ทัวร์ศรีลังกา ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ยอดเขาอดัมพีค นุวาร่า เอลลิย่า ทริปศรีลังกา โปรแกรม
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา,ศรีลังกา,เที่ยวศรีลังกา,ยอดเขาอดัมพีค รหัส SL8-UL
 • รหัสทัวร์ :
  SL8-UL
 • ราคา :
 • ระยะเวลา :
  8 วัน 7 คืน บินศรีลังกันแอร์ไลน์
 • วันเดินทาง :
  เดินทาง ธันวาคม - พฤษภาคมของทุกปี
 • สายการบิน :
  บินศรีลังกันแอร์ไลน์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  โคลัมโบ เมืองนาลันธานี ยอดเขาอดัมพีค เมืองนุวาร่า เอลลิย่า เมืองแคนดี้ วัดบุปผาราม ระบำแคนดี้ วัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว ชมสวนสมุนไพร ดัมบูล่า ถ้ำดัมบูลา สิกิริยา เมืองโปโลนนารุวะ พระเจดีย์ที่วัดถูปาราม กัลวิหาร สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ชมโลหะปราสาท เจดีย์เชตวัน เจดีย์อภัยคีรี วัดอิสุรุมุณิยะ เมืองเนกอมโบ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร วัดคงคาราม
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

ทัวร์ศรีลังกา  ยอดเขาอดัมพีค  นุวาร่า เอลลิย่า  แคนดี้  ดัมบูล่า  โปโลนารุวะ  สิกิริยา   อนุราธปุระ บินกลางวัน

หยดน้ำตาของอินเดีย   ศรีลังกา เมืองแห่งพระพุทธศาสนา นิกายสยามวงศ์ หินยาน บ้านพี่เมืองน้องของเรา ย้อนรอยเส้นทางการเดินทางมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

เดินทาง ช่วงฤดูกาลขึ้นยอดเขาเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จัดกรุ๊ปขนาดเล็กๆๆ  10 ท่านขึ้นไป

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เมืองนาลันธานี ยอดเขาอดัมพีค ประเทศศรีลังกา
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  
09.15 น. ออกเดินทางสู่นครโคลัมโบ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL 899
11.10 น. เดินทางถึงเมืองโคลัมโบ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองนาลันธานี เมืองนี้ตั้งอยู่ในไร่ชาและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงบุญเส้นทางยอดเขาศรีปาทะ เราใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เนื่องจากเส้นทางเป็นภูเขาจะไต่เขาไปเรื่อยๆสัมผัสบรรยากาศที่แสนจะงดงาม
เย็น ถึงเมืองนาลันธานี รับประทานอาหารเย็นและพักที่โรงแรมพื้นเมืองสะอาดปลอดภัยเนื่องจากเมืองนี้ไม่มีโรงแรมระดับ 3 -5 ดาว เราพักโรงแรมที่คัดสรรแล้วค่ะ
  หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดอดัมพีค ซึ่งเป็นยอดเขาสำหรับผู้เดินทางมาแสวงบุญจากทุกศาสนา ศาสนาพุทธเรียกว่ายอดเขาศรีปาทะ เชื่อว่าบนยอดสุดประดิษฐานรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวฮินดู เชื่อว่าเป็นรอยพระบาทของพระศิวะ เทศกาลสักการะรอยพระพุทธบาท ช่วงฤดูกาลขึ้นยอดเขาเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี นิยมเดินขึ้นตอนกลางคืนไปถึงยอดเขาตอนเช้า เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ใช้เวลาเดินขึ้นและลงประมาณ 4 -5 ชั่วโมง แต่ถ้าสำหรับคนที่ออกกำลังกายประจำก็ใช้เวลาเดินแค่ 2 – 3 ชั่วโมงเองค่ะ
  เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง

 

วันที่ 2 ยอดเขาอดัมพีค – เมืองนุวาร่า เอลลิย่า
06.00 น. โดยประมาณนะค่ะ  แล้วแต่กำลังขากำลังกายของแต่ละคนนะค่ะ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและกราบสักการะรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลังกาและชาวพุทธทั่วโลก หลังจากนั้นได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อทำธุรส่วนตัว พักผ่อน รับประทานอาหารเช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย เดินทางสู่เมืองนุวาร่า เอลลิย่า เมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษในสมัยที่มาปกครองศรีลังกา หรืออีกชื่อหนึ่งว่า  “LITTLE  ENGLAND”  ของประเทศศรีลังกา เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ไร่ชา เป็นเมืองที่อากาศเย็นที่สุดของเกาะ สิ่งก่อสร้างเป็นแบบสมัยอาณานิคม ในสมัยพระราชินีแอนน์ แห่งประเทศอังกฤษ และเป็นแหล่งผลิตชาซีลอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เย็น รับประทานอาหารค่ำและพักโรงแรม JETWING ST ANDREW’S HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 เมืองนุวาร่า เอลลิย่า – เมืองแคนดี้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  ออกเดินทางสู่เมืองแคนดี้ เมืองแคนดี้เป็นเมืองหลวงเก่า ในอดีตองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 แห่งสยามประเทศได้เคยเสด็จประพาส เมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงท่ามกลางป่าเขียวขจีและไร่ชาที่สวยงามสุดสายตา 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย นำชม วัดบุปผาราม เป็นวัดที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกาจุดเริ่มต้นของ “ลัทธิสยามวงศ์” วัดแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวไทยและศรีลังกาบ้านพี่เมืองน้องกัน ชมกุฏิ ห้องทำงาน ข้าวของเครื่องใช้ของพระอุบาลีในสมัยที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเพื่อช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่เสื่อมไปจากลังกา นำท่านกราบสักการะพระสังฆราชแห่งสยามวงศ์(ในกรณีท่านจำวัดมิได้เดินทางออกไปทำธุระนอกวัด)นำท่านชมระบำแคนดี้ที่งดงามและสนุกสนานเริ่มแสดง17.30 – 18.30 น.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารของโรงแรม  พักที่  QUEEN  HOTEL  ระดับ 3  ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองแคนดี้ – ดัมบูล่า
04.30 น. ปลุกตื่นโดยโรงแรม  ออกเดินทางไปวัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ เพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว อันศักดิ์สิทธิ์นำ เข้ากราบนมัสการพระบรมธาตุภายในห้องชั้นในสุด บริเวณองค์พระเจดีย์ทองคำ และกลับเข้าโรงแรมรับประทานอาหารเช้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. เดินทางไปชม ชมสวนสมุนไพร ที่มีผลิตผลทางการเกษตรจำหน่าย เช่นน้ำยาปลูกผมซึ่งสกัดจากผลมะพร้าวคิงศ์โคโคนัท หรือน้ำยาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม ในอดีตเกาะลังกาเป็นเมืองที่ส่งออกสมุนไพรสู่ประเทศแถบยุโรปและตะวันออกที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ดัมบูล่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ชมถ้ำดัมบูลาซึ่งต้องเดินขึ้นเขาสูงประมาณ 500 ฟุต มีบันไดก้าวสบาย ๆ และทางเดินลาดใช้เวลาขึ้นประมาณ 30 นาที เมื่อถึงตัวถ้ำแล้ว ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นสบาย ภายในถ้ำท่านจะพบกับความงามของภาพพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์ พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมายประดิษฐานอยู่ทั่วไปในถ้ำที่มีหลายห้อง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พัก KASSAPA LIONS ROCK  ระดับ 4  ดาว  หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 สิกิริยา – เมืองโปโลนนารุวะ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  ออกเดินทางไปยัง สิกิริยา อันเลื่องชื่อ กรุณาแต่งกายที่รัดกุมเพื่อขึ้นพิชิตยอดเขาสิกิริยา อันเลื่องชื่อ อดีตเคยเป็นป้อมปราการระฟ้า ข้ามสะพานระหว่างคูเมืองที่กว้างใหญ่ ปัจจุบันปลูกดอกบัวสวยงามบริเวณคูน้ำ เดินผ่านสวนน้ำและโบราณสถานก่อนถึงเชิงเขาที่มีขั้นบันไดและมีที่พักเหนื่อยตลอดทาง ท่านจะได้ชมภาพวาดสีเฟรสโก้รูปหญิงสาวชาวสิงหล มีอายุกว่า1,000ปี ขึ้นสู่อดีตพระราชวังของพระเจ้ากัสยะปะซึ่งมีสระน้ำใหญ่อยู่ภายในพระราชวังด้านบนสุดของยอดเขาพร้อมฟังประวัติการต่อสู้และเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นที่พระราชวังแห่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางไปชมเมืองโปโลนนารุวะ อดีตเมืองหลวงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 (ยุคก่อนสมัยสุโขทัย)และเป็นเมืองต้นแบบของอาณาจักรสุโขทัย ท่านจะได้เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างศาสนสถานที่งดงามและสมบูรณ์ไปด้วยพุทธศิลป์ของลังกาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เช่น พระวิหารและพระเจดีย์ที่วัดถูปาราม ชมพระพุทธรูปหินแกะที่กัลวิหาร ที่มีพุทธลักษณะปางนั่งสมาธิ,ปางประทับยืนและปางพุทธไสยาสน์ซึ่งสงบนิ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปัญญา สะท้อนออกมาจากงานพุทะศิลป์ ณ ศาสนสถานแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำและพักโรงแรม THE DEER PARK  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าเมืองโปโลนนารุวะ

 

วันที่ 6 เมืองโปโลนนารุวะ – เมืองอนุราธปุระ   
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองอนุราธปุระ  นำชมเมืองมรดกโลก อนุราธปุระ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศอยู่นานถึง 1,500 ปี ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์พูนสุขปัจจุบันท่านสามารถเห็นสภาพตัวเมืองเก่าหลังจาที่องค์การยูเนสโกได้ช่วยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะสนะสถานต่างๆ ขึ้นมาใหม่ กราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเก่าแก่กว่าที่พุทธคยา ซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราว 2,200 ปีมาแล้ว เป็นหน่อที่พระนางสังฆมิตตาเถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดียและเป็นหน่อที่แยกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกจนหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ ชมพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ หรือที่เรียกว่าพระเจดีย์สุวรรณมาลิกที่ใหญ่และงดงามเป็นต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ำองค์อื่นๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก ชมวัดถูปาราม กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวากระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า นำท่านชม เจดีย์เชตวัน เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอนุราธปุระ ชม เจดีย์อภัยคีรี สร้างโดยพระเจ้าคชพาหุ พ.ศ.4 สูงเป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์เชตะวัน  ชมวัดอิสุรุมุณิยะสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3 เชื่อกันว่าพระมหินท์อรหันต์ ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เคยมาจำพรรษาครั้งแรกในแผ่นดินของลังกาที่วัดแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเนกอมโบเมืองตากอากาศชายทะเลคล้ายพัทยาบ้านเราเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของทั้งทางต่างประเทศและของคนพื้นถิ่นเองและที่สำคัญเมืองนี้ใกล้สนามบินนานาชาติด้วยค่ะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำและพักโรงแรม JETWING SEA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าเมืองเนกอมโบ

 

วันที่ 7 เมืองเนกอมโบ – นครโคลัมโบ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองโคลัมโบเมืองท่าและเป็นเมืองเศรษฐกิจของศรีลังกา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  ชมวัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำที่วัดแห่งนี้ และพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรก จากนั้นชมมหาวิหารกลางน้ำที่เก่าแก่และงดงาม วัดคงคาราม อันเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมชมพระพุทธรูปทรงลังกา รูปสลัก ภาพวาดภายในวิหาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย ชมย่าน"ฟอร์ต" สถานที่ๆ เคยเป็นศูนย์กลางบริหารงาน และที่ตั้งกองทหารชาวอังกฤษในอดีต เดินเล่นชมวิวชายทะเลที่งดงามยามเย็นของเมืองศรีลังกา  ช้อปปิ้งสินค้าส่งออกในราคาพื้นเมืองย่านธุรกิจการค้า ODEL ของนครโคลัมโบ ในบริเวณแถบนี้ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุคเมื่อครั้งศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ,ฮอลันดาและโปรตุเกส ผ่านตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ใจกลางย่านธุรกิจของประเทศ, ที่ทำการของสภาเก่าเลียบริมมหาสมุทรอินเดีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารไทย
19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน

 

วันที่ 8 นครโคลัมโบ – กรุงเทพฯ
01.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL 888   
06.15 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

 

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พักคู่

พักเดี่ยวเพิ่ม

ธันวาคม ถึง พฤษภาคม 

 

 

 

 

 

ค่าบริการรวม :

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน  

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับ4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทางและค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา

*ค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา 30 เหรียญดอลล่าสหรัฐ

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

 

ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการวันละ 5 เหรียญดอลล่าสหรัฐรวม 40 USD และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50 บาท รวม 400 บาท

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว  • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วันเก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  •ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|LK|CE009|COLOMBO

การขอวีซ่่า

 

เอกสารการยื่นวีซ่าศรีลังกา

พาสปอร์ตอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่
คุณ ชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230