ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน รหัส: GG-KS8PV
 • รหัสทัวร์ :
  GG-KS8PV
 • ราคา :
  54,888 บาท
 • ระยะเวลา :
  8 วัน 5 คืน
 • วันเดินทาง :
  29 ม.ค. - 5 ก.พ.
  12 - 19 ก.พ.
  16 - 26 มี.ค.
  25 มี.ค. - 1 เม.ย.
  2 - 9 เม.ย.
  9 - 16 เม.ย.
  16 - 23 เม.ย.
  23 - 30 เม.ย.
  30 เม.ย. - 7 พ.ค.
  7 - 14 พ.ค.
 • สายการบิน :
  สายการบิน air astana
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน ทบีลิซี่ – มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี - อุพลิสชิเค บอร์โจมี - คูไทซี - ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน

ประเทศจอร์เจีย...มหัศจรรย์แห่งเอเชียกลาง

หนึ่งเดียวใต้หล้า..แห่งเทือกเขาคอเคซัส

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพ – อัลมาตี้ – ทบิลิชิ

07.30 น.          คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสาการเดินทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์ อัสตาน่า

10.30 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 932

16.30 น.          เดินทางถึง สนามบินเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน รอเปลี่ยนเครื่องสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

19.30 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 139

       (เวลาบินโดยประมาณ 2 ชม. พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่องบิน)

21.40 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี(Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า จากนั้น นำท่านดินทางเข้าสู่ตัว เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อน หลังจากเหนื่อยจากการเดินทางโดยสายบนเครื่องบินมาเป็นระยะทางยาวนาน

พักที่ โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง         เมืองคัสเบกิ – ป้อมอันนานูรี – โบสถ์ Gergeti Sameba

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร) บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ (Kazbegi) ความสูงที่ 1700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย

ระหว่างทางนำท่านแวะชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali)  ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ พาท่านเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม โบสถ์เกอร์เกติ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร ซึ่งหากในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านจะได้เห็นยอดเขาคัสเบกิที่มีความสูงถึง 5,047 เมตร โดยส่วนยอดปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่ โรงแรม MARCO POLO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม        กอรี – อุพลิสซิเค่ – คูทัยซี

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ทุกวันนี้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้

นำท่าน ชม อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhecave-Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods ) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน (Statlin Musuem) ซึ่งรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลินที่ใช้ในระหว่าง เดินทางสู่ เมืองทบิลิซี

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคูทัยซี (Kutaisi) เมื่องเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ Kingdom of Georgia ในศตวรรษที่ 15 ถึงปี ค.ศ.1810

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตคาคารท้องถิ่น

                        พักที่ โรงแรม ARGO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ยามเช้านำทุกท่านเดินชมตลาดผลไม้ของเมืองเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเมือง จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ Gelati (Geleti Cathedral) วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก โบสถ์ Gelati นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในยุคทองของจอร์เจีย สร้างโดย King David IV แห่งจอร์เจีย ในศตวรรษที่ 12 ในสมัยก่อนได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ Bagrati (Bagrati Cathedral) สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ

 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองบาทูมี่ (Batumi) ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของ อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม LEOGRANDI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า          เมืองบาทูมิ – มิสเคด้า – ทบิลิชี

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tabilisi) ระหว่างทางผ่าน เมืองมิสเคด้า (Mtskheta) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้ช่วงศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)

นำท่าน ชมมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry ) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์  ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น

นำท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองทบิลิซี

ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก          ภูมิภาคคาเคติ - เส้นทางแห่งไวน์ – ซิกนากี– ทบีลิซี่

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำพาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali ) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นำท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church ) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสตวรรษที่ 4 มีการเปลี่ยนมือผู้ปกครองมากมาย ทั้งช่างอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นมาตั้งต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในนี้คือ โบสถ์นักบุญนิโคลาส (St.Nicholas Church) ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตวรรษที่ 12-13 หากมองลงมาจากป้อม ท่านจะได้เห็นความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างผู้คนหลากหลายชนชาติ ที่มาอยู่กันในเมืองนี้ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ในย่านโซโลลากี (Sololaki) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)

    อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่า  อากาศยานนานาชาติโนโว

22.40 น.       ออกเดินทางสู่เมืองอัลมาตี้ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 140

 

วันที่เจ็ด         อัลมาตี้-กรุงเทพฯ

04.51 น.          เดินทางถึงเมืองอัลมาตี้ เพื่อเปลี่ยนเครื่องเดินทางสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ KC 931

    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมที่อัลมาตี้ ให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.           Check out ออกจากที่พัก นำท่านออกเดินทาง

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้น นำท่านท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของ กรุงอัลมาตี้  เริ่มด้วยการ ชมจัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) สวนสาธารณะสำคัญที่เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence) และ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilovtzev  Park) สร้างขึ้นเพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนำท่านชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี คศ.1911 อย่างน่าอัศจรรย์เป็นโบสถ์ไม้ที่ไม่ใช้ตะปูในการสร้าง เลยนับเป็น1ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งสร้างด้วยไม้ที่พิเศษที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในสวนแห่งนี้ด้วย

จากนั้นก่อนเดินทางกลับบ้าน ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์เวียร์ของที่ระลึก ของสดของแห้ง อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย นำท่านชม โชว์นกเหยี่ยว (FALCON SHOW) ที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศคาซัคสถาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินและตื่นเต้นกับศิลปะ การบังคับเหยี่ยวของชาวคาซัคสถาน ที่มีมาแต่โบราณ

เย็น                   นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

    หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่QQ สนามบินอัลมาตี้ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 

วันที่แปด        อัลมาตี้-กรุงเทพฯ

01.00 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC931

08.55 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการต่อท่าน

29 ม.ค.-5 ก.พ. / 12-19 ก.พ.

19-26 มี.ค. / 25 มี.ค.-1 เม.ย.

2-9 เม.ย.

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

54,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

52,888 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

50,888 บาท

พักเดียว เพิ่ม

9,500 บาท

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน

9-16 เม.ย.

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

56,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

54,888 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

52,888 บาท

พักเดียว เพิ่ม

9,500 บาท

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน

16-23 เม.ย. / 23-30 เม.ย.

30 เม.ย.-7 พ.ค. / 7-14 พ.ค.

 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

55,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

53,888 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

51,888 บาท

พักเดียว เพิ่ม

9,500 บาท

 

อัตรานี้รวม

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ü ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 5 คืน

ü ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ

ü ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ

ü อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

ü ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

ü ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

û  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

û  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

û  ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า

û  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

 

 
 

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน

 

กรณียกเลิก

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจำทั้งหมด ในทุกรณี

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

·        ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี

หมายเหตุ

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

§  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

§  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

§  กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ       

§  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม

§  สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

§  การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา, ร้านมุก, ร้านขนม ฯลฯ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

 
 
โรงแรมและห้อง
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง 
( 13.5 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 7.5 นิ้ว )
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์จอร์เจีย  ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 

ประเทศจอร์เจีย ไม่ต้องทำวีซ่า