ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคาถูก ทริปศรีลังกา โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังการาคา
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน รหัส PKGSL5-UL
 • รหัสทัวร์ :
  PKGSL5-UL
 • ราคา :
 • ระยะเวลา :
  5 วัน 3 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน กำหนดวันเดินทางเอง ราคานี้สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2557 (ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วง เทศกาลปีใหม่)
 • สายการบิน :
  ศรีลังกันแอร์ไลน์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน เมืองอนุราธปุระ ชมวัดอิสุรุมุณิยะ สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมโลหะปราสาท วัดถูปาราม เจดีย์เชตวัน เจดีย์อภัยคีรี สิกิริยา เมืองโปโลนนารุวะ ถ้ำดัมบูลา เมืองแคนดี้ วัดบุปผาราม ชมระบำแคนดี้ วัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร วัดคงคาราม ODEL
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
แชร์ พิมพ์

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

ทัวร์ศรีลังกา เมืองอนุราธปุระ   ชมวัดอิสุรุมุณิยะ สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมโลหะปราสาท  วัดถูปาราม  เจดีย์เชตวัน  เจดีย์อภัยคีรี สิกิริยา  เมืองโปโลนนารุวะ  ถ้ำดัมบูลา เมืองแคนดี้  วัดบุปผาราม  ชมระบำแคนดี้ วัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร  วัดคงคาราม  ODEL

 

 

ราคาแพคเก็จรวม

ค่าที่พัก 3 คืน                                                          

ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามโปรแกรมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่                            

ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน

 

ราคาแพคเก็จไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

ค่าวีซ่าเข้าประเทศศรีลังกา

มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยว

 

 

 

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  
08.50 น. ออกเดินทางสู่นครโคลัมโบ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL 403
10.40 น. เดินทางถึงเมืองโคลัมโบ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองอนุราธปุระ  นำชมเมืองมรดกโลก อนุราธปุระ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศอยู่นานถึง 1,500 ปี ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์พูนสุขปัจจุบันท่านสามารถเห็นสภาพตัวเมืองเก่าหลังจาที่องค์การยูเนสโกได้ช่วยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะสนะสถานต่างๆ ขึ้นมาใหม่
เย็น รับประทานอาหารค่ำและพักโรงแรม PALM GARDEN VILLAGE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าเมืองอนุราธปุระ
  เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง

 

วันที่ 2

เมืองอนุราธปุระ - เมืองโปโลนารุวะ – สิกิริยา

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ชมวัดอิสุรุมุณิยะสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3 เชื่อกันว่าพระมหินท์อรหันต์ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เคยมาจำพรรษาครั้งแรกในแผ่นดินของลังกาที่วัดแห่งนี้ กราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเก่าแก่กว่าที่พุทธคยา ซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราว 2,200 ปีมาแล้ว เป็นหน่อที่พระนางสังฆมิตตาเถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดียและเป็นหน่อที่แยกจาก
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกจนหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ ชมพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ หรือที่เรียกว่าพระเจดีย์สุวรรณมาลิกที่ใหญ่และงดงามเป็นต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ำองค์อื่นๆเช่น พระปฐมเจดีย์ ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก ชมวัดถูปาราม กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวากระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า นำท่านชม เจดีย์เชตวัน เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอนุราธปุระ ชมเจดีย์อภัยคีรี สร้างโดยพระเจ้าคชพาหุ พ.ศ.4 สูงเป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์เชตะวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางไปชมเมืองโปโลนนารุวะ อดีตเมืองหลวงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 (ยุคก่อนสมัยสุโขทัย)และเป็นเมืองต้นแบบของอาณาจักรสุโขทัย ท่านจะได้เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างศาสนสถานที่งดงามและสมบูรณ์ไปด้วยพุทธศิลป์ของลังกาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เช่น พระวิหารและพระเจดีย์ที่วัดถูปาราม ชมพระพุทธรูปหินแกะที่กัลวิหาร ที่มีพุทธลักษณะปางนั่งสมาธิ,ปางประทับยืนและปางพุทธไสยาสน์ซึ่งสงบนิ่ง เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปัญญา สะท้อนออกมาจากงานพุทะศิลป์ ณ ศาสนสถานแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พัก  KASSAPA LIONS ROCK   ระดับ  4 ดาว  หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

สิกิริยา - ดัมบูล่า – เมืองแคนดี้

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางไปยัง สิกิริยา อันเลื่องชื่อ กรุณาแต่งกายที่รัดกุมเพื่อขึ้นพิชิตยอดเขาสิกิริยา อันเลื่องชื่อ อดีตเคยเป็นป้อมปราการระฟ้า ข้ามสะพานระหว่างคูเมืองที่กว้างใหญ่ ปัจจุบันปลูกดอกบัวสวยงามบริเวณคูน้ำ เดินผ่านสวนน้ำและโบราณสถานก่อนถึงเชิงเขาที่มีขั้นบันไดและมีที่พักเหนื่อยตลอดทาง ท่านจะได้ชมภาพวาดสีเฟรสโก้รูปหญิงสาวชาวสิงหล มีอายุกว่า 1,000ปี ขึ้นสู่อดีตพระราชวังของพระเจ้ากัสยะปะ ซึ่งมีสระน้ำใหญ่อยู่ภายในพระราชวังด้านบนสุดของยอดเขา พร้อมทั้งฟังประวัติการต่อสู้และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่พระราชวังแห่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ดัมบูล่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ชมถ้ำดัมบูลาซึ่งต้องเดินขึ้นเขาสูงประมาณ 500 ฟุต มีบันไดก้าวสบาย ๆ และทางเดินลาดใช้เวลาขึ้นประมาณ 30 นาที เมื่อถึงตัวถ้ำแล้ว ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นสบาย ภายในถ้ำท่านจะพบกับความงามของภาพพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์ พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมายประดิษฐานอยู่ทั่วไปในถ้ำที่มีหลายห้อง   ออกเดินทางสู่เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะ ชมสวนสมุนไพร ที่มีผลิตผลทางการเกษตรจำหน่าย เช่นน้ำยาปลูกผมซึ่งสกัดจากผลมะพร้าวคิงศ์โคโคนัท หรือน้ำยาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม ในอดีตเกาะลังกาเป็นเมืองที่ส่งออกสมุนไพรสู่ประเทศแถบยุโรปและตะวันออกที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เมืองแคนดี้เป็นเมืองหลวงเก่า ในอดีตองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 แห่งสยามประเทศได้เคยเสด็จประพาส เมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงท่ามกลางป่าเขียวขจีและไร่ชาที่สวยงามสุดสายตา หากทำเวลาดีนำท่านชมระบำแคนดี้ที่งดงามและสนุกสนาน เริ่มแสดง17.30 – 18.30 น.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารของโรงแรม พักที่  QUEEN  HOTEL  ระดับ 3  ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

เมืองแคนดี้ – นครโคลัมโบ

04.00 น. ปลุกตื่นโดยโรงแรม  ออกเดินทางไปวัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ เพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว อันศักดิ์สิทธิ์
06.30 น. นำเข้ากราบนมัสการพระบรมธาตุภายในห้องชั้นในสุด บริเวณองค์พระเจดีย์ทองคำ และกลับเข้าโรงแรมรับประทานอาหารเช้า ชม วัดบุปผาราม เป็นวัดที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกาจุดเริ่มต้นของ “ลัทธิสยามวงศ์” วัดแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวไทยและศรีลังกาบ้านพี่เมืองน้องกัน ชมกุฏิ ห้องทำงาน ข้าวของเครื่องใช้ของพระอุบาลีในสมัยที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเพื่อช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่เสื่อมไปจากลังกา นำท่านกราบสักการะพระสังฆราชแห่งสยามวงศ์(ในกรณีท่านจำวัดมิได้เดินทางออกไปทำธุระนอกวัด)  เดินทางสู่เมืองโคลัมโบ  ก่อนเข้าเมืองโคลัมโบแวะชมวัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำที่วัดแห่งนี้ และพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร วันนี้ทานอาหารช้าหน่อยนะค่ะ เตรียมอาหารลองท้องไปด้วยค่ะ 
บ่าย จากนั้นชมมหาวิหารกลางน้ำที่เก่าแก่และงดงาม วัดคงคาราม อันเป็นสถานที่ทำสังฆกรรม ชมพระพุทธรูปทรงลังกา รูปสลัก ภาพวาดภายในวิหาร  ช้อปปิ้งสินค้าส่งออกในราคาพื้นเมืองย่านธุรกิจการค้า ODEL ของนครโคลัมโบ ในบริเวณแถบนี้ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุคเมื่อครั้งศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ,ฮอลันดาและโปรตุเกส ผ่านตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ใจกลางย่านธุรกิจของประเทศ, ที่ทำการของสภาเก่าเลียบริมมหาสมุทรอินเดีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารไทย
19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน

 

วันที่ 5

นครโคลัมโบ – กรุงเทพฯ

01.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL 402   
06.15 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ - โคลัมโบ - กรุงเทพฯ 

2.  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ค่าทิปวันละ 5 ดอลล่า/ท่าน  รวม ท่านละ 20 USD

3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด

4.  ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก

5.  มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

6. ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การจองทริป

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ  ท่านละ 5000 บาท   ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง  20  วัน หรือจะชำระครั้งเดียวทั้งหมด

โอนแล้วนำหลักฐานสลิปการโอนเงินพร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อทริป วันที่เดินทาง สำหรับทำประกันเดินทาง    Fax มาให้ที่ 02-948-8401    หลักฐานการโอนเงินให้นำมาแสดงในวันเดินทาง

 

 

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วันเก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ

หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  •ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|LK|CE009|COLOMBO

การขอวีซ่่า

 

ทัวร์ศรีลังกา  5 วัน 3 คืน

เอกสารการยื่นวีซ่าศรีลังกา

พาสปอร์ตอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาที่
คุณ ชนัญชิดา ประชุมพล
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
32/537 หมู่บ้านไพรเวทวิลล่า ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230