ทัวร์ยุโปรตะวันออก เยอรมัน ทัวร์ออสเตรีย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สโลวาเกีย
ทัวร์ยุโปรตะวันออก,เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 10 วัน รหัส PRO_W09-WY (WC)
 • รหัสทัวร์ :
  PROW09-WY(WC)
 • ราคา :
  สอบถาม 02-948-8473
 • ระยะเวลา :
  10 วัน
 • วันเดินทาง :
  สอบถาม 02-948-8473
 • สายการบิน :
  Oman Air
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  มิวนิค – เข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ” – คอนสแตนซ์ - ซาฟเฮาส์เซ่น
  น้ำตกไรน์ – วาดุส – ดาโวส – ปอนเทสสิน่า - รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “Bernina Express” – ทิราโน่ - เวโรน่า – โรมิโอ & จูเลียต – ปาโดว่า - ถ้ำโพสทอยน่า
  ลุบบลิยาน่า – ปราสาทลุบบลิยาน่า – สะพานมังกร – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
  ซาเกรบ–ชมเมือง – กราซ - มิวนิค – ชมเมือง – จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้ง
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

 

ทัวร์Europe Classic 10 วัน

มิวนิค – เข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ” – คอนสแตนซ์ - ซาฟเฮาส์เซ่นน้ำตกไรน์ – วาดุส – ดาโวส – ปอนเทสสิน่า - รถไฟชมวิวสายโรแมนติก“Bernina Express” – ทิราโน่ - เวโรน่า – โรมิโอ & จูเลียต – ปาโดว่า - ถ้ำโพสทอยน่าลุบบลิยาน่า – ปราสาทลุบบลิยาน่า – สะพานมังกร – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ซาเกรบ–ชมเมือง – กราซ -  มิวนิค – ชมเมือง – จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทาง

ออกเดินทางวันที่ 09-18 เมษายน2558(คณะเดียวเท่านั้นที่นั่งมีจำนวนจำกัด!!!!!)

( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

 

วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

17.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน โอมาน แอร์(เคาเตอร์ T) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

20.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงปารีสโดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air  เที่ยวบินที่ WY816

23.50 น.

เดินทางถึงกรุงมัตกัส ประเทศโอมาน (แวะพักเปลี่ยนเครื่องใช้เวลารอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง)

วันที่2       มิวนิค – เข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ”  – คอนสแตนซ์

02.00 น.

ออกเดินทางสู่มิลานโดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air  เที่ยวบินที่ WY123

06.55 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชิติเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองเล็กน่ารักบริเวณเขตชายแดนของประเยอรมันและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง หลังอาหารนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี  จากนั่นนำคณะท่านเปลี่ยนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา พร้อมทั้งนำคณะท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ”  ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุ  ดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  เมนูพิเศษ ! ชิมรส “ขาหมูเยอรมัน” รสชาติแบบต้นตำรับแท้ๆพร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสรสชาติ “เบียร์เยอรมัน” ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคอนสแตนซ์(ระยะทาง 183 ก.ม.) เดินเล่นชมความสวยงามของเมืองเก่ารอมทะเลสาบที่เป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างสวิสฯ-เยอรมนี

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  Hotel Bilger Eck หรือที่พักระดับใกล้เคียง                                    พักเมืองคอนสแตนซ์

วันที่3        คอนสแตนซ์ – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – วาดุส – ดาโวส

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะออกเดินทางเข้าสู่“ เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (ระยะทาง 59 ก.ม.)   เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้นที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ไหลผ่านหน้าผาสูงชัน ที่เมืองซาฟเฮาส์  เซ่นเกิดเป็น“น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลางแม่น้ำไรน์สายนี้ไหลผ่านหลายประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศเยอรมันนีปลายทางอยู่ที่ทะเลเหนือ ประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์  สัมผัสความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำคณะเดินทางสู่ “เมืองวาดุส (ระยะทาง 145 ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (เยอรมัน: Liechtenstein) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ เป็นประเทศเล็กๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้  งอยู่ในทวีปยุโร ปกลาง มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศออสเตรีย และด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้ประเทศนี้จะมีขนาดเล็ก และเต็มไปด้วยภูเขาสูง แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมด นอกจากนี้ ลิกเตนสไตน์ยังเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว และยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ำมากประเทศหนึ่งด้วย

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองดาโวส(ระยะทาง 69 ก.ม.) เมืองหุบเขาแองกาดีน ชมทิวทัศน์ของป่าบีชอันกว้างใหญ่ ชมเมืองดาโวสที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,560 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเนินเขาสูงชันและชั้นภูเขาที่ลดหลั่นกันและเป็นเจ้าของสกีเลนที่มีระยะทางกว่า 200 ไมล์ ถือเป็นเมืองที่มีความสงบและอากาศดีอีกเมืองหนึ่ง    

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : HILTON GARDEN INN หรือที่พักระดับใกล้เคียง                                    พักเมืองดาโวส

* หมายเหตุ กรณีห้องพักที่ดาโวสเต็ม บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนไปพักที่เมืองคูร์ หรือเมืองใกล้เคียงแทน)

วันที่4        ดาโวส – ปอนเทสสิน่า - รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “Bernina Express” – ทิราโน่

                 เวโรน่า – โรมิโอ & จูเลียต – ปาโดว่า

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ “เมืองปอนเทสสิน่า” เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวที่ได้ชื่อว่า“สวยที่สุด และแพงที่สุด” ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพลิดเพลินกับการนั่งชมบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “มรดกโลกUNESCO”  รถไฟเริ่มเดินทางจาก“เมืองปอนเทสสิน่า” ซึ่งท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันโรแมนติก ของแถบพุสซลาฟ (Puschlav) และระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของป่าอันสวยงามในบริเวณหุบเขาอัลบุล่า  (Albula )  และสะพานต่างๆ  รวมไปถึงสะพานข้ามธารน้ำต่างๆ ที่อยู่บริเวณป่าอันสวยงาม พร้อมกับการมองเห็นหิมะและธารน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขาเบอร์นินา (Bernina) รถไฟจะแล่นผ่าน“ ธารกลาเซีย ” ข้ามเทือกเขาแอลป์ รถไฟจะไต่ระดับขึ้นไปที่ความสูงถึง2,253 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเข้าสู่ “ ช่องเขาเบอร์นิน่า ”  และส่งท้ายการเดินทางด้วยการที่ รถไฟทั้งขบวนวิ่งเป็นบันไดวนเพื่อลดระดับความสูงอย่างรวดเร็วสู่สถานีปลายทาง ณ “เมืองทิราโน่”

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะออกเดินทางสู่“เมืองเวโรน่า” (ระยะทาง 196 ก.ม.) ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองที่ใหญ่ และสำคัญเป็นอันดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเวนิส นำท่านชมเมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์และถ้าย้อนไปในศตวรรษที่ 13-14 มีความเจริญสูงสุดถือว่าเป็ นยุดทองไม่แพ้กรุงโรม เมืองเวโรน่าโด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของนักประพันธ์ วิลเลี่ยมเชกส์เปียร์ ที่ชื่อว่า โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” นำคณะเดินทางเข้าชมย่านเมืองเก่าที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ จากนั้นนำท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ที่รายล้อมไปด้วยคฤ หาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่าระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ“โรมัน อารีน่า”สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน เดินทางเข้าสู่“อดีตบ้านของจูเลียต”ปัจจุบันหน้าบ้านจูเลียตคือร้านArmani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ  มาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างบริเวณบ้า  นมีรูปปั้นจูเลียตที่เป็นบรอนซ์ปั้นโดยN.Costantiniว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณกำแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกำแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพท์สำหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮัลโหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี้ นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปาโดว่า (ระยะทาง 88.4 ก.ม.)

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ :  B4 Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง                                                          พักเมืองปาโดว่า                                               

วันที่5        ปาโดว่า –ถ้ำโพสทอยน่า -  ลุบบลิยาน่า – ปราสาทลุบบลิยาน่า - สะพานมังกร

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านเดินทาง เข้าชม “ถ้ำโพสทอยน่า” (POSTOJNA CAVE) (ระยะทาง 229 ก.ม.) ถ้ำสวยที่สุดในยุโรปแห่งหนึ่ง มีอายุเก่าแก่กว่า 2  ล้านปี มีความยาวภายในถ้ำถึง 20 กิโลเมตร ชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้า วิ่งผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร จากนั้น เดินเท้าชมถ้ำอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแ  บบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ ราวกับวิมานเนรมิต  ชม PROTEUS หรือ HUMAN FISH (ปลามนุษย์) เป็นสัตว์อาศัยอยู่ในถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก พันธุ์ปลาชนิดนี้อยู่ในกลุ่ม Salamander ซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกและมีชีวิตค่อนข้างลึกลับอาศัยอยู่ภายในถ้ำยาวประมาณ 25– 30 ซ.ม.โดยมีคุณลักษณะพิเศษคือสามารถอยู่2 – 3ปีโดยไม่ต้องกินอาหารและมีอายุขัยถึงร้อยปี

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลุบบลิยาน่า (ระยะทาง 53 ก.ม.)  เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสโลเวเนีย ด้วยตำแหน่งที่ตั้งจัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางของยุโรป ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และที่ราบแพนโนเนียน ลูบลีอานาตั้งอยู่ใจกลางของประเทศสโลเวเนีย มีประชากรประมาณ 267,386 คน (สำรวจเมื่อปี่ 2006) ปัจจุบันเป็นตัวแทนวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง และศูนย์กลางการบริหารของประเทศสโลเวเนีย นำท่านขึ้นชม “ปราสาทลุบบลิยาน่า” ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลูบลิยาน่า โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานของชาวเติร์กและกบฏ ปัจจุบันปราสาทลูบลิยาน่าได้กลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มี  ความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และยังกลายเป็นหอชมเมือง ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้เกือบทั้งหมดเลย นำท่านชม จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) จัตุรัสที่มีความสำคัญ  เช่นเดียวกับจัตุรัสบริเวณบันไดสเปนใจกลางกรุงโรม จัตุรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลเวเนีย (1800 – 1849) เป็นสัญลักษณ์ของคนรักชาติ รักเ  สรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์นิกายฟรานเซสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจากจัตุรัสมีสะพาน 3 แห่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลูบลีอานา ที่สำคัญคือ สะพานมังกร (DRAGON  BRIDGE) ซึ่งสร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ที่  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งมีรูปมังกรในแบบอาร์ตนูโวอยู่ฝั่งละ 2 ตัว รวมเป็น 4 ตัว เป็นเรื่องความผูกพันของชาวสโลเวเนียที่เชื่อกันว่าเจสันได้ขโมยขนแกะทองคำมา และได้เดินทางผ่านมายังลูบลีอานาและได้ปะทะกับมังกรแห่งลูบลีอานา ดังนั้น มังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อีกชิ้นที่ประดับอยู่บนตราประจำเมือง

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  Golf Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง                                                         พักเมืองลุบบลิยาน่า

วันที่6        ลุบบลิยาน่า – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกรบ – ชมเมือง

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (ระยะทาง 221 ก.ม.)  ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหินปูนหลายพันปี ทำให้หินปูนถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเป็นระยะ เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกันลงไปทั้งสิ้น 16 แห่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วย  น้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยริน ลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมไปด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น สงบสุข

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (ZAGREB) (ระยะทาง 138 ก.ม.)   เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มา ยาวนานกว่าพันปี โดยเมืองซาเกรบเพิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ. 1994 ที่ผ่านมา

 ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  Dubrovnik Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง                                             พักเมืองซาเกรบ

วันที่7         ซาเกรบ –ชมเมือง – กราซ

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ชมกรุงซาเกรบ “Zagreb” เมืองหลวงของประเทศโคร  เอเชีย ซึ่งอุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ ดินแดนแห่งทะเลอะเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบัน กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง Upper Town ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต Lower Town ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ชมเมืองหลวง ชมเมืองหลวงที่อุดมไปด้วย

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ชมตลาดกลางเมือง “Dolac Market” ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกมาก เข้าสู่เขต Upper Town ชมวิหารเซนต์มาร์กSt. Marks Church” ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี “President Palace” ชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุงซาเกรบ ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง จากนั้นนำท่านนั่งรถราง “Uspinjaca” ลงสู่ Lower Town เชิญท่านเที่ยวชมย่านธุรกิจการค้าที่ทันสมัยที่ถนนลิกา “Lica Street” แวะชมจัตุรัส “Trg Ban Jelacic Square” จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย ชมอนุสาวรีย์ “Ban Josip Jelacic” ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848  นำคณะออกเดินทางสู่ “ เมืองกราซ ” (ระยะทาง 183 ก.ม.)

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  Austria Trend Hotel Europa Graz หรือที่พักระดับใกล้เคียง                       พักเมืองกราซ

วันที่8       กราซ – มิวนิค – ชมเมือง – จัตุรัสมาเรียนพลาส – ช้อปปิ้ง

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะออกเดินทางสู่“เมืองมิวนิค ”Munich เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของแคว้นบาวาเรียมิวนิคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเป็นเมืองที่ร่ำรวยศิลปะ และสถาปัตยกรรมสไตร์บารอก และเรอเนสซองส์ เมืองที่รอคอยให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกลิ่นอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแท้ๆที่เปี่ยมเสน่ห์และน่าหลงใหลรถโค้ชนำคณะผ่านชม “โอลิมปิคปาร์ค” สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สนามกีฬาระดับโลกที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี ค.ศ.1972 ซึ่งเมืองมิวนิคเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคในครั้งที่ 20 ที่ผ่านมามีการออกแบบไว้อย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีเยี่ยมจนทำให้สนามกีฬาแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านความงามดุจงานปฏิมากรรมชิ้นเอกที่ถือเป็นหน้าเป็นตาของ “เมืองมิวนิค

เมืองมิวนิค” นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นำท่านนั่งรถผ่านชมเมืองมิวนิค ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียนพลาส (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต

เที่ยง

อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน

ค่ำ

อิสระกับอาหารมื้อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน

พักที่ :  DORINT HOTEL AIRPORT MUNICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง           พักเมืองมิวนิค

วันที่9       มิวนิค – มัสกัส – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

...........

ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

12.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air  เที่ยวบินที่ WY154

21.05 น.

เดินทางถึงกรุงมัตกัส ประเทศโอมาน (แวะพักเปลี่ยนเครื่องใช้เวลารอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง)

22.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน โอมาน แอร์ Oman Air  เที่ยวบินที่ WY813

วันที่9       กรุงเทพฯ

08.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง

 

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

              พักท่านเดียว / ห้อง

                      จ่ายเพิ่ม

 

วันที่ 09-18 เมษายน 2558

85,900

85,900

81,900

14,000

 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค // มิวนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
EUR|DE|GM002|MUNCHEN

การขอวีซ่่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า

รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง

หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก