ทัวร์ยุโรป KEUKENHOF เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เนเธอร์แลน์
ทัวร์ยุโรป KEUKENHOF เยอรมนี-ลักเซมเบิร์ก-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส EUW23.1 QR (WC)
 • รหัสทัวร์ :
  EUW23.1 QR (WC)
 • ราคา :
  สอบถาม 02-948-8473
 • ระยะเวลา :
  8วัน
 • วันเดินทาง :

 • สายการบิน :
  QATAR AIRWAYS
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  แฟรงค์เฟิร์ต – บ๊อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ทริอาร์ – ลักเซมเบิร์ก - บรูจส์ – จัตุรัสเมืองเก่า
  ล่องเรือ – รอตเทอร์ดัม - ลิสซ์ – เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
  สถาบันเจียระไนเพชร – จัตุรัสดามสแคว์ - โวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลม – กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยมจัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส - มหานครปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ปารีส - City Tour - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

 

ทัวร์ยุโรป KEUKENHOF เยอรมนี-ลักเซมเบิร์ก-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส

 

แฟรงค์เฟิร์ต – บ๊อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ทริอาร์ – ลักเซมเบิร์ก - บรูจส์ – จัตุรัสเมืองเก่า

ล่องเรือ – รอตเทอร์ดัม -          ลิสซ์ – เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก

สถาบันเจียระไนเพชร – จัตุรัสดามสแคว์ - โวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลม – กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมี่ยมจัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส - มหานครปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ปารีส - City Tour -  Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต

***เมนูพิเศษ ไปทั้งทีต้องลอง!!!!! “หอยแมลงภู่อบเบลเยี่ยม” และ “หอยเอสคาโก้อบเนยฝรั่งเศส”***

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม 21-28 / 28มี.ค.-04เม.ย.

เมษายน         03-10 / 10-17 / 30เม.ย.-07พ.ค.

พฤษภาคม      12-19 (คณะสุดท้ายของปีนี้)

 ( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

        

วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

17.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

20.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR829

22.55 น.

เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที่2       แฟรงค์เฟิร์ต – บ๊อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ทริอาร์ – ลักเซมเบิร์ก

00.55 น.

ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR069

06.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ซึ่งนอกจากมีทัศนียภาพที่สวยงามอันเปี่ยมสเนห์แล้ว บ็อบผาดยังมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงามของแม่น้ำไรน์ และซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ มีดเยอรมนี, ที่เปิดไวน์, ของที่ระลึกน่ารักๆประดับบ้าน ฯลฯ จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ  “นำคณะล่องเรือนำเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่างๆเก่ าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย แม่น้ำแห่งนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราว ,ตำนาน และบทเพลงต่างๆที่ทำให้ผู้คนหลงใหล เรือจะนำท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่ “เขตเซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ.ที่ 19 เมืองสำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจำปีริมฝั่งแม่น้ำไรน์ และยังลือชื่อด้านเหล้าองุ่นคุณภาพสูงของเยอรมัน ให้ท่านได้แพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่แสนสวยงามบนเรือจนกระทั่งเรือเทียบท่า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  เมนูพิเศษ ! ชิมรส “ขาหมูเยอรมัน” รสชาติแบบต้นตำรับแท้ๆพร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสรสชาติ “เบียร์เยอรมัน” ที่มีชื่อเสียงระดับโล

บ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ “เมืองทริอาร์” (Trier) เมืองเล็กใจกลางหุบเขาโมเซิล เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศเยอรมนี โดยเมืองถูกก่อตั้งขึ้น 16 ปีก่อนคริสตกาล ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโมเซิล ชมพอร์ทา นีกรา (Porta Nigra) ประตูเมืองโรมันโบราณขนาดใหญ่สร้างขึ้นจากหินทรายสีเทา ระหว่างคริสต์ศักราช 186 -200 ชมสะพานโรมัน (Roman Bridge) สะพานโบราณที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดในประเทศเยอรมนี และเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่ สุดของเทือกเขาแอลป์ โดยสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้ในช่วงศตวรรษที่ 2 นำท่านชมบริเวณ “มาร์เก็ตสแควร์” (Market Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “โรงละครกลางแจ้ง” (Amphitheatre) ที่จัดว่าเป็นมรดกตั้งแต่สมัยโรมัน “โรงอาบน้ำโบราณ” (The Imperial Roman Baths) เป็นจัตุรัสที่โดดเด่นด้วยอารยะธรรมโรมันสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเยอรมนีจนได้ชื่อว่า “โรมที่สอง” (The Second Rome) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นม  รดกโลกในปี 1986 จากนั้นเดินทางสู่ “ประเทศลักเซมเบิร์กประเทศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างเบลเยี่ยม ฝรั่งเศสและเยอรมนี มีพื้นที่เพียง 2,586 ตร.กม. ชมเมืองลักแซมเบิร์กจัดว่าเป็นเมืองในหุบเขาที่สวยงาม เดินชมเมืองที่ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี 1994 และมักถูกขนานนามว่าเป็น“สวิตเซอร์แลนด์น้อย” ชมย่านเก่าแก่ที่สุดที่เรียกว่า “Wenzel Walk” เป็นที่ตั้งของอาคารเก่าที่ได้รับการอนุ  รักษ์รวทั้งปราสาทและป้อมปืนสำคัญ และมหาวิหารในศตวรรษที่ 17 และบ้านเรือนต่างๆ สถานที่สำคัญทางราชการ หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่3     ลักแซมเบิร์ก – บรูจส์ – จัตุรัสเมืองเก่า – ล่องเรือ - รอตเทอร์ดัม

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะท่านเที่ยวชม “เมืองบรูจจ์” เมืองที่มีประวัติเก่าแก่ย้อนหลังไปในสมัยจูเลียส ซีซาร์โดยเป็นเมืองป้อมปราการที่สำคัญของอาณาจักรโรมันในสมัยยุคกลาง บรูจส์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเวสต์ฟลานเดอส์ ในบริเวณเฟลมมิชในประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะ ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของเมืองบรูจย์(มรดกโลก)ที่มีความสวยงามไม้แพ้เมืองใดในยุโรป พร้อมเก็บภาพจัตุรัสกลางเมืองที่มีความคลาสสิกไม่แพ้เมืองอื่นๆในยุโรป เนื่องจากมีคลองเยอะคล้ายอัมสเตอร์ดัม จึงได้รับขนานนามว่า “เมืองเวนิชเหนือ” พร้อมเก็บภาพจัตุรัสกลางเมืองที่มีความคลาสสิกไม่แพ้เมืองอื่นๆในยุโรป (มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองบรูจจ์อันแสนโรแมนติกอย่างเต็มอิ่ม) ในเมืองนี้นอกจากท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองแล้ว ท่านยังสามารถเดินช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก และแบรนด์เนมชื่อดังที่มีให้เลือกมากมาย ในราคาถูกกว่ายุโรปเมืองอื่นๆ จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองรอตเทอร์ดัม

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง                      พักเมืองรอตเทอร์ดัม

วันที่4        รอตเทอร์ดัม – ลิสซ์ – เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก

                 สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์    

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองลิสซ์” นำท่านเดินทางเข้าสู่ “สวนเคอเคนออฟ” Keukenhof Garden อุทยานดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก เดินเที่ยวชมความสวยงามของชมดอกทิวลิป, ดอกลิลลี่, และดอกไม้แสนสวยนานาพรรณที่กำลังบานสะ  พรั่งทั้งสวนภายนอก และดอกไม้พันธุ์พิเศษๆที่อยู่ในห้องเรือนกระจก และถ่ายรูปคู่กับ “กังหันลม” สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มภายในสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตามอัธยาศัย...

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะออกเดินทางสู่ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บ้านทางชนบท ตลอดสองข้างทาง เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมือง  ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า100สาย ให้คณะได้เพลิดเพลินกับการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เมืองที่ เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัมนำคณะเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า  เลือกซื้อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ภายในร้านที่ทำด้วยไม้เป็นของที่ระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเท้าไม้, ภาพวาด, ของที่ระลึก ฯลฯ นำคณะเดินทางเข้าสู่ ดามส์สแควร์จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

  ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : GRAND AMTELVEEN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง             พักเมืองอัมสเตอร์ดัม

วันที่5        อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลม – กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมี่ยม

                  จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโวเลนดัม” หรือ "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี" (The Pearl Of The Zuiderzee) เมืองโวเลนดัมเป็นเมืองเก่าทางตอนเหนืออีกเมืองของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงรวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์มากที่สุดอีกเมืองหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ “ หมู่บ้านกังหันลม” “ซานส์ สคันส์” ซึ่งมีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน้ำ สวนเล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหันลมเก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกังหันลมแล้วก็ยังมีรองเท้าไม้อีก ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ Nether  lands ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมรองเท้าไม้และของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, ของประดับบ้าน, ของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในบรรยากาศอันเป็นชนบทและทางหลวงแผ่นดินที่ได้รับการยกย่องว่ามีความปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดในยุโรป นำคณะชมความสวยงามของ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็น 1 ใน 3 ของ กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ สถานที่ตั้งขององค์การนาโต้ และองค์การสำคัญๆ อีกหลายองค์การ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนต่างๆอาคารที่ทำการของบริษั ทชั้นนำของยุโรป ชมประติมากรรม อะโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 เข้าสู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณ จตุรัสกรองด์ปลาซ สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณแต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทองเป็นอาคารสไตล์บาร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง ,พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง, อาคารของสมาคมอาชีพต่าง ฯลฯ ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง นำคณะชมสัญลักษณ์ที่สำคัญประจำเมือง เจ้าหนูยืนฉี่” หรือ “แมเนเกนพิส ฝีมือของ เจอโรม ดูเกสนอย ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1619 หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลายการ์ตูนแต็ง แต็ง ซึ่งเป็นตัวการ์  ตูนที่ได้รับความนิยมในยุโรป

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ Moules Frites หรือ “หอยแมลงภู่อบแห่งเบลเยี่ยม” ต้นตำรับหอยแมลงภู่อบไวน์ขาวของโลก เสริฟพร้อมมันฝรั่งทอ    

พักที่ :  Gresham Belson Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง                             พักกรุงบรัสเซลส์                                              

วันที่6     กรุงบรัสเซลส์ – มหานครปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์                                                  

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่บ้านทางชนบทของฝรั่งเศส

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจำพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพระราชวัง  จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน  เพราะความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท   และสวนดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม   ผู้ที่ก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์  ที่งดงามแห่งนี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส  พระราชวังในอดีตแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณถึง 37,000 ไร่  แต่ปัจจุบันนั้นพื้นที่  บางส่วนถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง 5,500 ไร่  แต่อย่างไรก็ตามพระราชวังแวร์ซายส์ ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการเสมอมา  นำท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เข้าเฝ้าราชสำนักฝรั่งเศส นำท่าน “ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์” พร้อมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร(อาหารท้องถิ่น)(หอยเอสคาโก้อบเนย , สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส ,ของหวานประจำวัน ,ขนมปังฝรั่งเศส )

พักที่ :  BEST WESTERN PLUS LA DEFENCE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง    พักกรุงปารีส

วันที่7       ปารีส - City Tour -  Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต - กรุงเทพฯ             

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่าน ผ่านชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของม่น้ำแซนน์สร้างในคริสต์ศตวรรษที่12เดิมเป็นที่ตั้งป้อมปราการและเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ด้านหน้ามีสัญลักษณ์เป็นปิรามิดแก้วภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจ้าฟรังซัวร์ที่  2 ชมลานประวัติศาสตร์ “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805นำคณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง

เที่ยง

อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

บ่าย

จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette

ค่ำ

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง (ไม่รวมอาหารเย็น) ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์

วันที่8      กรุงเทพฯ

05.50 น.

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

08.00 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832

18.50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว / ห้อง

จ่ายเพิ่ม

 

มีนาคมและพฤษภาคม 2558

69,900

69,900

69,900

12,000

03-10 เมษายน 2558

77,900

77,900

73,900

12,000

10-17 เมษายน 2558

82,900

82,900

78,900

12,000

30เม.ย.-07พ.ค. 2558

77,900

77,900

73,900

12,000

 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ท//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
EUR|NL|NL008|AMSTERDAM

การขอวีซ่่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า

รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง

หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก