ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก ทริปบาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อินโดนีเซีย
GA4SW ทัวร์บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  GA4SW
 • ราคา :
  มิ.ย. - ต.ค.60/18,900.-
 • ระยะเวลา :
  4 วัน 3 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน
  มิถุนายน : 10 - 13
  กรกฏาคม : 8 - 11 **วันอาสาฬบูชา** / 20 - 23
  สิงหาคม : 11 – 14 **วันแม่** ขากลับ GA 403 09.25-10.25 – GA 862 12.30-16.15/ 24 - 27
 • สายการบิน :
  การูด้าอินโดนีเซีย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน บาหลี วัดอูลูวาตู ปุราทามันอายุน นาข้าวขั้นบันไดเบดูกัลล์ วัดอูลันดานูบราตัน ปุราทานาห์ลอต หาดจิมบารัน วัดเบซากีห์ คินตามณี ภูเขาไฟ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ อูบุด ระบำบาหลี กูต้าเซ็นเตอร์ อนุสาวรีย์มหาภารตะ บาหลี
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์บาหลี  4 วัน 3 คืน 

เกาะแปลกที่แตกต่างแต่งดงาม เกาะบาหลี ดั่งสวรรค์รังสรรสร้าง เกาะแห่งมนตราศักดิ์สิทธ์ ไหว้พระเสริมดวง แก้ชงกันที่นี่

บาหลี ไปกันเลย อย่าพลาด 

กำหนดการเดินทาง : เมษายน – ธันวาคม 2560

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี) –  วัดอูลูวาตู  PURA ULUWATU           (-/-/D)            

04.30 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง

06.35 น.        นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)

09.55 น.       ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)

11.35 น.       นำท่านเดินทางสู่เมืองเดนพาซาร์(บาหลี)โดยสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย    เที่ยวบิน GA408 (อาหารบนเครื่อง)

14.40 น.       เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะจากนั้นเดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu    วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดียเป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชาสองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูงเห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีครามถึงเวลานำท่านชมพระอาทิตย์ตกริมทะเล(ความสวยงามขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละวัน) ที่นี่ถือว่าจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ

ค่ำ                รับประทานอาหารเย็น  เมนูพิเศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารันจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

วันที่สอง          วิหารตานาห์ลอต –  เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี                      (B/L/D)

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนักหลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา นำท่านชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลีวัดทามาอายุน(เม็งวี)อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม

เย็น             บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

พักที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

วันที่สาม          หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน          (B/L/D)                

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยัง     คุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัด  ฮินดูที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม  มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกันไปตามไหล่เขา โดยมี วัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวัน จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่งมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถือ เป็นด่านแรกสำหรับการเริ่มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)

หลังอาหารหลังนำท่านเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆตัววิหารจากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินค้ากับแม่ค้าได้ถึง 50 -70 %)

เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

วันที่สี่             เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ     (B/-/-)

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.50-12.50 น.    เดินทางสู่กรุงเทพ  แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 407

16.40-20.10 น.    เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 864 เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์บาหลี  4 วัน 3 คืน 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ

มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

พฤษภาคม : 25 - 28

18,900

18,900

17,900

6,000

มิถุนายน : 10 - 13

18,900

18,900

17,900

6,000

กรกฏาคม : 8 - 11 **วันอาสาฬบูชา**

19,900

19,900

18,900

6,000

กรกฏาคม : 20 - 23

19,900

19,900

18,900

6,000

สิงหาคม : 11 – 14 **วันแม่**

ขากลับ GA 403 09.25-10.25 – GA 862 12.30-16.15

19,900

19,900

18,900

6,000

สิงหาคม : 24 - 27

19,900

19,900

18,900

6,000

กันยายน : 7 – 10

19,900

19,900

18,900

6,000

กันยายน : 21 – 24

19,900

19,900

18,900

6,000

ตุลาคม : 12 – 15

19,900

19,900

18,900

6,000

ตุลาคม :20 – 23 **วันปิยะมหาราช**

ขากลับ GA 403 09.25-10.25 – GA 862 12.30-16.15

19,900

19,900

18,900

6,000

                                   

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)

-ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่

-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

-ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

-ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ

-ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว

-ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

-ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด

-ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวัน/ต่อลูกค้า 1 คน

-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง

**บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

ทัวร์บาหลี  4 วัน 3 คืน 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

การจองทัวร์และการชำระเงิน 

1.ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท/ท่าน สำหรับการจองทัวร์

2.กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่งสายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

3. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21  วันก่อนการเดินทาง

การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ เท่านั้น

 

เงื่อนไขการยกเลิก

·บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น  

· กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ

·บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
ASI|ID|ID009|JAKARTA

การขอวีซ่่า

ทัวร์บาหลี  4 วัน 3 คืน 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม