ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่านราคาถูก โปรแกรมทัวร์อิหร่าน
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย : ทัวร์อิหร่าน
IR9-TG ทัวร์อิหร่าน เตหะราน อีสฟาฮาน
 • รหัสทัวร์ :
  IR9-TG
 • ราคา :
  28ธ.ค. 61 - 5 ม.ค.62 / 59,999.
 • ระยะเวลา :
  9 วัน 7 คืน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์อิหร่าน เตหะราน อีสฟาฮาน
  28ธ.ค. 61 - 5 ม.ค.62 / 59,999.-

 • สายการบิน :
  สายการบินมาฮาน แอร์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์อิหร่าน กรุงเตหะราน-มาซูเล่ห์- ชีราซ- เปอร์ซีโปลีส-ยาซด์ –นาอิน-อิศฟาฮาน-อะบียาเน่ห์- คาชาน
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์อิหร่าน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

อิหร่าน 9วัน  7คืน 

บินตรงสู่อิหร่านด้วยสายการบินมาฮาาน แอร์ 

อิหร่าน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย

เตหะราน  ชีราซ  ยาซ์ด  อีสฟาฮาน  คาซาน  

เปอร์เซโพลิส  เนโครโพลิส  วิหารแว้ง หมู่บ้านแอบยาเนห์

โปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่ค่ะ 

อิหร่าน หรือ เปอร์เซีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน   ประเทศอิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นด้วยการตั้งราชอาณาจักรก่อนเอลามและเอลามใน 3200–2800 ปีก่อน ค.ศ. ชาวมีดส์ (Medes) อิหร่านรวบรวมพื้นที่เป็นจักรวรรดิแห่งแรก ๆ ใน 625 ปีก่อน ค.ศ. หลังจากนั้นมีดส์กลายเป็นชาติวัฒนธรรมและการเมืองที่ครอบงำในภูมิภาค อิหร่านเรืองอำนาจถึงขีดสุดระหว่างจักรวรรดิอะคีเมนิดซึ่งพระเจ้าไซรัสมหาราชทรงก่อตั้งใน 550 ปีก่อน ค.ศ. ซึ่งเมื่อแผ่อาณาเขตไพศาลที่สุดนั้นล้วนกินส่วนสำคัญของโลกโบราณ ตั้งแต่บางส่วนของคาบสมุทรบอลข่าน (เธรซ มาซิโดเนีย บัลแกเรีย พีโอเนีย) และยุโรปตะวันออกทางทิศตะวันตก จดลุ่มแม่น้ำสินธุทางทิศตะวันออก ทำให้เป็นจักรวรรดิใหญ่สุดในโลกในขณะนั้น จักรวรรดิล่มสลายใน 330 ปีก่อน ค.ศ. ให้หลังการพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราช จักรวรรดิพาร์เธียกำเนิดขึ้นจากเถ้าถ่านแล้วต่อด้วยราชวงศ์แซสซานิดใน ค.ศ. 224 ซึ่งอิหร่านกลายเป็นชาตินำในโลกอีกครั้ง ร่วมกับจักรวรรดิโรมัน-ไบแซนไทน์ เป็นเวลากว่าสี่ศตวรรษ       

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 28 ธค. 61 – 5 มค. 62

กรุ๊ป 10 ท่าน

กรุ๊ป 15 ท่าน

ราคาท่านละ

65,555.-

59,999.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,000    บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิหร่าน 9วัน  7คืน 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 28 ธค. 61 – 5 มค. 62

กรุ๊ป 10 ท่าน

กรุ๊ป 15 ท่าน

ราคาท่านละ

65,555.-

59,999.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,000    บาท

 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน มาฮานแอร์  ชั้นประหยัด
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ
 • ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถพนักงานบริการ ท่านละ 45 ดอลลาร์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 900 บาท/ท่าน (ตลอดการเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหาร     และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

การจองทัวร์ (กรุณาจองทัวร์อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง)

**หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน(เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

**กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

อิหร่าน 9วัน  7คืน 

การยกเลิก :

***ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน

*** คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

*** ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%

*** ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ :

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3.  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

5.  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

7.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15ท่าน

8.  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

***หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ***

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

อิหร่าน 9วัน  7คืน 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอีหร่าน

1.    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.    รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ

3.    กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)

เนื่องจากการยื่นวีซ่าอีหร่านจะต้องใช้สแกนหน้าหนังสือเดินทาง และ สแกนรูปถ่าย แบบสี ชัดเจน จากนั้นทางบริษัทฯ จะส่งเอกสารไปขออนุญาตจากหน่วนงานรัฐ ในประเทศอิหร่าน ซึ่งหน่วยงานรัฐในประเทศอิหร่าน จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสาร 15-20 วัน โดยทางหน่วยงานรัฐในประเทศอิหร่าน จะออกรหัส เพื่อใช้ในการขอรับวีซ่า ที่สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย และทางสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทยจะใช้เวลาในการออกวีซ่า 7-10 วัน (สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เปิดทำการ วันจันทร์-อังคาร-พุธ) รวมระยะเวลาที่ควรเตรียมเอกสาร 30 วัน

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **