ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน รหัส BV8- ET
 • รหัสทัวร์ :
  BV8- ET
 • ราคา :
  ก.พ. - พ.ค. 59 / 89,900 บาท
 • ระยะเวลา :
  8 วัน
 • วันเดินทาง :
  ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน
  19 – 26 กุมภาพันธ์ 2559
  25 มี.ค.– 01 เม.ย. 2559
  08 – 15 เม.ย.2559
  10 – 17 เม.ย.2559
  30 เม.ย.– 07 พ.ค. 2559
  19 – 26 พ.ค. 2559

 • สายการบิน :
  เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
 • รายละเอียดเบื้องต้น :
  ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน แอดดิส อาบาบา บาฮีดาร์ / ทะเลสาบทานา / น้ำตกบลูไนล์ / กอนดาร์ / ลาลิเบลล่า / อักซุม
 • หมายเหตุ :
  ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กำหนดวันที่เดินทางเองได้ , ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร หรือตามระบุในรายละเอียด
 • Tag :
ดาวน์โหลด แชร์ พิมพ์

ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน

เอธิโอเปีย….เสน่ห์ดึงดูดที่ไร้กาลเวลา
 
เหตุผลที่เราควรไปเยือนเอธิโอเปีย.....
แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของมนุษยชาติ ที่มีการขุดพบซากมนุษย์โบราณ อายุประมาณ 3.2 ล้านปี ที่มีชื่อเรียกว่า Lucy 
เป็นแหล่งรวมมรดกโลกถึง 9 แห่ง
เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำบลูไนล์
เป็นถิ่นกำเนิดกาแฟ 
เป็นประเทศที่ส่งออกกาแฟชั้นดีสู่ตลาดโลก คู่ค้าสำคัญคือกาแฟสตาร์บัค
เป็นดินแดนที่เคยแห้งแล้ง กันดาร ยากไร้ แต่ปัจจุบันพื้นที่กว่าล้านตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงประมาณ 6,000-10,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล (เทียบได้กับดอยอินทนนท์ของประเทศไทย) ทำให้พื้นที่โดยรวมส่วนใหญ่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ออแกนิคอันหลากหลาย
เมืองหลวงชื่อกรุงแอดดิส อบาบา เป็นเมืองที่กำลังเจริญอย่างร้อนแรง เต็มไปด้วยอาคารสูงมากมาย แต่ก็ยังมีเมืองเก่า ที่อุดมไปด้วยอารยธรรมอันหลากหลายอยู่รายรอบ 
รอผู้คนไปเยี่ยมเยือน
 
 
วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – แอดดิส อาบาบา
23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก โปรดสังเกตป้ายAFRICAN HOLIDAYS
 
 
 
วันที่สอง (2)   แอดดิส อาบาบา
01.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองแอดดิส อบาบา ด้วยเที่ยวบินที่  ET 629
06.00 น. เดินทางถึงเมืองแอดดีส อบาบา (Addis Ababa) ที่แปลว่า ดอกไม้ดอกใหม่ (The New Flower) นครหลวงของเอธิโอเปีย ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา กรุงแอดดีส อบาบา เป็นเมืองที่มีเรื่องราวและสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมอันยาวนานกว่า 3,000 ปีของประเทศเอธิโอเปีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงแอดดีส อบาบา ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Museum) ที่จัดแสดงเรื่องราวอย่างละเอียดตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในฐานะที่เอธิโอเปียเป็น The Cradle of Humankind"แหล่งกำเนิดของมวลมนุษยชาติ" จนถึงยุคปัจจุบัน ห้องที่น่าสนใจมากคือ ห้องลูซี่ (Lucy Room)ซึ่งมีโครงกระดูกของลูซี่ อายุราว 3.5 ล้านปี ซึ่งถือกันว่าเป็น "ผู้หญิง" ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก (the Oldest Woman in the World)แสดงอยู่ในตู้กระจก พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการขุดค้นทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้อง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา (Ethnological Museum) อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแอดดีส อบาบา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกจัดแสดงเรื่องราวของชนเผ่าต่างๆ ในเอธิโอเปีย มีประมาณ 85 ชนเผ่าทั่วประเทศ ซึ่งมีความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการแต่งกายที่แตกต่างกันไปตามถิ่นภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ มีห้องนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวเอธิโอเปียตั้งแต่เกิดจนถึงตาย รวมทั้งเรื่องของการสู้รบ เกมส์การละเล่น การตกแต่งร่างกาย ยาและการรักษาแผนโบราณ อาหารการกิน การหาเลี้ยงชีพ การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การประมง 
จากนั้น นำท่านขึ้นบนยอดเขาเอนโตโต  เพื่อชมพระอาทิตย์ตกพร้อมวิวพาโนรามาของเมือง แอดดิส อบาบา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Jupiter International หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สาม (3)  บาฮีดาร์ / ทะเลสาบทานา / น้ำตกบลูไนล์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วออกเดินทางไปสนามบิน
07.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาฮีดาร์  Bahirdarเมืองใหญ่อันดับสามของเอธิโอเปีย ที่ได้รับรางวัล City for Peace Prizeจากยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.2002 ในฐานะที่เป็นเมืองที่มีการจัดการที่ดี และเป็นเมืองที่ปลอดภัย ไร้อาชญากรรม  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านล่องเรือในทะเลสาบทานา (Lake Tana) บนที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงเหนือของเอธิโอเปีย ที่นี่คือถิ่นกำเนิดของแม่น้ำไนล์น้ำเงิน หรือ บลูไนล์ ทะเลสาบทานาเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่งดงามที่สุดของหุบเขาแห่งแอฟริกาตะวันออกทะเลสาบขนาดใหญ่สุดของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 3,600 ตารางเมตรอยู่ในบริเวณที่ราบสูงเอธิโอเปีย ที่ระดับความสูง 1,840 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  พร้อมแวะชมจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ และงดงามในโบสถ์บนเกาะในทะเลสาบทานา  จากนั้น พาท่านเที่ยวชม น้ำตกบลูไนล์ที่มีความสูงถึง 37-45 เมตร
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Homeland หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สี่   (4)  กอนดาร์
เช้า หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่เมืองกอนดาร์ Gondar เมืองแห่งปราสาทอัศวิน ที่มีความเจริญรุ่งเรือง  และเป็นแหล่งอารยธรรมอันสำคัญ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งเมืองกอนดาร์  ที่ได้รับสมญาว่า “แอฟริกา คาเมล็อต” เหมือนในยุคของกษัตริย์อาเธอร์ เนื่องจากการขึ้นสู่อำนาจของราชวงศ์กอนดาร์แต่ละยุคนั้น นองไปด้วยเลือดของคนตระกูลเดียวกัน อันเป็นผลมาจากการแย่งชิงราชบัลลังก์ ไม่ต่างจากอาณาจักรคาเมล็อต อันยิ่งใหญ่เกรียงไกร ท่านจะมีโอกาสสัมผัส ซึมซับบรรยากาศของความหรูหรา ฟู่ฟ่า ที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์กอนดาร์ทรงใช้ชีวิต
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Gohaหรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่ห้า (5)  ลาลิเบลล่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วออกเดินทางไปสนามบิน
09.00 น. เดินทางสู่เมืองลาลิเบลล่า ด้วยเที่ยวบินที่ ET 122เพื่อไปเที่ยวชมโบสถ์ศิลาแห่งลาลิเบลาเพื่อพิศูจน์ความศรัทธาของคนเอธิโอเปีย ในศตวรรษที่13  ที่ซึ่งเราจะไม่ได้เห็นแบบนี้ที่ไหนโลก นอกจากเมืองเล็กๆในเอธิโอเปีย ที่ชื่อว่า “ลาลิเบลา” 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม โบสถ์ศิลาแห่งลาลิเบลาโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาหลายศควรรษ เป็นสถานที่ผู้คนที่เชื่อในศาสนาคริสต์ ต่างก็นิยมเดินทางมาเยี่ยมชม เป็นสถานที่ศักสิทธิ์มาตั้งแต่ ศตวรรษที่13 ชาวเอธิโอเปีย สร้างโบสถ์เหล่านี้ด้วยการ สกัดหินผา หินทั้งก้อนก้อนใหญ่ขนาดที่จะสร้างโบสถที่มีความสูง3ชั้นได้สบายๆ มีระบบการระบายน้ำที่ชาญฉลาดและน่าทึ่ง หินที่ว่านี้เป็นหินประเภทที่เกิดจากภูเขาไฟ มีการตกแต่งที่งดงามวิจิตรด้วยการแกะสลัก เป็นยิ่งกว่างานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราว แห่งความเชื่อในศาสนาคริสต์ได้สวยงามและน่าทึ่ง 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mountain View หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่หก (6)  อักซุม
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วออกเดินทางไปสนามบิน
09.50 น. เดินทางสู่เมืองอักซุม ด้วยเที่ยวบินที่ ET 122 เมืองอักซุมในอดีต เคยเป็น 1 ใน 4 เมืองที่ได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ว่ายิ่งใหญ่ เกรียงไกร เทียบเท่ากับกรุงบาบิโลน โรม และ อิยิปต์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวชมเมืองโบราณอักซุม ซึ่งเป็นรัฐที่มีอิทธิพลสูงสุดระหว่างจักรวรรดิโรมันตะวันออกและเปอร์เซีย ซากโบราณสถานอันใหญ่โตอายุสมัยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑-๑๓  ประกอบด้วยโอเบลิสก์ (แท่งหินกรวยสี่เหลี่ยม หัวเป็นรูปปิรามิด) ทำจากหินแท่งเดียว แผ่นหินสลักขนาดยักษ์ สุสานหลวง และซากปราสาทโบราณ หลังจากความเสื่อมทางการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๐  จักรพรรดิเอธิโอเปียยังคงทำพิธีราชาภิเษกในอักซุม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม YaredZema หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่เจ็ด (7)  แอดดิส อบาบา / กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วออกเดินทางไปสนามบิน
09.35 . เดินทางสู่เมืองแอดดิส อบาบา ด้วยเที่ยวบินที่ ET 129 
นำท่านเที่ยวชมโบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George's Cathedral) เป็นโบสถ์หลัก อยู่ใจกลางกรุงแอดดีส อบาบา สร้างก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยม ยอดหลังคาเป็นโดมทรงกลม ภายในโบสถ์มีภาพเขียนฝาผนังด้วยสีสดใส เล่าเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิล นักบุญ และประวัติศาสตร์ของเอธิโอเปีย รวมทั้งภาพที่ทำด้วยหินโมเสส (mosaics) ที่ด้านนอกของโบสถ์มีระฆังใบใหญ่ ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสแห่งรัสเซียที่ทรงมอบให้กษัตริย์ไฮเล เซลาสซี (ก่อนการปฏิวัติรัสเซีย) ความสำคัญของโบสถ์นี้คือเป็นที่ที่กษัตริย์ไฮเล เซลาสซี ทรงทำพิธีขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1930 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเพลิดเพิลนกับการชอปปิ้ง ใน ตลาด The Mercato ที่นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออกที่อยู่ระหว่างกรุงไคโรในประเทศอียิปต์ กับ เมืองโจฮันเนสเบอร์ก (Johannesburg) ในประเทศแอฟริกาใต้ ตลาดนี้มีความกว้างใหญ่มหาศาล ประกอบด้วยร้านรวงเรียงรายติดกันไปหมด และขายของทุกชนิด ทั้งส่วนที่ขายธัญพืชอันเป็นอาหารหลักของชาวเอธิโอเปีย ร้านค้าที่ขายเครื่องเทศชนิดต่างๆ และยังมีเสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องเหล็ก อาวุธ งานหัตถกรรม ตะกร้าสาน และเครื่องประดับอีกนานาชนิด โดยเฉพาะเครื่องเงินและทองซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอธิโอเปีย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
--.-- เดินทางไปสนามบิน
00.40 น. เดินทางสู่กรุงเทพ ด้วยเที่ยวบินที่ ET 628
 
 
 
วันที่แปด (8)  กรุงเทพฯ
13.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
 
**********************************************************************************************************************

 

ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง

(คณะเดินทางอย่างต่ำ 20ท่าน)

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(พักรวมกับผู้ใหญ่)

พักเดี่ยวเพิ่ม

19 – 26 กุมภาพันธ์ 2559

25 มี.ค.– 01 เม.ย. 2559

08 – 15 เม.ย.2559

10 – 17 เม.ย.2559

30 เม.ย.– 07 พ.ค. 2559

19 – 26 พ.ค. 2559

89,900

85,900

12,800

 

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน ETHIOPIAN AIRLINES
 • เส้นทาง กรุงเทพฯ–แอดดิส อบาบา-กรุงเทพฯ
 • ตั๋วสายการบินภายในประเทศ 5  เส้นทาง เส้นทางตามในรายการ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเอธิโอเปีย
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักและค่าอาหารตามรายการระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น  (USD 30.- /คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านได้รับการบริการ)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 
เงื่อนไขในการจอง
จองและวางมัดจำ ท่านละ 20,000 บาทภายใน 5 วัน หลังการจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 14 วัน (การไม่ชำระเงินมัดจำ หรือยังชำระไม่ครบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) และกรุณาเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทางก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน “เพื่อยืนยันการเดินทาง กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมาที่บริษัทฯ 029488401
 
 
***************************************************************************************************************************
 
 
ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน
 
หมายเหตุ
1. กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย10 วันก่อนเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย
การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสาย การบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯตลอดจน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ     เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่ จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่าน
ก่อนการเดินทาง 10 วัน
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน    บริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว
 
 
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 41 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึ้นไปช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-40 วันหักค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วันหักค่ามัดจำ ท่านละ 40,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-10 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วันหักค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วันหักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%
 

 

***********************************************************************************************************************

ข้อมูลสำคัญจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์ม โปรดระบุอีเมล์ที่ใช้งานจริงของคุณ
Booking
 • ระบุวันเดินทาง :
 • ชื่อผู้จอง :
  *
 • อีเมล์
  *
 • เบอร์โทรศัพท์ :
  *
 • รายชื่อผู้โดยสาร :
  ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ผู้ใหญ่/เด็ก
  1.
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
 • ความต้องการพิเศษ :
 • รหัสยืนยัน :

การขอวีซ่่า

ทัวร์เอธิโอเปีย 8 วัน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศแอฟริกาใต้
เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันออกเดินทาง เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศแอฟริกา
สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น