเครื่องบินกลับ กาฐมาณฑุ - โภครา-กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ

ค่าวีซ่าเนปาล

ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4 ดาว  (พักห้องละ 2 ท่าน)

ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

แจกน้ำดื่มวันละ 2 ขวด

 

ค่าบริการไม่รวม :

×*ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม 25 เหรียญดอลล่าสหรัฐและ

×*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

×ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

×ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

×ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

×ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

×ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

×ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ

เดินทางอย่างน้อย 21  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

 

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|NP|NP000|KATHMANDU

การขอวีซ่่า

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเนปาล

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 1 รูป)

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่
คุณ ชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230