ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์สโลวัค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สโลวาเกีย
ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์สโลวัค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย รหัส GBLEU 04 TG
 • รหัสทัวร์ :
  GBLEU 04 TG
 • ราคา :
  ตุลาคม - ธันวาคม 2558/89,900.-
 • ระยะเวลา :
  9 วัน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์สโลวัค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย
  17 – 25 ต.ค. / 14 – 22 พ.ย. / 05 – 13 ธ.ค. 58
 • สายการบิน :
  การบินไทย
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์สโลวัค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย มิวนิก ครุมล็อฟ ปราก สะพานชาร์ล คาร์โลวี-วารี บราติสลาวา บูดาเปสต์ล่องเรือ ป้อมชาวประมง เวียนนา กรีนซิ่ง พระราชวังเชิร์นบรุน ฮัลล์สแตตต์ ซาลส์บวร์ก
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์สโลวัค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์สโลวัค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย

เยอรมัน เชค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย  9 วัน 6 คืน  มิวนิก ครุมล็อฟ  ปราก สะพานชาร์ล คาร์โลวี-วารี  บราติสลาวา  บูดาเปสต์  ล่องเรือ ป้อมชาวประมง เวียนนา กรีนซิ่ง พระราชวังเชิร์นบรุน   ฮัลล์สแตตต์  ซาลส์บวร์ก
  บินตรง โดยสายการบินไทย ( TG )  สะสมไมล์เร็วขึ้น  
 
กำหนดการเดินทาง     17 – 25 ต.ค. / 14 – 22 พ.ย. / 05 – 13 ธ.ค. 58
 
วันแรก กรุงเทพฯ 
21.30น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2  ROW : D  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
 
วันที่สอง มิวนิก – ครุมล็อฟ - กรุงปราก
00.50น. บินตรงสู่นครมิวนิก โดยเที่ยวบินที่ TG 924
06.45น. ถึง ท่าอากาศยาน นครมิวนิก  เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย
มิวนิกเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองครุมล็อฟ ซึ่งก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1374 ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานประกอบกับความโดดเด่นทางการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรรมอันทรง คุณค่า องค์การ UNESCO จึงประกาศให้เมืองครุมล็อฟเป็นเมืองมรดกโลกผ่านชม ปราสาทครุมล็อฟ ที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทเก่าแก่และยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเข้าสู่ย่านตัวเมืองเก่า ที่มีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่าน ชมจัตุรัสกลางเมือง รายล้อมด้วยร้านค้า ตึกรามบ้านช่องที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบเก่าอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก  จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงปราก นครหลวงของสาธารณรัฐเชค  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOTEL NH PRAGUE หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สาม กรุงปราก - คาร์โลวี วารี – กรุงปราก
เช้า รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด นำท่านชมเมืองตากอากาศและน้ำพุร้อนแห่งหนึ่งของเชค  เป็นเมืองน่ารักไม่อนุญาตให้รถแล่นกลางย่าน  WALKING STREET
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางกลับสู่ กรุงปราก นำท่านเข้าสู่ย่านจตุรัสเมืองเก่า OLD TOWN SQUARE  ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของวิหารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ อายุกว่า600 ปี  ซึ่งจะมีหุ่นออกมาเริงระบำเมื่อตีบอกเวลาทุกชั่วโมง, ผ่านชมที่ว่าการเมือง และ หอคอยดินปืนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม  อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกต่าง ๆ อาทิ  เครื่องแก้วเจียระไนโบฮีเมีย  ผ้าลูกไม้ โคมไฟ แก้วไวน์  ตลอดจนของฝากแบบพื้นเมืองมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  HOTEL NH PRAGUE หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่ ปราสาทกรุงปราก –  สโลวัค (บราติสลาวา)
เช้า รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเข้าชม ปราสาทกรุงปราก  อันยิ่งใหญ่ตระการตา ที่มีอายุเกือบ 600ปี  สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19  ด้วยศิลปะแบบกอธิค ในปัจจุบันได้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาทและโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็นสง่า ชมอดีตหมู่บ้านช่างทอง  ซึ่งปัจจุบันเป็นร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ นำท่านข้าม  สะพานชาร์ล  ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 บริเวณราวสะพานจะประดับไปด้วยรูปนักบุญต่าง ๆ เชิญท่านอธิษฐานกับรูปปั้นของนักบุญ NEPOMUK ตามตำนาน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  แล้วเข้าสู่ที่พัก HOTEL CROWNE PLAZA หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่ห้า สโลวัค (บราติสลาวา) – บูดาเปสต์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชมภายนอก ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา  ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส์ และบาร็อค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่น นครบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบ แยกเป็นเมืองเก่าและใหม่อันได้แก่เมือง“บูดา”และ“เปสต์” อันเป็นที่มาของคำว่าบูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชมจตุรัสฮีโร่ ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน้ำสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิค โดดเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำ แล้วข้ามสู่ฝั่งบูดา ผ่านชมโบสถ์แมทเธียส แล้วนำท่านเข้าชมป้อมชาวประมง จุดชมวิวแม่น้ำดานูบ อันมีอาคารัฐสภาเป็นฉากหลังที่สวยงามที่สุด จากนั้นเลาะเลียบสู่คาสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกแยกเป็นสองฝั่ง จากนั้นนำท่าน ลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูป ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิคเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกนนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พื้นเมือง แบบกูลาซปารตี้  จิบไวน์รสเลิศ ( ท่านละ 0.5 ลิตร) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองฮังกาเรียน จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  HOTEL NOVOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่หก บูดาเปสต์  - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิร์นบรุนน์  - ไวน์กรีนซิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่เวียนนา นครหลวงแห่งดนตรีเมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ อันงดงามตระการตาซึ่งพระนางมาเรีย เทเรซ่า เนรมิตให้เป็นวิมานจักรพรรดิ์แห่งที่สองรองจากพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส นำชมท้องพระโรง, ห้ององครักษ์, ห้องบรรทม, ห้องจัดเลี้ยง ห้องมิลเลี่ยน, ห้องไชนีส ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมสวนดอกไม้ที่จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของกรุงเวียนนา เดินทางเข้าสู่ริงสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญอาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ พระราชวังฮอฟบูรก์อันยิ่งใหญ่ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของรัฐ ใกล้กันเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าสเปน ผ่านชมอาคารรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์ นำท่านเข้าชมสวนสาธารณะ STADT PARK เพื่อถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นของศิลปินเอกอันโด่งดัง JOHAN STRAUSS  เข้าสู่ย่านถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์สตรีท” ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา หรือ ชมความงามของโบสถ์สเตฟาน สัญลักษณ์ของเวียนนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรีนชิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทำไวน์สด 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พื้นเมือง อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำสูตรเวียนนิส ต้นตำรับแท้ท่ามกลางบรรยากาศแห่งเสียงเพลงอันแสนโรแมนติก พร้อมจิบไวน์  ( ¼  ลิตร ) ให้สมกับเป็นเมืองแห่งดนตรีอันแท้จริง
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  HOTEL TREND EVENT HOTEL PYRAMIDE  หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่เจ็ด เวียนนา (ออสเตรีย) - ฮัลล์สแตตต์ - ซาลส์บวร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์กัมเมอกูท Salzkammergut ซึ่งมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง นำท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านฮัลล์สแตตต์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ฉายาไข่มุกแห่งออสเตรีย ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงดงามจนกลายเป็นเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก UNESCO Cultural-Historical Heritage 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่างๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติก ที่มีทะเลสาบ และภูเขาเป็นฉากสวย  นำท่านชม เมืองซาลส์-บวร์ก เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า เข้าชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา แล้วผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย นำท่านไปชมมหาวิหารประจำเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์กที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยของการทำเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ที่มีชื่อเสียง ประดับประดาได้ด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  แล้วเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่แปด ซาลส์บวร์ก - มิวนิก - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองมิวนิค นำชม ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนใต้ของเยอรมัน ผ่านชมพระราชวังนิมเฟมเบิร์ก, จตุรัสโคนิค ที่ตั้งของอาคารทรงกรีกโบราณ, ชมประตูชัย และโรงละครโอเปร่า , สนามกีฬาโอลิมปิคอันยิ่งใหญ่ นำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่า ชมจตุรัสมาเรียน ชมอาคารเทศบาลเมืองเก่า และโบสถ์รูปโดมหัวหอม สัญญลักษณ์ของเมือง นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND ก่อนการเช็คอิน
14.25น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG 925
 
 
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
06.05น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … และประทับใจ…
 
 
ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์สโลวัค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย
อัตราค่าบริการ  EU 04 TG  :  EAST EUROPE 9D
 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักคู่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

18ก.ค./12ก.ย./14 พ.ย.

88,900.-

84,900.-

79,900.-

11,900.-

08 ส.ค./17 ต.ค./05ธ.ค.

89,900.-

85,900.-

81,900.-

11,900.-

 
•ราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามรายการ
- ค่าวีซ่าทุกประเทศ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ
- ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000/1,000,000.-บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป เฉลี่ย 2 ยูโร / ต่อท่าน / ต่อวัน
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
 
หมายเหตุ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ 
  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน 
  กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 
  กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน        (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์และช่วงตุลาคม)
  กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
 

 

ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์สโลวัค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย
การยกเลิกและการคืนเงิน
  กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 
 
ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เชค ทัวร์สโลวัค ทัวร์ฮังการี ทัวร์ออสเตรีย
 
หลักฐานการประกอบวีซ่า เชงเก้น
โปรดเตรียมเอกสารล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการเดินทาง
การพิจารณาจากทางสถานทูตใช้เวลา 30 วันทำการ
(การขอวีซ่าเชงเก้นผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง )
 
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และมีหน้าเหลือไม่ต่ำกว่า 3หน้า 
  หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าไม่ว่าจะมีวีซ่ากลุ่มเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วย
  จะเป็นประโยชน์อยำงยิ่งในการยื่นคำร๎องขอวีซำ
2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ ฉากหลังสีขาว ขนาดใบหน้าวัดจาก ศรีษะถึง  
  คาง 3 ซม. ควรมีอายุไม่เกิน 6  เดือน และต้องไม่ซ้ำกับรูปที่มีในเล่มหนังสือเดินทาง
3.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด และ สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกวำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูํถึงแม๎มีบัตรประชาชนแล๎ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
4.หลักฐานแสดงฐานะการทำงาน 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการท้างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง พนักงานบริษัทใช๎ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข๎าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหนํงงาน เป็นต๎น (เอกสารต้องออกไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซำ เช่น ยื่นวีซำ 22 ม.ค. เอกสารต๎องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป) 
-  กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช๎หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่นั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,  วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหนํวยงาน หรือ องค์กร สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป) ** สำเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ** 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  ใช้สำเนาทะเบียนการค้าหรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ  พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ่นสํวน
(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) ที่มีชื่อของผู้ที่จะยื่นวีซ่าอยูํในเอกสารด้วย
- เจ้าของร้านค้า   ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403 ที่มีชื่อของผู้ที่จะยื่นวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย 
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส  หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได๎จดทะเบียน 
- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช๎จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให๎แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใก้ลชิด หรือญาติใก้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ทำนอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้) (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป) 
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น 
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก 
- กรณีเกษียณอายุ ใช๎สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 
- ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี 
** ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต**
5. จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) มีอายุไม่เกิน 15วันจากวันยื่นคำร้องวีซ่า โดยระบุชื่อผู้เดินทาง พร้อมทั้ง ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ทุกหน้า  (สถานฑูตไม่พิจารณาบัญชีกระแสฯ) 1 ชุด และควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
 ทางบริษัทฯต้องขอให้ลูกค้ามีการอัพเดทข้อมูลการเงินอีกครั้งก่อนการยื่นวีซ่าเพราะที่ท่านส่งมาก่อนหน้านี้คือการเตรียมความพร้อมในการยื่นวีซ่าซึ่ง การอัพเดทจะแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันก่อนการยื่นวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น  
***กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซำ ต้องออกหนังสือรับรองคำใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย **
** ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต**
6.เด็ก สำเนาสูติบัตร 1 ชุด และหนังสือรับรองจากโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด* กรณีที่บิดาหรือ มารดาคนใดคนหนึ่งมิได้เดินทางพร้อมบุตร * โปรดเพิ่ม หนังสือยินยอม ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศโดยทางอำเภอเป็นผู้ออกให้ 
พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ,หลักฐานการงานและการเงิน ของผู้ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมเด็ก
*ก่อนการยื่นวีซ่าทุกครั้งทางบริษัทฯ จะขอสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังอีกครั้งให้เป็นวันที่ปัจจุบัน 
  โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น  
* การพิจารณาว่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของแต่ละสถานทูต การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น
* สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางมาทำ REPORT หลังเดินทางแล้ว