ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่านราคาถูก โปรแกรมทัวร์อิหร่าน
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อิหร่าน
IR9-W5 ทัวร์อิหร่าน เตหะราน อีสฟาฮาน
 • รหัสทัวร์ :
  IR9-W5
 • ราคา :
  27ธ.ค.62-4ม.ค.63/เริ่มต้น59,90
 • ระยะเวลา :
  9 วัน 6 คืน
 • วันเดินทาง :
  27 ธันวาคม 62 – 4 มกราคม 63
 • สายการบิน :
  สายการบินมาฮาน แอร์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์อิหร่าน กรุงเตหะราน ชีราซ เปอร์ซีโปลีส ยาซด์ อิศฟาฮาน อะบียาเน่ห์ คาชาน
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์อิหร่าน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

อิหร่าน 9 วัน  6 คืน 

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

ทำไมต้องจองทัวร์อิหร่านกับเรา

1.ทำเองไม่ได้ส่งต่อที่ไหน

2.คัดโรงแรมที่พักแบบดี คัดสรรแบบฉบับของสายธารอารยะธรรม

3.แจกซิมอินเตอร์เนตท่านละ 1 ซิม

4.น้ำดื่มไม่จำกัด

5.มีเสริมอาหารไทยแสนอร่อย

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย  หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น


บินตรงสู่อิหร่านด้วยสายการบินมาฮาน แอร์ 

อิหร่าน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย

เตหะราน  ชีราซ  ยาซ์ด  อีสฟาฮาน  คาซาน  

เปอร์เซโพลิส  เนโครโพลิส  วิหารแว้ง หมู่บ้านแอบยาเนห์

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

 

อิหร่าน หรือ เปอร์เซีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน   ประเทศอิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นด้วยการตั้งราชอาณาจักรก่อนเอลามและเอลามใน 3200–2800 ปีก่อน ค.ศ. ชาวมีดส์ (Medes) อิหร่านรวบรวมพื้นที่เป็นจักรวรรดิแห่งแรก ๆ ใน 625 ปีก่อน ค.ศ. หลังจากนั้นมีดส์กลายเป็นชาติวัฒนธรรมและการเมืองที่ครอบงำในภูมิภาค อิหร่านเรืองอำนาจถึงขีดสุดระหว่างจักรวรรดิอะคีเมนิดซึ่งพระเจ้าไซรัสมหาราชทรงก่อตั้งใน 550 ปีก่อน ค.ศ. ซึ่งเมื่อแผ่อาณาเขตไพศาลที่สุดนั้นล้วนกินส่วนสำคัญของโลกโบราณ ตั้งแต่บางส่วนของคาบสมุทรบอลข่าน (เธรซ มาซิโดเนีย บัลแกเรีย พีโอเนีย) และยุโรปตะวันออกทางทิศตะวันตก จดลุ่มแม่น้ำสินธุทางทิศตะวันออก ทำให้เป็นจักรวรรดิใหญ่สุดในโลกในขณะนั้น จักรวรรดิล่มสลายใน 330 ปีก่อน ค.ศ. ให้หลังการพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราช จักรวรรดิพาร์เธียกำเนิดขึ้นจากเถ้าถ่านแล้วต่อด้วยราชวงศ์แซสซานิดใน ค.ศ. 224 ซึ่งอิหร่านกลายเป็นชาตินำในโลกอีกครั้ง ร่วมกับจักรวรรดิโรมัน-ไบแซนไทน์ เป็นเวลากว่าสี่ศตวรรษ       

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

พักเดี่ยว

จำนวน/ กรุ๊ป

27 ธันวาคม 62 – 4 มกราคม 63

69,900 บาท

13,000 บาท

10 ท่าน

27 ธันวาคม 62 – 4 มกราคม 63

59,900 บาท

13,000 บาท

15 ท่าน

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

อิหร่าน 9วัน  7คืน 

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

พักเดี่ยว

จำนวน/ กรุ๊ป

27 ธันวาคม 62 – 4 มกราคม 63

69,900 บาท

13,000 บาท

10 ท่าน

27 ธันวาคม 62 – 4 มกราคม 63

59,900 บาท

13,000 บาท

15 ท่าน

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน มาฮานแอร์  ชั้นประหยัด น้ำหนัก 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ น้ำหนัก 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถพนักงานบริการ ท่านละ 45 ดอลลาร์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 900 บาท/ท่าน (ตลอดการเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหาร     และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

การจองทัวร์ (กรุณาจองทัวร์อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)

**หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน(เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

**กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

อิหร่าน 9วัน  7คืน 

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

การยกเลิก :

***ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

*** คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

*** ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ :

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3.  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

5.  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

7.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน

8.  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

***หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ***

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

อิหร่าน 9วัน  7คืน 

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอิหร่าน

1.    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.    รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ

3.    กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)

เนื่องจากการยื่นวีซ่าอีหร่านจะต้องใช้สแกนหน้าหนังสือเดินทาง และ สแกนรูปถ่าย แบบสี ชัดเจน จากนั้นทางบริษัทฯ จะส่งเอกสารไปขออนุญาตจากหน่วนงานรัฐ ในประเทศอิหร่าน ซึ่งหน่วยงานรัฐในประเทศอิหร่าน จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสาร 15-20 วัน โดยทางหน่วยงานรัฐในประเทศอิหร่าน จะออกรหัส เพื่อใช้ในการขอรับวีซ่า ที่สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย และทางสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทยจะใช้เวลาในการออกวีซ่า 7-10 วัน (สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เปิดทำการ วันจันทร์-อังคาร-พุธ) รวมระยะเวลาที่ควรเตรียมเอกสาร 30 วัน

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **