ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมัน สโลวาเกีย ฮังการี เช็ค
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สโลวาเกีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมัน ฮังการี เช็ค รหัส PROW14-OS (WC)
 • รหัสทัวร์ :
  PROW14-OS (WC)
 • ราคา :
  สอบถาม 02-948-8473
 • ระยะเวลา :
  9วัน
 • วันเดินทาง :
 • สายการบิน :
  Austrian Airlines
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  เวียนนา – ฮัลสตัดซ์– ซาลซ์บูร์ก– อุทยานมิราเบลล์– จัตุรัสโมซาร์ท ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้– มิวนิค ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชไวน์สไตน์– เชสกี้คลุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) ปร๊าก– บราติสลาวา (สโลวาเกีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์–มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น–อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ คาสเซิ่ลฮิลล์– ป้อมฟิชเชอร์ แมนบาสเตียน– เวียนนา – Outlet Parndorf พระราชวังเชินบรุนน์–สวนสาธารณะสตัดปาร์ค–โบสถ์เซนต์สตีเฟน ช้อปปิ้งย่านถนน คาร์ทเนอร์
 • หมายเหตุ :
  ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ออสเตรีย-เยอรมัน-สโลวาเกีย-ฮังการี-เช็ค 

เดินทางโดยสายการบิน Austrian Airlines ออสเตรียนแอร์ไลน์ บินตรงทั้งไปและกลับพร้อมสะสมไมล์กับเครือ STAR ALLIANCE

ชมความงดงามของ 3 ปราสาทงามชื่อดัง “ปราสาทปร๊าก” ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย “ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก “คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์

เวียนนา ฮัลสตัดซ์ ซาลซ์บูร์ก อุทยานมิราเบลล์ ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ คลุมลอฟ ปราสาทปร๊าก เขตเมืองเก่า บราติสลาวา บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ยอดเขากิลเลิร์ท

มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ คาสเซิ่ลฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน Outlet Parndorf พระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค โบสถ์เซนต์สตีเฟน ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์

กำหนดการเดินทาง

23มิ.ย.-01ก.ค. 2558

 ( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เวียนนา (ออสเตรีย)

21.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

23.55 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย...โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ OS026 (บินตรง)

วันที่2       เวียนนา – ฮัลสตัดซ์ – ซาลซ์บูร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – จัตุรัสโมซาร์ท  ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ – มิวนิค

05.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

ออกเดินทางสู่เมือง "เมืองฮัลล์ชตัทท์" “Hallstatt” เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ “Lake Hallstatt” หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี “Hallstatter See” ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท “Salzkammergut” และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย “Upper Austria” ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เดินเล่นชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองซอลส์เบิร์ก เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย  เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค  เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart)  และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโล  กโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997  เดินข้ามสะพานแม่น้ำซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท นำท่านชมสถานที่ถ่ายทำที่สำคัญๆที่ท่านต้องตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่ต่างๆเหล่านั้น นำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองเพื่อให้ได้สนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกชื่อดังมากมาย ตลอดจนเทปเพลงและแผ่นซีดีของเพลงชื่อดังจากออสเตรียมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : TRYP BY WYNDHAM MUNICH NORTHหรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองมิวนิค

วันที่3      มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ – มิวนิค 

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึงในนามของ ป่าดำ “BLACK FOREST” ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ นำท่านขึ้นสู่ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก  ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค” ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของ “พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก” พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 จากนั้นนำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ  พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ นำท่านสู่บริเวณ “จัตุรัสมาเรียน” ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิคเซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :TRYP BY WYNDHAM MUNICH NORTH หรือที่พักระดับใกล้เคียงพักเมืองมิวนิค

วันที่4      มิวนิค – เชสกี้คลุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) 

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบ ทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็  นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของ “ปราสาทคุมลอฟ” ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปร๊ากมีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก

ค่ำ

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  Old Inn Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง                พักเมืองคลุมล๊อฟ

วันที่5       เชสกี้คลุมลอฟ – ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางสู่ กรุงปร๊าก พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่าม และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทั่งเข้าสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา นำคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885โดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลและเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี ข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4  จากนั้นเดินชมอดีต“ หมู่บ้านช่างทอง ” เป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในหมู่บ้านแห่ งนี้หน้าบ้านแต่ละหลังไม่มีบ้านเลขที่บ้าน หากแต่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทนเลขที่บ้าน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง เดินทางข้าม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูปซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ สัมผัสเหล่าศิลปินที่นำผลงานมาแสดงอยู่ริมสองข้างสะพาน

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ท่านเที่ยวชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานที่นัดพบของชาวปร๊าก  บริเวณโดยรอบล้วน  เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดย ผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ,ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ,งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ :  Holiday Inn Congress หรือที่พักระดับใกล้เคียง               พักกรุงปร๊าก

วันที่6       ปร้าก – บราติสลาวา (สโลวาเกีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี)  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกีย โบสถ์และสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้เป็นป้อมปราการสมัยโบราณ นำท่านสมาชิกผ่านชม “หอคอย” บราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่านเมืองเก่า อาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา  รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่มต้นในบริเวณเมืองนี้ด้วย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน) และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฮังการี สู่เมือง “บูดาเปสต์” Budapest เที่ยวชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่นครบูดาเปสต์ นำคณะลงเรือ “ล่องแม่น้ำดานูบ” แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการีทั้งประเทศแล้ว ยังได้แบ่งนครหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ซีกด้วย ภายในตัวนครหลวงทั้งสองฝั่งมีสะพานที่สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่น้ำดานูบเชื่อมติดต่อระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่งเป็นจำนวน 8 แห่งนครหลวง ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณย่านภูเขาที่เป็นฉากธรรมชาติประดับตัวนครให้เป็นภาพอันน่าประทับใจ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และเรือแล่นผ่าน “อาคารรัฐสภา” เป็นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรป  ตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบในย ามเช้าของ กรุงบูดาเปสต์ยามบ่าย... จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนคนเดิน ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆมากมายและมีเวลาให้คณะได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองฮังกาเรียน อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, ผ้าปัก, เครื่องแก้ว, ไข่ระบายสี 

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  Best Western Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง              พักกรุงบูดาเปสต์

วันที่7       บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ คาสเซิ่ลฮิลล์– ป้อมฟิชเชอร์  แมนบาสเตียน– เวียนนา – Outlet Parndorf 

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นไปยัง “คาสเซิ่ลฮิลล์” Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์ และโบราณสถาน ซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตชม “ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้างชาติฮังกาเรียน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “โบสถ์แมทเทียส” เป็นโบสถ์สำคัญของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อันงดงาม เคยใช้เป็นที่จัดพิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์นำคณะชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ “จัตุรัสวีรบุรุษ” สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง วีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ และยังใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น” ใจกลางเมือง

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสมาชิกออกเดินทางสู่ Outlet Parndorf ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken,  Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯจากนั้นออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  ANANAS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง                   พักกรุงเวียนนา

วันที่8       พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน  ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ  

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมา บรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราวฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านผ่านชม “กรุงเวียนนา”  เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย  เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์ก เป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ เวียนนาเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลกชื่อเสียงนี้เป็นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่  เช่น โวล์ฟกัง อามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟ่น เริ่มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง เป็นที่ตั้งของ “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ” Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์”ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัลของที่ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม“โบสถ์เซนต์สตีเฟน”(St.Stephen Cathedral) หรือในภาษาเยอรมันว่าสเตฟานส์โดม (Stephansdom) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโบสถ์นี้คือหอคอยทางทิศใต้ที่มีความสูงถึง 136.7 เมตรใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75 ปี และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1433   วิวจากยอดหอคอยแห่งนี้สามารถมองเห็นเวียนนาได้รอบด้าน สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน

23.20 น.

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OS025

วันที่9        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ           

14.20 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ                  โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

 

 
 
อัตราค่าบริการโปรแกรมออสเตรีย-เยอรมัน-สโลวาเกีย-ฮังการี-เช็ค 9 วัน
 

ออกเดินทางช่วง

 

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว / ห้อง

จ่ายเพิ่ม

 

23มิ.ย.-01ก.ค. 2558

65,900

65,900

65,900

13,000

 
 
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา // เวียนนา-กรุงเทพฯ
 ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก20,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 
หมายเหตุ
•ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
•หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
•เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
•กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ 4,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
•หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
•ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :
เวลาท้องถิ่น :
EUR|HU|HU006|BUDAPEST

การขอวีซ่่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
 
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รูปถ่ายสี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้วจำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 
หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียนหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้นส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคารในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อมStatement และสำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือนกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก