โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เนเธอร์แลน์
ทัวร์ยุโรป KEUKENHOF เยอรมัน เนเธอร์แลน์ สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส EUW23 QR(WC)
 • รหัสทัวร์ :
  EUW23 QR(WC)
 • ราคา :
  สอบถาม 02-948-8473
 • ระยะเวลา :
  9วัน
 • วันเดินทาง :
 • สายการบิน :
  QATAR AIRWAYS
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  แฟรงค์เฟิร์ท – ล่องเรือชมความสวยงามแม่น้ำไรน์ - ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน - โคเบลนท์ – โคโลญจน์
  มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจกชมเมือง - สถาบันเจียระไนเพชร
  จัตุรัสดามสแควร์ - หมู่บ้านกังหันลม – โรงงานรองเท้าไม้ - สวนเคอเคนออฟ – บรัสเซลส์
  แมเนเกนพิส - บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง
  ลูเซิร์น – แองเกิลเบิร์ก - พิชิตยอดเขาทิตลิส – นั่งกระเช้าโรแตร์ชมวิว360องศา
  ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ดีจอง - ปารีส – พระราชวังแวย์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล จัตุรัสทรอคาเดโร – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์ห้างลาฟาแยต
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์ยุโรป เคอเคนฮอฟ เยอรมัน เนเธอร์แลน์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

แฟรงค์เฟิร์ท – ล่องเรือชมความสวยงามแม่น้ำไรน์ - ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน  - โคเบลนท์ – โคโลญจน์ 

มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจกชมเมือง - สถาบันเจียระไนเพชร

จัตุรัสดามสแควร์ - หมู่บ้านกังหันลม – โรงงานรองเท้าไม้ - สวนเคอเคนออฟ – บรัสเซลส์

แมเนเกนพิส -  บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก  - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง

ลูเซิร์น – แองเกิลเบิร์ก - พิชิตยอดเขาทิตลิส – นั่งกระเช้าโรแตร์ชมวิว360องศา

ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ดีจอง - ปารีส – พระราชวังแวย์ซายย์  - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล  จัตุรัสทรอคาเดโร – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ - Duty Free  - ช้อปปิ้งแบรนด์ห้างลาฟาแยต

***เมนูพิเศษ ไปทั้งทีต้องลอง!!!!! “หอยแมลงภู่อบเบลเยี่ยม” และ “หอยเอสคาโก้อบเนยฝรั่งเศส”***

กำหนดการเดินทาง

ออกเดินทางช่วงวันที่ 12-20 เม.ย. / 01-09 พ.ค. 2558

 ( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

 

 

วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

17.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

20.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR829

22.55 น.

เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที่2       แฟรงค์เฟิร์ท – ล่องเรือชมความสวยงามแม่น้ำไรน์ - ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน  

                  โคเบลนท์ – โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์

00.55 น.

ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR059

06.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป ซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไรน์ Rhine river เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ตั้งแต่ในยุคสมัยกลางแฟรงค์เฟิร์ท เป็นนครอิสระที่เก่าแก่มาก่อน และมีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสำคัญเป็นเมืองเชื่อมติดต่อกับยุโรปในด้านการค้า, คมนาคม และทางการทูตที่เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างราชอาณาจักรปัจจุบันแฟรงเฟิร์ท กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงไปทั่ว ประเท  ศ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางการค้าของเยอรมัน นำคณะเดินทางสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ซึ่งนอกจากมีทัศนียภาพที่สวยงามอันเปี่ยมสเนห์แล้ว บ็อบผาดยังมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงามของแม่น้ำไรน์ และซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง อา  ทิ มีดเยอรมนี, ที่เปิดไวน์, ของที่ระลึกน่ารักๆประดับบ้าน ฯลฯ จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ  “นำคณะล่องเรือนำเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่างๆเก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย แม่น้ำแห่งนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราว ,ตำนาน และบทเพลงต่างๆที่ทำให้ผู้คนหลงใหล เรือจะนำท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่ “เขตเซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ.ที่ 19 เมืองสำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจำปีริมฝั่งแม่น้ำไรน์ และยังลือชื่อด้านเหล้าองุ่นคุณภาพสูงของเยอรมัน ให้ท่านได้แพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่แสนสวยงามบนเรือจนกระทั่งเรือเทียบท่า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  เมนูพิเศษ ! ชิมรส “ขาหมูเยอรมัน” รสชาติแบบต้นตำรับแท้ๆพร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสรสชาติ “เบียร์เยอรมัน” ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

บ่าย

ออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองโคลเบลนท์” ซึ่งมีเขตเมืองเก่ามิดชิดอยู่ภายใน เป็นที่ตั้งของ “ด้อยซ์เอ๊กซ์” (Deutsche Ecke) หรือแปลว่า “หัวมุมเยอรมัน” ชมจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย “แม่น้ำโมแซล” และ “แม่น้ำไรน์” ซึ่งใหลมาบรรจบกัน และไหลรวมกันลงสู่ทะเลเหนือ บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์แห่งสงครามกับตัวอย่างกำแพงเบอร์ลินที่ทางการเยอรมันได้นำม าจากกรุงเบอร์ลินเพื่อติดตั้งตามส่วนต่าง ๆ เพื่อเตือนใจผู้คนถึงความเสียหายจากสงครามถ่ายรูปคู่กับ “อนุสาวรีย์มหึมาทรงม้ของของจักรพรรดิ์วิลเฮล์มที่ 1” อันโดดเด่นสง่างาม และวิวทิวทัศน์ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งเรียงรายริมแม่น้ำไรน์จากมุมที่แม่น้ำสองสายบรรจบพบกันได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ “เมืองโคโลญจน์” เป็นเมืองเมืองที่เก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน ชื่อเมืองนี้มาจาก “โคโลเนีย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen เยอรมันเหนือใกล้กับเมืองบอนน์ เมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวม ตัวกันกับเยอรมันตะวันออก คนไทยเราจะรู้จักเมืองนี้ตามชื่อของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และที่นี้ก็เป็นแหล่งผลิตน้ำหอมดังกล่าวมาตั้งแต่เกือบ300ปี เลข 4711 คือเลขที่ของบ้านผู้ผลิตนั่นเอง นำคณะเข้าชมภายใน “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแห่งนี้ที่แม้ในปัจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆมหาวิหารทำให้เราทราบว่าชีวิต และอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคยแย  กจากไกลจากมหาวิหารแห่งนี้เลย ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินพันธมิตรได้ถล่มวิหารแห่งนี้รวม 14 ครั้งแต่ทุกครั้งเหมือนมีมนตร์ขลัง ลูกระเบิดพลาดจากมหาวิหารไปทุกคราวไปคงความเสียหายแก่มหาวิหารเพียงเล็กน้อย หลักจากนั้นให้คณะได้เดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ,ของที่ระลึก ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  Barcello City Center Hotel หรือระดับใกล้เคียง                               พักเมืองโคโลญจน์

วันที่3        โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจกชมเมือง 

                 สถาบันเจียระไนเพชร - จตุรัสดามสแควร์  

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินทางสู่ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บ้านทางชนบท ตลอดสองข้างทาง เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมือง  ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า100สายจนได้ชื่อว่าเป็น เวนีสแห่งยุโรปเหนือ”และมีเขื่อนอยู่ทั่วไปเนื่องจากเป็นแผ่นดินที่สร้างถมขึ้นจากบริเวณเดิมที่เป็นน้ำทะเลปัจจุบันเป็นนครที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4 เมตร

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ให้คณะได้เพลิดเพลินกับการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เมืองที่ เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัมนำคณะเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า  เลือกซื้อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ภายในร้านที่ทำด้วยไม้เป็นของที่ระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเท้าไม้, ภาพวาด, ของที่ระลึก ฯลฯ นำคณะเดินทางเข้าสู่ ดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  Novotel Hotel / Murcure Hotel หรือระดับใกล้เคียง                   พักเมืองอัมสเตอร์ดัม

วันที่4        หมู่บ้านกังหันลม – โรงงานรองเท้าไม้ - สวนเคอเคนออฟ – บรัสเซลส์ - แมเนเกนพิส

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะเที่ยวชมธรรมชาติแบบฮอลแลนด์แท้ๆ ที่ “หมู่บ้านกังหันลม” ซึ่งมีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Zaan ไม่ไกลจาก Amsterdam ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวม ความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน้ำ สวนเล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหันลมเก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม โดยกังหันลมที่นี่เป็นกังหันที่ยังใช้งานได้ ทำหน้าที่เลื่อยไม้ บดเม็ดสี บดพืชน้ำมัน ฯลฯ นับเป็นเครื่องจักรกลที่คลาสสิคและน่าสนใจมาก นอกจากกังหันลมแล้วก็ยังมีรองเท้าไม้อีก ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ Netherlands ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ชม “โรงงานรองเท้าไม้” งานศิลปหัตถกรรมของชาวดัชต์ ชมกรรมวิธีการผลิตรองเท้าไม้ตั้งแต่การคัดเลือกไม้ที่จะนำมาผลิตการขึ้นรูป และการแกะไม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสาธิตวิธีการผลิตทั้งแบบที่ใช้แรงคนและเครื่องจักร ในอดีตชาวดัทช์นิยมสวมรองเท้าไม้เพื่อใช้ทำสวนหรือไร่หรือแม้กระทั่งพิธีแต่งงาน ให้ท่านได้เลือก ซื้อเลือกชมรองเท้าไม้และของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, ของประดับบ้าน, ของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ นำท่านเดินทางเข้าสู่ “สวนเคอเคนออฟ” Keukenhof Garden อุทยานดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก เดินเที่ยวชมความสวยามของชมดอกทิวลิป, ดอกลิลลี่, และดอกไม้แสนสวยนานาพรรณที่กำลังบานสะพรั่งทั้งสวนภายนอก และดอกไม้พันธุ์พิเศษๆที่อยู่ในห้องเรือนกระจก และถ่ายรูปคู่กับ “กังหันลม” สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มภายในสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตามอัธยาศัย...

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย

 นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในบรรยากาศอันเป็นชนบทและทางหลวงแผ่นดินที่ได้รับการยกย่องว่ามีความปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดในยุโรป นำคณะชมความสวยงามของ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็น 1 ใน 3 ของ กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ สถานที่ตั้งขององค์การนาโต้ และองค์การสำคัญๆ อีกหลายองค์การ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนต่างๆอาคารที่ทำการของบริษั  ทชั้นนำของยุโรป ชมประติมากรรม อะโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 เข้าสู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณ จตุรัสกรองด์ปลาซ สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณแต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทองเป็นอาคารสไตล์บาร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง ,พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง, อาคารของสมาคมอาชีพต่าง ฯลฯ ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง นำคณะชมสัญลักษณ์ที่สำคัญประจำเมือง เจ้าหนูยืนฉี่” หรือ “แมเนเกนพิส ฝีมือของ เจอโรม ดูเกสนอย ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1619 หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลายการ์ตูนแต็ง แต็ง ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมในยุโรป  

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ Moules Frites หรือ “หอยแมลงภู่อบแห่งเบลเยี่ยม” ต้นตำรับหอยแมลงภู่อบไวน์ขาวของโลก เสริฟพร้อมมันฝรั่งทอ    

พักที่ : MERCURE CENTER LOUISE หรือระดับใกล้เคียง                           พักกรุงบรัสเซลส์

วันที่5        บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก  - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “ลักเซมเบิร์ก” นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปนำท่านผ่านชม ย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น”Luzern ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมี  ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม สำหรับเลี้ยงสัตว์ และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะไปถ่ายรูปกับ “ อนุสาวรีย์สิงโต ”  อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “ สะพานไม้คาเปล ”    ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม  “ แม่น้ำรุซซ์ ” (Reuss)ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคย ถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”  ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กูบเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ

 ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Grand Europe Hotel  หรือระดับใกล้เคียง                                        พักเมืองเมืองลูเซิร์น

วันที่6         ลูเซิร์น – แองเกิลเบิร์ก - พิชิตยอดเขาทิตลิส – นั่งกระเช้าโรแตร์ชมวิว360องศา             

                 ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ดีจอง           

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางสู่ “เมืองแองเกิลเบิร์ก” เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่หมุนรอบตัวเอง 360 องศา เดินทางสู่ “ยอดเขาทิตลิส” Titlis ในระดับความสูง10,000 ฟิตหรือ 3,020 เมตร นำชม “ถ้ำน้ำแข็งพันปี” GlacierGrotto ที่มีความยาวถึง130 เมตรและมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร  ให้ท่านได้บันทึกภาพภายในถ้ำน้ำเเข็งที่หาชมได้ไม่ง่ายนักท่ามกลางอุณหภูมิ –1  ถึง –1.5 องศาที่ไม่เคยละลายและลานหิมะทัศนียภาพเบื้องล่างที่เป็นลานสกีที่มี  ชื่อเสียงท่านจะสนุกกับการเล่นหิมะที่ไม่ละลายตลอดทั้งปีพร้อมบันทึกภาพอันตระการตาของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดยาวสุดสายตา เพลิดเพลินกับบรรยากาศบนยอดเขา

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (ภัตตาคารชมวิว)

บ่าย

นำคณะท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันงดงาม นำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง” ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านการคมนาคม

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  Novotel Dijon Sud หรือที่พักระดับใกล้เคียง                                      พักเมืองดีจอง

วันที่7     ดีจอง – ปารีส – พระราชวังแวย์ซายย์  - ห้องฮอลออฟมิเลอร์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพล

ของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่บ้านทางชนบทของฝรั่งเศส

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังแวร์ซายย์” (พิเศษสุด.! ทางบริษัทได้จัดเตรียม “ไกด์ประจำพระราชวัง” นำชม ความงามและประวัติความเป็นมาของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้) พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีผลงานการสร้างสรรค์ที่ถือเป็นเลิศแห่งภาพตามพระประสงค์ในพระเจ้าหลุยส์ที่14 กษัตริย์ผู้ทรงบุญยาธิการล้นฟ้าล้นแผ่นดินในราชวงศ์บูร์บอง เป็นสถานโบราณอันมีคุณค่าและสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ถูกสร้างด้วยความอุตสาหะของสถาปนิกชื่อดัง 3 ท่าน คือ เลอโล ,โมสาร์ท, และเลอโนร์ท ที่ร่วมกันออกแบบพระราชังตามบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14 โปรดให้สร้างด้วยหินอ่อนเมื่อปี ค.ศ.1661(พ.ศ.2204) เสียค่าใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 500 ล้านฟรังค์ สามารถจุคนได้ 10,000 คน กินเวลา 30 ปี ใช้คนงาน 30,000 คน นำท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เข้าเฝ้าราชสำนักฝรั่งเศส พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกใช้ให้เป็นสถานที่ลงนามสนธิสัญญาแวร์ซายย์ ห้องที่มีชื่อที่สุดคือห้องกระจกที่เคยใช้ลงนามเซ็นสัญญาสงบศึกในคราวมหา  สงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายแพ้ต่อเยอรมันจึงต้องประกาศให้ปารีสเป็นเมืองปลอดทหารไม่มีการต่อสู้ใดๆ ทั้งสิ้นจึงไม่มีการเสียหาย ออกเดินทางกลับเข้าสู่ปารีสนำคณะล่องเรือชมบรรยากาศอันโรแมนติกสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนน์ Seine River Cruise พร้อมชมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์, เกาะเซ็นต์หลุยส์, โบสถ์นอร์ทเตรอดาม, พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์, แซงวาลี้ด, พระราชวังบูร์บ็อง, สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร(อาหารท้องถิ่น) เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศส (หอยเอสคาโก้อบเนย , สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส ,ของหวานประจำวัน ,ขนมปังฝรั่งเศส )

พักที่ :  Novotel Pont De Serve หรือระดับใกล้เคียง                                               พักกรุงปารีส

วันที่8      ปารีส – หอไอเฟล – จัตุรัสทรอคาเดโร – ประตูชัย - ถนนชองเอลิเซ่

                 Duty Free  - ช้อปปิ้งแบรนด์ห้างลาฟาแยต – กรุงเทพ

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะเที่ยวชมรอบมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก พร้อมถ่ายภาพคู่กับสัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส หอไอเฟล Eiffel Tower จากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุดและชัดเจนที่ จัตุรัสทรอคาเดโร Trocadero Square ที่ตั้งของโรงละครใหญ่ และพิพิธภัณฑ์ นำท่านข้ามแม่น้ำแซ  นน์สู่อีกฟากฝั่งของมหานครผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์” ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เดิมเป็นที่ตั้งป้อมปราการและเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเ ศสหลายพระองค์ ด้านหน้ามีสัญลักษณ์เป็นปิรามิดแก้ว ภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจ้าฟรังซัวร์ที่2 ชมลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ผ่านชมถนนแห่งแฟชั่น ชองเอลิเซ่ (Champs-Elysees) ที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ชม ประตูชัย Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง

เที่ยง

อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

บ่าย

อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง ณ แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  ”   ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

22.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 038

วันที่9       กรุงเทพฯ

05.55 น.

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

08.10 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832

19.05 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ

เดินทางโดย

 

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

              พักท่านเดียว / ห้อง

                      จ่ายเพิ่ม

 

สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ QR

87,900

87,900

83,900

15,000

 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ต // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า

รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง

หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก